Matična šola Radeče

blabla testiram ce dela

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda, ki je izdal katalog:

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
Tel.: (03) 56 80 100
Faks: (03) 56 80 110
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Domača spletna stran: http://jzosmn.radece.si/
Katalog je sprejela: Katja Selčan, ravnateljica

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Katja Selčan, ravnateljica zavoda
Tel.: (03) 56 80 102
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Datum prve objave: 14. 1. 2011
Datum zadnje objave: 3. 10. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://jzosmn.radece.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh.Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole/vrtca po predhodnem dogovoru v času uradnih ur.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: - osnovnošolsko splošno izobraževanje
- dejavnost vrtca in predšolske vzgoje
- drugo izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Matična šola – JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
ravnateljica: Katja Selčan
Tel.: (03) 56 80 102

Podružnična šola Svibno, Svibno 18, 1433 Radeče, Slovenija
Vodja podružnične šole: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130

Enota Vrtec Radeče:
- Enota Biba Baja, Kolenov graben 6, 1433 Radeče, Slovenija, tel.: (03) 56 80 123
- Enota Čira Čara, Šolska pot 9, 1433 Radeče, Slovenija
Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Anita SlakonjaTel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Organigram zavoda: organigram
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb
Pristojna oseba: Ravnateljica zavoda: Katja Selčan
Tel.: (03) 56 80 100
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja podružnične šole Svibno: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130

Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Anita Slakonja
Tel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
2.c seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

Zakon o osnovni šoli
Zakon o vrtcih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih naročilih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o računovodstvu
Zakon o zavodih
Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi stranmi Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na strani z naslovom: http://www.mss.gov.si/index.php?id=70

in spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom http://www.uradni-list.si/ Drugi državni predpisi so dostopni na Pravno-informacijskem sistemu RS

Predpisi lokalne skupnosti:

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Interni akti:

Šolski pravilniki in pravila

Zakoni, pravilniki in sklepi vrtca

Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili registrirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov
2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt šole 2018/2019
Publikacija šole 2018/2019
Letni delovni načrt za enoto Vrtec Radeče 2018/2019
Publikacija Vrtca Radeče 2018/2019
Letno poročilo šole in vrtca 2018
2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: - volitve v svet zavoda
- postopek imenovanja ravnatelja
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
- postopek sprejema otrok v šolo
- postopek sprejema otrok v vrtec
- postopek sprejema LDN
- postopek potrditve letnega poročila
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc: - evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: /
2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij:

Šolski koledar za šolsko leto 2018/2019

Cenik malic in kosil za šolsko leto 2018/2019

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna preko spletne strani: jzosmn.radece.si
Fizični dostop Informacije so fizično dostopne na sedežu JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, v času uradnih ur od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00.
Stroški Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
   

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
Tel.: (03) 56 80 100
Faks: (03) 56 80 110
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odgovorna uradna oseba:

Katja Selčan, ravnateljica zavoda
Tel.: (03) 56 80 102
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Datum prve objave: 14. 1. 2011
Datum zadnje objave: 31. 8. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://jzosmn.radece.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: - osnovnošolsko splošno izobraževanje
- dejavnost vrtca in predšolske vzgoje
- drugo izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Matična šola – JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija

Podružnična šola Svibno, Svibno 18, 1433 Radeče, Slovenija
Vodja podružnične šole: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130

Enota Vrtec Radeče:
- Enota Biba Baja, Kolenov graben 6, 1433 Radeče, Slovenija, tel.: (03) 56 80 123
- Enota Čira Čara, Šolska pot 9, 1433 Radeče, Slovenija
Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Anita SlakonjaTel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Organigram zavoda: organigram
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Ravnateljica zavoda: Katja Selčan
Tel.: (03) 56 80 100
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja podružnične šole Svibno: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130
Elektronski naslov:

Pomočnica ravnateljice vrtca: Anita Slakonja
Tel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
2.c seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Državni predpisi:

Register predpisov RS
Zakon o osnovni šoli
Zakon o vrtcih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih naročilih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o računovodstvu
Zakon o zavodih
Zakon o šolski inšpekciji
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi stranmi Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na strani z naslovom: http://www.mss.gov.si/index.php?id=70

in spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom http://www.uradni-list.si/index.jsp

Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili registrirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov
2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt šole
Publikacija šole
Poročilo o realizaciji LDN šole
Letni delovni načrt Vrtca Radeče
Publikacija Vrtca Radeče
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Letno poročilo šole in vrtca
Šolska kronika
2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: - volitve v svet zavoda
- postopek imenovanja ravnatelja
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
- postopek sprejema otrok v šolo
- postopek sprejema otrok v vrtec
- postopek sprejema LDN
- postopek potrditve letnega poročila
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc: - evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: /
2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij:

