Matična šola Radeče

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda, ki je izdal katalog:

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
Tel.: (03) 56 80 100

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Domača spletna stran: http://jzosmn.radece.si/
Katalog je sprejela: Katja Selčan, ravnateljica

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Katja Selčan, ravnateljica zavoda
Tel.: (03) 56 80 102
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Datum prve objave: 14. 1. 2011
Datum zadnje objave: 27. 11. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://jzosmn.radece.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh.Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole/vrtca po predhodnem dogovoru v času uradnih ur.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: - osnovnošolsko splošno izobraževanje
- dejavnost vrtca in predšolske vzgoje
- drugo izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Matična šola – JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
ravnateljica: Katja Selčan
Tel.: (03) 56 80 102

Podružnična šola Svibno, Svibno 18, 1433 Radeče, Slovenija
Vodja podružnične šole: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130

Enota Vrtec Radeče:
- Enota Biba Baja, Kolenov graben 6, 1433 Radeče, Slovenija, tel.: (03) 56 80 123
- Enota Čira Čara, Šolska pot 9, 1433 Radeče, Slovenija
Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Anita SlakonjaTel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Organigram zavoda: organigram
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb
Pristojna oseba: Ravnateljica zavoda: Katja Selčan
Tel.: (03) 56 80 100
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja podružnične šole Svibno: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130

Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Anita Slakonja
Tel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
2.c seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

Zakon o osnovni šoli
Zakon o vrtcih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih naročilih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o računovodstvu
Zakon o zavodih
Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi stranmi Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na strani z naslovom: http://www.mss.gov.si/index.php?id=70

in spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom http://www.uradni-list.si/ Drugi državni predpisi so dostopni na Pravno-informacijskem sistemu RS

Predpisi lokalne skupnosti:

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Interni akti:

Šolski pravilniki in pravila

Zakoni, pravilniki in sklepi vrtca

Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili registrirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov
2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt šole 2019/2020
Publikacija šole 2019/2020
Letni delovni načrt za enoto Vrtec Radeče 2019/2020
Publikacija Vrtca Radeče 2019/2020
Letno poročilo šole in vrtca 2018
2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: - volitve v svet zavoda
- postopek imenovanja ravnatelja
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
- postopek sprejema otrok v šolo
- postopek sprejema otrok v vrtec
- postopek sprejema LDN
- postopek potrditve letnega poročila
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc: - evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: /
2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij:

Šolski koledar za šolsko leto 2019/2020

Cenik malic in kosil za šolsko leto 2019/2020

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna preko spletne strani: jzosmn.radece.si
Fizični dostop Informacije so fizično dostopne na sedežu JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, v času uradnih ur od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00.
Stroški Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
   

 

RAZREDNA STOPNJA

Razred

Razrednik

1. a Saša Plevel
  Suzana Pinosa, druga strokovna delavka v 1. r.
 JV Tadeja Plahuta, Suzana Pinosa, Marinka Oblak Železnik
2. a Iza Herman
2. b Anja Smole
3. a Jožica Kaluža

 4. a

Sandra Hribšek

 4. b

Marija Glavan

 5. a

Eva Slapnik

 5. b

Vanja Kozorog

 OPB

Lučka Zupančič

Bojana Kovačič

Sabina Gaberšek (nadomešča Majo Leben)

Neža Božič

Vijoleta Ernestl

Branko Balog

Mateja Kukovičič

Ambrož Karlovšek

Tadeja Plahuta

Suzana Pinosa

 

 

PREDMETNA STOPNJA

Razred

Razrednik/Sorazrednik/Učitelj

Predmet/izbirni predmet

6. a

Polona Korat

Ljiljana Lopatić Legan

 MAT, BIO, MD7, DOP, DSP

 SLJ, PUT

6. b

Natalija Štefančič

Igor Turičnik

 TJA, TJN, DNU, DOP, DSP

 MAT, FIZ, DNU

7. a

Andreja Mitič Štirn

Sabina Gaberšek

 SLJ, HI, DNU, DOD

 OPB, LAB, DSP

7. b

Bojana Kovačič

Branko Balog

 SLJ, GEO, DKE, DNU, OPB

 ŠPO, ŠSP, ŠZZ, OPB

8. a

Nevenka Tratar

Simon Sernec

 KEM, NAR, POK, DNU, PUT, LAB, DSP

 ZGO, LUM, DKE, LS, OBS

8. b

Jana Wetz

Vijoleta Ernestl

 GUM, ANI, GLP, OPZ, MPZ, DSP

 ŠPO, IŠP, OPB

9. a

Maja Trobiš

Marjanca Confidenti

 TJA, DSP

9. b

Alenka Gros

Marinka Oblak Železnik

 MAT, UBE, ROI (IOD), INT,. DOP, DSP

 GOS, SPH, ORG. KUH.

