Projekti in dejavnosti

 

       

Aktivnosti projekta

S projektom Najboljša riba je posavska riba bodo vzpostavljena nova partnerstva med posavskimi osnovnimi šolami in ribogojnicami preko naslednjih aktivnosti: kuharskih delavnic na šolah, šolskimi malicami iz rib in naravoslovnih dni na učni ribogojnici. Posnet bo izobraževalni film. Urejena bo ribja tržnica v Sevnici za oskrbo prebivalcev s posavskimi ribami. Ribiška družina bo izvedla različne aktivnosti z namenom ozaveščanja o naravnem okolju vodotokov ter v njih prostoživečih ribjih vrst z ureditvijo ribiške učne poti, ohranitvijo biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica, ogledom ribje steze in ribiške trase. Dogodki bodo namenjeni posavskim osnovnim šolam in vrtcem ter ostalim prebivalcem.

Osrednji cilji projekta Najboljša riba je posavska riba so izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani, povečano zanimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami, cilj pa je tudi povečati neposredno trženje svežih rib z ureditvijo prostora na sevniški tržnici in z nakupom opreme za mobilno ribarnico. Povezovanje med posavskimi ribogojnicami in posavskimi osnovnimi šolami bo usmerjeno vključevanje rib v šolsko prehrano. Povečano poznavanje, zanimanje in skrbnost za prostoživeče ribe v naravnem okolju vodotokov pa bo doseženo z več izobraževalnimi aktivnostmi in vključevanjem javnosti.

Projekt vodi Občina Sevnica, partnerji pa so: Ribogojstvo Goričar d.o.o., Osnovna šola Velika Dolina, Osnovna šola Krmelj, Vrtec Ciciban Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Boštanj, Osnovna šola Tržišče, Ribiška družina Sevnica, Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče in Osnovna šola Bistrica ob Sotli.

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 208.183,81 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 120.583,82 evrov. Zaključek projekta je predviden do maja 2019.

 

Glavne aktivnosti operacije glede na faze so:

1. Faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Nakup ledomata, Izvedba praktične delavnice za šolske in predšolske kuharje in kuharice ter vodje šolske prehrane, Uvedba šolskih malic z ribami iz lokalnega okolja, Naravoslovni dan na ribogojnici in ribiški dan za predšolske otroke in njihove starše, Izdelava izobraževalnega filma in nakup TV ekrana, Ureditev naravoslovne učilnice na prostem in  Promocija in obveščanje javnosti.

  • Občina Sevnica bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri projektu ter izvedla promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti.
  • Ribogojstvo Goričar bo izvedlo izobraževanje za šolske kuharje in kuharice, z nakupom ledomata pa bo omogočilo dostavo svežih rib in organiziralo v vseh posavskih osnovnih šolah in Vrtcu Ciciban Sevnica ribjo malico. Razen tega bodo posneli izobraževalni film o ribah in za učence osnovnih šol pripravili naravoslovne dni.
  • Sodelujoče osnovne šole in vrtec bodo pripravile malico iz rib, zaposleni se bodo udeležili kuharskih delavnic, učenci bodo imeli naravoslovni dan na ribogojnici in na ribiški učni poti, udeležili se bodo ogleda ribje steze in ribiške trase, predšolski otroci pa ribiškega dne.
  • Ribiška družina bo organizirala ogled ribiške trase ter dan odprtih vrat s kulinaričnim dogodkom.

 

2. Faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Voden ogled ribje steze na HE Blanca in ogled ribnika v Sevnici, Ureditev prostora in nakup opreme za ribjo tržnico, Ohranitev biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica  in  Promocijo in obveščanje javnosti.

Rezultati operacije

 

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Večja ozaveščenost prebivalcev regije o pomenu uživanja zdravih posavskih rib z izvedenimi aktivnostmi naravoslovnih dni za učence, ribiškega dne za predšolske otroke in osnovne šole, dneva odprtih vrat s kulinaričnim dogodkom za prebivalce in s promocijskim materialom

7 naravoslovnih dni, 4 št. ribiških dni, 1 dan odprtih vrat, 12  objavljenih prispevkov, 1 vzpostavljena face book stran

2.

Večja ozaveščenost prebivalcev o ohranjanju naravnega stanja vodotokov ter v njih živečih ribjih vrst z aktivnostjo  ogleda ribje steze na HE Blanca in Ribnika Sevnica ter na dnevu odprtih vrat na ribiški trasi na Orehovem

5 ogledov ribje steze na HE Blanca in Ribnika v Sevnici, 1 vzpostavljena face book stran

3.