Šolski koledar za šolsko leto 2016/2017

Cenik malic in kosil za šolsko leto 2016/2017

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna preko spleta: jzosmn.radece.si
Fizični dostop Informacije so fizično dostopne na sedežu JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, v času uradnih ur od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00.
Stroški Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
  • Urniki govorilnih ur
  • Urniki učencev
  • Vozni red šolskih prevozov
  • Jedilnik šole in vrtca

 

2017

Dan državnosti, proslava

 
 

Podelitev priznanj in nagrad devetošolcem, torek, 13. 6. 2017

Nagradni obisk Radia Si v MB (tekmovalci natečaja Zeleno pero)

Atletika - državno finale, Žalec

 
 
 
 
 
 
 

OPB

 
 

Avkcija 2017

Sejem Altermed Celje

ZŠN CŠOD Trilobit 5. r : (1. in 2. dan), (3. in 4. dan), (5. dan)

Pustovanje 28. 2. 2017
 
 

2016

Šport za zdravje (sept. 2016)

Športna olimpijada (16. 9. 2016)
 
Prvi šolski dan (1. 9. 2016)
 
Odgovorno s hrano (5. 10. 2016)
 
Štafetne igre v OPB (5. 10. 2016)
 
Kulturna dediščina (4. 10. 2016 in 5. 10. 2016)
 
Skrb za zdravje (6. razred)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vikend robotike v CŠOD Vojsko (18., 19., 20. 11. 2016)
 
 
Plezanje v Laškem (Šport za zdravje, 23. 11. 2016)
 

Svetovalna delavka skrbi za uresničitev nalog svetovalnega dela s področja učenja in poučevanja, šolske kulture, klime, vzgoje in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, poklicne orientacije ter socialno ekonomskih stisk tako, da se povezuje s pedagoškimi in strokovnimi delavci. Vodi pogovorne ure z učenci in starši na roditeljskih sestankih. Aktivno sodeluje z učitelji OPB pri načrtovanju pomoči učencem pri učnih in vzgojnih težavah.

Vodi aktivnosti vpisov učencev prvih razredov in spremlja njihovo vključevanje v oddelčne skupnosti. Svetuje učencem pri izbiri poklica, vodi aktivnosti pri vpisu v srednjo šolo, koordinira delo z nadarjenimi učenci, načrtuje in aktivno sodeluje na roditeljskih sestankih in poučnih vsebinah za učence v okviru dni dejavnosti, razrednikom nudi pomoč v primeru težav učencev v medsebojnih odnosih in v oddelčnih skupnostih.

Izvaja ure dodatne strokovne pomoči ter druge oblike strokovne pomoči učencem s težavami. Sodeluje z učitelji, vodstvom, drugimi strokovnimi delavci, zunanjimi ustanovami ter starši, jih seznanja z naravo otrokovih posebnosti in jim svetuje ustrezne oblike pomoči.

Delo logopedinje obsega: ugotavljanje in terapija motenj v govorno-jezikovni komunikaciji, pomoč pri specifičnih težavah branja, pisanja in izvajanje ur dodatne strokovne pomoči. Staršem demonstrira vaje in jim svetuje ustrezne oblike pomoči in podporo otrokom.

Delo specialne pedagoginje obsega: izvajanje ur dodatne strokovne pomoči, testiranje otrok za potrebe usmerjanja, svetovanje staršem, pomoč pri specifičnih učnih težavah in svetovanje učiteljem in staršem.

Vam na voljo:

Monika Napret, socialna pedagoginja, tel. 03 56 80 107

Lidija Lazar, logopedinja, tel. 03 5680 107

Marjana Confidenti, specialna pedagoginja, tel 03 56 80 107

Podkategorije

Šolsko tekmovanje iz kemije za bronasto Preglovo priznanje

20. januarja 2014 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz kemije za bronasto Preglovo priznanje.

Dobitniki priznanj so:

  • Eva Pepelnak, Ajda Podlesnik, Gregor Strniša in Aljaž Renko iz 8. a razreda.
  • Lea Zahrastnik in Laura Tržan iz 8. b razreda.
  • Alen Kerkoč in Tjaša Knez iz 9. b razreda.

Državno tekmovanje bo potekalo 8. marca 2014 v Ljubečni.  Glede na odločitev Zveze za tehnično kulturo Slovenije se bodo tekmovanja udeležili Ajda Podlesnik, Lea Zahrastnik, Aljaž Renko, Gregor Strniša, Eva Pepelnak, Laura Tržan, Alen Kerkoč in Tjaša Knez.

 Iskrene čestitke udeležencem šolskega tekmovanja, na državnem tekmovanju pa želim veliko uspehov.

Nevenka Tratar, mentorica