Svet staršev

66. člen ZOFVI:

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje na šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij med starši, učitelji, vodstvom (na relaciji Svet staršev – razredni oddelek in obratno). Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica.

 

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

 

LETO 2020-2021

Zapisnik 1. dopisne seje za leto 2020-21

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2020-21

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2020-21

 

LETO 2019-2020

Poslovnik Sveta staršev za leto 2019-20

Zapisnik 1. dopisne seje za leto 2019-20

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2019-20

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2019-20

Zapisnik 2. dopisne seje staršev 2019-20

Zapisnik 3. dopisne seje Sveta staršev 2019-20

Zapisnik 3. seje Sveta staršev 2019-20