Opremljeno tržno mesto za ribjo tržnico v Sevnici

1 delujoča mobilna ribarnica na tržnici

4.

Izvedene delavnice za šolske kuharje in kuharice  ter vodje šolske prehrane

4 kuharske delavnice

5.

Vključene šole in vrtci za pripravo šolskih obrokov iz rib

7 posavskih osnovnih šol in 1 vrtec

6.

Vzpostavljena učna ribogojnica in posnet izobraževalni film

1 učna ribogojnica + 1 film

7.

Ohranitev biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica

1 ohranitev v ribniku

8.

Urejene naravoslovne učilnice na prostem pri osnovnih šolah

7 naravoslovnih učilnic

9.

Lokalni vodnik ribogojnic, ribiških družin in ribiških poti za objavo na spletnih straneh in facebook strani

1  vodnik

 

Kazalniki, ki jih bomo dosegli z operacijo

 

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. vzpostavljenih partnerstev

2 vzpostavljeni partnerstvi

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

4 novi programi ali storitve:

- ribja tržnica za prebivalce

- naravoslovni dan za OŠ na učni ribogojnici

- naravoslovni dan za OŠ na ribiški učni poti

- javna naročila za OŠ

Št. vključenih proizvajalcev

2: Ribogojstvo Goričar, Ribogojstvo Pavlič

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS

Št. novih vsebin in programov

1: voden ogled na ribji stezi pri HE Blanca

Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja

7.000 (dokazila-lista prisotnosti)

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt »Pomahajmo v svet – Say hello to the world« je mednarodni projekt, preko katerega se otroci v šolah med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in sporazumevajo v angleščini.

Namen projekta je, da učence preko različnih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev ter da pridobijo neprecenljivo izkušnjo o uporabnosti tujega jezika v življenju.

Šola si bo pridobila naziv "Strpna šola" in s tem pokazala, da otroke učimo strpnosti in razumevanja drugačnosti v vseh oblikah.

Vodja projekta: Neža Božič

Hrana je potreba, užitek, hrana je stvar osebnega in kulturnega izbora.

V Evropi redko pomislimo na to, da je hrana tudi človekova pravica in velik svetovni problem. Svetovno prebivalstvo hitro narašča in do leta 2050 bomo na našem planetu morali nahraniti trikrat več ljudi kot pred stotimi leti. Naš izbor hrane ima neposreden ali posreden vpliv na podnebje, na uporabo naravnih virov kot sta voda in zemlja, na zmožnost ljudi, da se lahko nahranijo in živijo dostojno življenje doma in po svetu.

Odgovorno s hrano! (We Eat Responsibly!) je mednarodni projekt, v katerem poleg slovenskih ekošol sodelujejo tudi ekošole iz osmih partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Slovaške.

Projekt Odgovorno s hrano! je eden prvih poskusov EU, ki bo obravnaval ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo in preko metodologije sedmih korakov bodo mladi razvijali kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani, in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).

 

Ali poznate pravilne odgovore na spodnja vprašanja?
1. Kolikšna je povprečna poraba mesa na osebo v Sloveniji?
a) 42 kg                             b) 64 kg                                 c) 88 kg
2. Kolikšna je povprečna poraba mesa na osebo v Indiji?
a) 5,2 kg                            b) 18,2 kg                             c) 28,2 kg
3. Koliko ljudi nahranimo v enem letu, če na enem hektarju  zemlje vzgajamo govedo?
a) 1 človeka                      b) 3 ljudi                                               c) 6 ljudi
4. Koliko ljudi nahranimo v enem letu, če na enem hektarju zemlje pridelujemo krompir?
a) 10 ljudi                         b)20 ljudi                              c)30 ljudi
5. Kolikšno  razdaljo v kilometrih prepotujejo banane iz Costa Rica?
a) 6000 km                       b) 10000 km                        c)14000 km
6. Katera postavka ima največji ogljični odtis?
a)  proizvodnja in predelava          b)embalaža           c)prevoz
7. Koliko odstotkov predelanih živil, vsebuje palmino olje?
a) 20 odstotkov               b)50 odstotkov    c) 80 odstotkov
8. Kolikšen obseg predstavljajo skupna zemljišča, za proizvodnjo palminovega olja na svetu:
a) 1/2 Slovenije               b)3-kratnik Slovenije          b) 6-kratnik Slovenije
9. Kolikšen je odpadek hrane na svetu?
a) petina vse proizvodnje hrane b) ena tretjina vse proizvodnje hrane  c) polovica vse proizvodnje hrane
10. Na svetu obstaja 30.000 različnih rastlin. Koliko različnih vrst jih običajno uporabljamo v prehrani?
a) 30 vrst          b) 300 vrst          c) 3000 vrst

