Nadarjeni učenci

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (11. člen) in v skladu s Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev (Koncept je predstavljen na spletni strani Zavoda RS za šolstvo) na naši šoli poteka delo z nadarjenimi učenci. To so učenci, ki kažejo visoke potenciale na različnih specifičnih ali splošnih učnih področjih, kot so: intelektualno področje, ustvarjalno, akademsko, vodstveno, umetniško in psihomotorično področje. Ti učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo in želijo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Vse postopke, ki so vezani na Koncept odkrivanja nadarjenih učencev, bo vodila koordinatorka, svetovalna delavka, Mateja Kukovičič. S sodelovanjem in s skupnimi močmi si bomo prizadevali, da bi nadarjenim učencem omogočili njim primeren lastni napredek in osebnostni razvoj. V ta namen tudi v šolskem letu 2015/2016 ponujamo možnost poglabljanja in priprave na tekmovanje nadarjenih učencev na različnih področjih: v 4. in 5. razredu po sklopih, debatni klub, angleščina, matematika, logika, fizika, astronomija, kemija, tutorstvo.

Postopki odkrivanja potencialno nadarjenih učencev:

  • EVIDENTIRANJE (učitelji, razredniki, mentorji, svetovalni delavci, zunanji sodelavci opazujejo otroka in ugotovijo določene nadpovprečne sposobnosti na posameznem področju)
  • PRIDOBITEV SOGLASJA STARŠEV ZA IDENTIFIKACIJO
  • IDENTIFIKACIJA (ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje intelektualnih sposobnosti, testiranje ustvarjalnosti)
  • SEZNANITEV IN PRIDOBITEV MNENJA STARŠEV ZA NADALJNE DELO Z NADARJENIMI in oblikovanje individualiziranega programa

Delo z nadarjenimi v šolskem letu 2017-2018
na povezavi