Skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci vsake oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole pa izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.
Skupnosti učencev šole se sestane najmanj dvakrat letno. Na začetku šolskega leta sprejme letni program dela.

V šolskem letu 2017/2018 je tema otroškega parlamenta Šola in šolski sistem. Izmenjali bomo svoja mnenja, ideje in dileme o vprašanjih, ki so povezana s šolo. Posvetili se bomo tudi učenju komunikacijskih veščin, spletnemu bontonu, šoli človekovih pravic, ugotavljali, kako smo si različni in ob tem razvijali medsebojno spoštovanje.

Naloge skupnosti učencev šole so:

  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev,
  • sodelovanje na šolskem, medobčinskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu,
  • načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije),
  • predlaganje izboljšav bivalnega okolja,
  • opravljanje drugih nalog, o katerih se dogovorijo učenci.

Letni delovni načrt skupnosti učencev šole

Plan dela

Kratke novice

 

 

Mentorica skupnosti učencev v šolskem letu 2017/2018 je Polona Korat.