 

Lokalni dobavitelji

Predstavitev na sejmu Altermed v Celju

Zelo uspešni na predstavitvi Altermed

Zlati radeški učenci na Altermedu 2017  (objavljeno na spletnih straneh Lokalno.si, Posavski obzornik in E-posavje)
 
 

 

Vodja: Maja Trobiš

Zgodovinski pregled

Daleč v 19. stoletju, ali bolj točno leta 1893, je v Radečah vzniknila ideja o kulturni dejavnosti. Tedaj je bila ustanovljena čitalnica, ki je imela prostore v takratnem »Narodnem domu«. Uprizarjali so krajše prizore in enodejanke. V letu 1901 je bilo ustanovljeno društvo »Kmetska knjižnica« in že leta 1902 je bil postavljen mali oder z garderobo, za dvorano pa je služila največja gostinska soba, ki je pripadala gostilni Simončič.

Prva večja uprizoritev je bila Jurčičev Deseti brat. Zanimanje za gledališko dejavnost je neverjetno naraščalo in obstoječa dvorana je bila že premajhna. Z uprizoritvami so nadaljevali v nekoliko večji dvorani v »Hallerjevi hiši« in v hotelu »Jadran«, vendar brez odra. V letu 1907 je bila uprizorjena igra Rokovnjači, v kateri kot 10-letni fantič odigral prvo vlogo Ivan Pešec in tu se je začela njegova plodna in uspešna gledališka pot. Veliko takratnih režiserjev je skrbelo za razgibano kulturno življenje. Posebno sta se angažirali znani gledališki igralki; Polonca Juvanova in Ema Starčeva. * vse to in še več boste o koreninah gledališkega ustvarjanja našli na spletni strani Gledališkega društva Radeče.  http://www.gdr-radece.si/ 

Da bi ohranili tovrstno kulturno dediščino smo pred devetimi leti prvič organizirali GLEDALIŠKI ABONMA za radeške osnovnošolce.

K sodelovanju so pristopila vsa kulturna društva v občini- PD Vrhovo, KD Svibno, Gledališko društvo in učenci Podružnične šole Svibno. Prvi abonma je bil organiziran samo za učence razredne stopnje. Sedaj abonma zajema tudi otroke iz vrtca- CICI ABONMA in učence predmetne stopnje-MLADINSKI ABONMA. Tako smo zajeli vse generacije naših otrok in tudi varovance VDC ja.

Danes

Mladi abonenti si ogledajo od tri do pet predstav, odvisno od njihove starosti. Na začetku šolskega leta dobijo plastificirane letne vstopnice.

Spored predstav za šolsko leto 2018-2019

spored

Izvajalci

  • PŠ Svibno
  • OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, Gledališki krožek
  • Gledališko društvo RADEČE

Sponzorji

  • OBČINA RADEČE
  • JSKD OI Laško
  • JZ KTRC Radeče

Koordinatorica Gledališkega abonmaja: Saša Plevel                         

Kako vzgajamo svoje otroke in katere vrednote jim pomagamo graditi?
Naši otroci ne potrebujejo le znanj in spretnosti – potrebujejo tudi vrednote, ki jih bodo vodile skozi življenje in jim pomagale pri sprejemanju pravih odločitev ter grajenju boljšega sveta zase in za druge. Sreča, zdravje, spoštovanje, solidarnost in mir so samo nekatere od vrednot, ki jih je potrebno prenesti na naslednje generacije.

Več o kampaniji Živimo vrednote.

SREČA: Poglejte si naša srečna ustvarjanja.

PRAVIČNOST: Poglejte si naša pravična ustvarjanja.

POGUM: Poglejte si naša pogumna ustvarjanja.

DELO IN TRUD: Poglejte si naša delovna ustvarjanja.

SPOŠTOVANJE: Poglejte si naša spoštovanja.

 

Koordinatorica: Dolores Malić

Podkategorije