Matična šola Radeče

Učiti se in spet učiti se.
knjige

JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

Šolska pot 5

1433 Radeče

 

Ravnateljica:

Katja Selčan

T: 03 56 80 102


Pomočnica ravnateljice:

Milena Potočnik Renko

T: 03 56 80 103

Tajnica VIZ VI:

Nataša Valentinčič

Tel. 03 56 80 100

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


Računovodkinja:

Nevenka Keršič

T: 03 56 80 101

 

Spletni naslov: http://jzosmn.radece.si

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Davčna številka: 93174705

Matična številka: 5924502000

Številka podračuna: 01299-6030676707 pri UJP ŽaLEC

Uradne ure: od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00

Ime in priimek

Delovno mesto

Monika Povše

socialni pedagog

Lidija Lazar 

logopedinja

Mateja Kukovičič

svetovalna delavka

Marjanca Confidenti

specialni in rehabilitacijski pedagog

Nataša Valentinčič 

tajnik VIZ

Nevenka Keršič

računovodkinja

Janez Kmetič

hišnik, šofer

Kristijan Hrastovec

hišnik, šofer

Antonija Zupan

kuharica

Vera Ljubešek

pomočnica kuharice

Justina Salobir

pomočnica kuharice

Mira Tratar

pomočnica kuharice

Jožica Deželak

čistilka

Jasna Keršič

čistilka

Jasminka Naumoski

čistilka

Hermina Titovšek

čistilka

Emira Kramar

čistilka

Frančiška Zajec

čistilka, gospodinjec

Zahira Zorec

čistilka

 

USTANOVITELJICA

JZ OŠ Marjana Nemca Radeče je ustanovil Občinski svet občine Radeče z Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Marjana Nemca Radeče 19. 11. 1999, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS 21. 12. 1999.

ŠOLSKI OKOLIŠ:

MATIČNA ŠOLA: KS Radeče (Radeče, Brunk, Brunška Gora, Dobrava, Hotemež, Jelovo, Loška Gora, Močilno, Njivice, Rudna vas, Zavrate, Žebnik, Obrežje), KS Vrhovo (Vrhovo, Log pri Vrhovem, Prapretno, Goreljce), KS Jagnjenica (Jagnjenica, Čimerno, Stari Dvor).

PODRUŽNICA: KS Svibno (Svibno, Počakovo, Zagrad).

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV NA ŠOLI

Oddelki

Število učencev

Št. odd. + OPB* + JV**

Razredna stopnja

175

     8      + 6       + 1

Predmetna stopnja

145

    8

Matična šola

320

    16     + 6       + 1

Podružnična šola Svibno

12

     2      + 1       + 1

Skupaj

332

    19      + 7      + 2

OPB* – število oddelkov podaljšanega bivanja

JV** – število oddelkov jutranjega varstva

UPRAVLJANJE ZAVODA

Ravnateljica: Katja Selčan

Svet zavoda:

Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene z zakonodajo s področja šolstva in z Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče.

Posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora je tudi SVET STARŠEV, v katerem so predstavniki staršev vsakega oddelka in jih starši izberejo na prvih roditeljskih sestankih na začetku šolskega leta.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Vrsta

Opis

Učiteljski zbor šole:

Vsi strokovni delavci šole.

Oddelčni učiteljski zbor:

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Razrednik:

Vodi delo v posameznem oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.

Strokovni aktivi:

Sestavljajo jih učitelji istih razredov, predmetov, predmetnih področij

Obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega območja in opravljajo druge strokovne naloge.

Šolski otroški parlament:

Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo učenci posameznih oddelčnih skupnosti in je izvršilni organ skupnosti učencev šole.

 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci vsake oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole pa izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.
Skupnosti učencev šole se sestane najmanj dvakrat letno. Na začetku šolskega leta sprejme letni program dela.

Naloge skupnosti učencev šole so:

  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev,
  • sodelovanje na šolskem, medobčinskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu,
  • načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije),
  • predlaganje izboljšav bivalnega okolja,
  • opravljanje drugih nalog, o katerih se dogovorijo učenci.

