Skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci vsake oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole pa izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.
Skupnosti učencev šole se sestane najmanj dvakrat letno. Na začetku šolskega leta sprejme letni program dela.

Naloge skupnosti učencev šole so:

  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev,
  • sodelovanje na šolskem, medobčinskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu,
  • načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije),
  • predlaganje izboljšav bivalnega okolja,
  • opravljanje drugih nalog, o katerih se dogovorijo učenci.

V šolskem letu 2018/2019 se nadaljuje tema otroškega parlamenta Šola in šolski sistem. Svoje ideje in pobude bomo razvijali naprej in skušali najti skupne rešitve na nivoju šole. Posvetili se bomo tudi učenju komunikacijskih veščin, spletnemu bontonu, šoli človekovih pravic, ugotavljali, kako smo si različni in ob tem razvijali medsebojno spoštovanje.

 

Mentorica skupnosti učencev v šolskem letu 2018/2019 je Polona Korat.