 

Ambrož Karlovšek

 TIT, NTE, RVT, OPB, EZR, INT

 

Jožica Jeran

 KNJ, DNU

 

Neža Božič

 TJA

 

Milena Potočnik Renko

 ZGO, GEO, ROI, INT, DOD, DOP, DSP

 

2017

Dan državnosti, proslava

 
 

Podelitev priznanj in nagrad devetošolcem, torek, 13. 6. 2017

Nagradni obisk Radia Si v MB (tekmovalci natečaja Zeleno pero)

Atletika - državno finale, Žalec

 
 
 
 
 
 
 

OPB

 
 

Avkcija 2017

Sejem Altermed Celje

ZŠN CŠOD Trilobit 5. r : (1. in 2. dan), (3. in 4. dan), (5. dan)

Pustovanje 28. 2. 2017
 
 

2016

Šport za zdravje (sept. 2016)

Športna olimpijada (16. 9. 2016)
 
Prvi šolski dan (1. 9. 2016)
 
Odgovorno s hrano (5. 10. 2016)
 
Štafetne igre v OPB (5. 10. 2016)
 
Kulturna dediščina (4. 10. 2016 in 5. 10. 2016)
 
Skrb za zdravje (6. razred)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vikend robotike v CŠOD Vojsko (18., 19., 20. 11. 2016)
 
 
Plezanje v Laškem (Šport za zdravje, 23. 11. 2016)
 

blabla testiram ce dela

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda:

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
Tel.: (03) 56 80 100
Faks: (03) 56 80 110
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odgovorna uradna oseba:

Katja Selčan, ravnateljica zavoda
Tel.: (03) 56 80 102
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Datum prve objave: 14. 1. 2011
Datum zadnje objave: 31. 8. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://jzosmn.radece.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: - osnovnošolsko splošno izobraževanje
- dejavnost vrtca in predšolske vzgoje
- drugo izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Matična šola – JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija

Podružnična šola Svibno, Svibno 18, 1433 Radeče, Slovenija
Vodja podružnične šole: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130

Enota Vrtec Radeče:
- Enota Biba Baja, Kolenov graben 6, 1433 Radeče, Slovenija, tel.: (03) 56 80 123
- Enota Čira Čara, Šolska pot 9, 1433 Radeče, Slovenija
Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Anita SlakonjaTel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Organigram zavoda: organigram
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Ravnateljica zavoda: Katja Selčan
Tel.: (03) 56 80 100
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja podružnične šole Svibno: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130
Elektronski naslov:

Pomočnica ravnateljice vrtca: Anita Slakonja
Tel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
2.c seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Državni predpisi:

Register predpisov RS
Zakon o osnovni šoli
Zakon o vrtcih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih naročilih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o računovodstvu
Zakon o zavodih
Zakon o šolski inšpekciji
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi stranmi Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na strani z naslovom: http://www.mss.gov.si/index.php?id=70

in spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom http://www.uradni-list.si/index.jsp

Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili registrirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov
2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt šole
Publikacija šole
Poročilo o realizaciji LDN šole
Letni delovni načrt Vrtca Radeče
Publikacija Vrtca Radeče
Poročilo o realizaciji LDN vrtca
Letno poročilo šole in vrtca
Šolska kronika
2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: - volitve v svet zavoda
- postopek imenovanja ravnatelja
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
- postopek sprejema otrok v šolo
- postopek sprejema otrok v vrtec
- postopek sprejema LDN
- postopek potrditve letnega poročila
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc: - evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: /
2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij:

Šolski koledar za šolsko leto 2016/2017

Cenik malic in kosil za šolsko leto 2016/2017

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna preko spleta: jzosmn.radece.si
Fizični dostop Informacije so fizično dostopne na sedežu JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, v času uradnih ur od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00.
Stroški Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
  • Urniki govorilnih ur
  • Urniki učencev
  • Vozni red šolskih prevozov
  • Jedilnik šole in vrtca

 

Podkategorije