Skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci vsake oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole pa izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.
Skupnosti učencev šole se sestane najmanj dvakrat letno. Na začetku šolskega leta sprejme letni program dela.

V šolskem letu 2016/2017 je tema otroškega parlamenta Načrtovanje naše prihodnosti. Izmenjali bomo svoja mnenja, ideje in dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja in vplivajo na našo prihodnost. Posvetili se bomo tudi učenju komunikacijskih veščin, spletnemu bontonu, šoli človekovih pravic, ugotavljali, kako smo si različni in ob tem razvijali medsebojno spoštovanje.

Naloge skupnosti učencev šole so:

  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev,
  • sodelovanje na šolskem, medobčinskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu,
  • načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije),
  • predlaganje izboljšav bivalnega okolja,
  • opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo učenci.

Letni delovni načrt skupnosti učencev šole

Plan dela

Kratke novice

 

 

Mentorica skupnosti učencev v šolskem letu 2016/2017 je Neža Božič.