V šolskem letu 2019/2020 je tema otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost. Svoje ideje in pobude bomo razvijali v okviru rednih sestankov. Posvetili se bomo tudi učenju komunikacijskih veščin, spletnemu bontonu, šoli človekovih pravic, ugotavljali, kako smo si različni in ob tem razvijali medsebojno spoštovanje.

 

Mentorica skupnosti učencev v šolskem letu 2019/2020 je Polona Korat.

ŠOLANJE V RADEČAH PRED LETOM 1905

O začetku šolanja in ustanovitvi šole v Radečah ni znanih podatkov ali zapisov. Prvi podatki, ki pripovedujejo o šolanju v Radečah, segajo v leto 1589. Takrat so zaplenili premoženje protestantu Janezu Kočevarju. Ob tej zaplenitvi je omenjen radeški učitelj. Naslednji podatek pa omenja leto 1595, ko postane ena od Kočevarjevih hiš, kot župnijska posest, bivališče za učitelja.

Viri navajajo, da je 8. avgusta 1613 pogorel trg (današnja Starograjska ulica) s cerkvijo, župniščem in šolo. Leta 1823 je v Radečah poučeval Jurij Skalle. V tem času je bila 25. septembra 1823 javna preizkušnja 97 šolarjev cesarsko-kraljeve trivialne šole po drugem polletnem tečaju. Preizkušnja je bila iz gladkega čitanja, nareka z upoštevanjem pravopisnih pravil, lepopisja, spisja, sklanjanja samostalnikov in pridevnikov ter računanja, pisnega in na izust. V sredini 19. stoletja je poučeval Jakob Goleš. Omenjen je bil leta 1850, ko se je šola preselila v obnovljeno kaplanijo za cerkvijo. Šola v Radečah, doslej trivialna, je postala leta 1869 enorazredna obča ljudska šola.

Pouk v četrtem razredu se je pričel 16. oktobra 1889. V šolski okoliš radeške šole, so spadala naselja: Radeče, Brunška Gora, Dobrava, Goreljce, Hotemež, Jelovo, Log, Loška Gora, Močilno, Njivice, Prapretno, Rudna vas, Stari Dvor, Vrhovo, Žebnik in Podkraj. Zaradi velike oddaljenosti nekaterih učencev iz vasi Podkraj, ki je spadala v radeško faro, je bila z odlokom deželnega šolskega sveta, 29. decembra 1893, ustanovljena ekskurendna šola, kjer se je poučevalo dvakrat tedensko in je bila sestavni del matične šole v Radečah. Po letu 1900 je bilo na radeški šoli že veliko otrok. Za tolikšno število otrok je bilo šolskih prostorov v dosedanji šoli premalo. Grofica Lovenfeldova je priskočila na pomoč in šoli dala v uporabo veliko sobo v prvem nadstropju graščine v trgu.

GRADNJA ŠOLE NA GRIČU LETA 1905/06

Radečani in šolsko vodstvo so se obrnili na deželni šolski svet, da odobri zidanje nove šolske stavbe. Ta je prošnji ugodil in krajnemu šolskemu svetu z odlokom št. 2852, dne 28. avgusta 1904, dal nalogo, da poskrbi za gradnjo. Krajni šolski svet in občinski možje so se dogovarjali, kje bi izbrali najbolj primeren kraj za gradnjo šole. Po daljšem razmisleku in preudarku so se odločili, da bi jo bilo najbolj pametno postaviti na griču nad trgom. "Od tam bo lep razgled na trg, pa tudi šolo samo bo s trga prav prijetno pogledati. Na šoli bo tudi ura, ki bo šolarjem in drugim kazala čas", je bilo povedano. V začetku maja 1905 so pričeli kopati temelje in konec septembra je bila stavba pod streho. Urejanje notranjosti pa je trajalo še leta 1905 in 1906.

Veliko več o zgodovini in razvoju šole na griču lahko najdete v Publikaciji ob 100-letnici šole na griču, ki jo je izdal JZ OŠ Marjana Nemca Radeče leta 2005. Publikacijo dobite na sedežu šole in v šolski knjižnici.


Podkategorije