Za učence in starše

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (11. člen) in v skladu s Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev (Koncept je predstavljen na spletni strani Zavoda RS za šolstvo) na naši šoli poteka delo z nadarjenimi učenci. To so učenci, ki kažejo visoke potenciale na različnih specifičnih ali splošnih učnih področjih, kot so: intelektualno področje, ustvarjalno, akademsko, vodstveno, umetniško in psihomotorično področje. Ti učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo in želijo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Vse postopke, ki so vezani na Koncept odkrivanja nadarjenih učencev, bo vodila koordinatorka, svetovalna delavka, Mateja Kukovičič. S sodelovanjem in s skupnimi močmi si bomo prizadevali, da bi nadarjenim učencem omogočili njim primeren lastni napredek in osebnostni razvoj. V ta namen tudi v šolskem letu 2015/2016 ponujamo možnost poglabljanja in priprave na tekmovanje nadarjenih učencev na različnih področjih: v 4. in 5. razredu po sklopih, debatni klub, angleščina, matematika, logika, fizika, astronomija, kemija, tutorstvo.

Postopki odkrivanja potencialno nadarjenih učencev:

 • EVIDENTIRANJE (učitelji, razredniki, mentorji, svetovalni delavci, zunanji sodelavci opazujejo otroka in ugotovijo določene nadpovprečne sposobnosti na posameznem področju)
 • PRIDOBITEV SOGLASJA STARŠEV ZA IDENTIFIKACIJO
 • IDENTIFIKACIJA (ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje intelektualnih sposobnosti, testiranje ustvarjalnosti)
 • SEZNANITEV IN PRIDOBITEV MNENJA STARŠEV ZA NADALJNE DELO Z NADARJENIMI in oblikovanje individualiziranega programa

Delo z nadarjenimi v šolskem letu 2017-2018
na povezavi

Karierna orientacija v osnovni šoli temelji na spodbujanju in podpori celostnega osebnostnega (kognitivnega, emocionalnega, vrednostnega) in socialnega razvoja učenca, ki mu, v skladu z njegovimi razvojnimi značilnostmi, zmožnostmi, interesi in cilji, omogoča ozaveščeno, avtonomno in odgovorno izbiro poklicne in izobraževalne poti oz. osebne kariere.

Temeljni cilj dejavnosti karierne orientacije je samostojno in odgovorno načrtovanje in vodenje kariere. Osnovna vsebinska področja karierne orientacije zajemajo: razvijanje osebnostnih, socialnih značilnosti učencev, razvijanje pozitivne samopodobe, samozaupanja, prepoznavanje lastnih močnih in šibkih področij, spoznavanje obstoječih in perspektivnih poklicev in delovnih okolij, razvijanje zmožnosti za samostojno raziskovanje možnih izobraževalnih in poklicnih poti. Dejavnosti karierne orientacije obsegajo: informiranje, ugotavljanje lastnosti posameznika, učenje veščin za načrtovanje in vodenje kariere, karierno svetovanje.

V devetem razredu skozi celo šolsko leto potekajo dejavnosti, ki pomagajo učencem pri načrtovanju kariere:

 • tehniški dan: predstavitev okoliških srednjih šol. Učenci na ta način spoznajo programe v različnih okoliških srednjih šolah. Ker se bodo srednje šole predstavile v obliki delavnic, se lahko učenci preizkusijo v različnih praktičnih dejavnostih,
 • obisk na ŠC CELJE – DAN ODPRTIH VRAT udeležili delavnic, ki nam jih bodo pripravili srednješolci in   njihovi mentorji,
 • seznanitev z rokovnikom za vpis,
 • roditeljski sestanek,
 • individualno svetovanje,
 • izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti,
 • januarja bomo skupaj pregledali Razpis za vpis,
 • 12. in 13. februarja se vsi učenci 9. razreda se udeležijo informativnega dneva,
 • marca skupaj izpolnimo Prijave za vpis.

Ob koncu šolskega leta učenci prejmejo še informacije za pridobitev štipendije.

 

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo plačati prispevka za šolo v naravi oz. kakšne druge organizirane dejavnosti. Sredstva, ki jih šola nameni za učence, so iz šolskega sklada in občinskega proračuna.

Za subvencijo za šolo v naravi zaprosite starši tako, da izpolnite vlogo, ki jo dobite v šolski svetovalni službi.

Specifične učne težave se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju otroka/ali v težavah na kateremkoli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje in emocionalno dozorevanje.

So nevrofiziološko pogojene in vplivajo na učenčevo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branje, pisanje, računanje) in niso posledica okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev težav pri učenju.

Kriteriji za prepoznavanje specifičnih učnih težav

 1. kriterij: neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejansko uspešnostjo na posameznih področjih učenja;
 2. kriterij: obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju, izražene do te mere, da učencu onemogočajo napredovanje pri učenju;
 3. kriterij: učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih strategij ter motenega tempa učenja;
 4. kriterij: motenost enega ali več psiholoških procesov (pozornost, spomin, časovna in prostorska orientacija, percepcija...) To pomeni ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti v predelovanju informacij, ki je posledica tega, kako možgani sprejemajo, uporabljajo, shranjujejo, prikličejo in izražajo informacije.
 5. kriterij: izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev težav pri učenju.

Nekaj najpogostejših težav, ki jih starši opažajo pri svojem otroku

 • ima težave pri učenju zaporedij: abecede, dni v tednu, mesecev v letu;
 • manj spreten je pri risanju;
 • ima težave pri orientaciji v času;
 • je počasen;
 • ker mu dela težave tehnika branja, ne razume vsebine prebranega;
 • misli težko zapiše z besedami;
 • težave ima s pozornostjo (vse ga zmoti, ne zapomni si podatkov);
 • ima težave pri prostorski orientaciji (zgoraj-spodaj, levo-desno);
 • branje in pisanje ga manj zanimata kot druge otroke, lahko ima odpor;
 • težko poimenuje stvari;
 • pri začetnem učenju branja in pisanja napreduje zelo počasi;
 • črke s težavo povezuje v besede;
 • pri branju in pisanju dela veliko napak;
 • zamenjuje črke, ki so videti podobne (npr. b-d-p);
 • tisto, kar vidi, si bolje zapomni kot tisto, kar sliši.

Stopnje specifičnih učnih težav (SUT)

Razlike med nižjo in višjo stopnjo težavnosti

sut

Nekatere težave lahko spremljajo otroka skozi celotno šolsko obdobje in izzvenijo šele ob koncu mladostniške dobe ali pa sploh ne. V teh primerih je smiselno zaprositi za kontinuirano pomoč. Postopek usmerjanja učenca se prične s pisno zahtevo staršev.

Na podlagi strokovnega mnenja, ki ga izda Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, s katero učenec pridobi pravico do prilagoditev in dodatno strokovno pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) so učenci s posebnimi potrebami:

 • učenci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z avtističnimi motnjami ter
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

V šolskem letu 2017/2018 dodatno strokovno pomoč izvajajo:

Lidija Lazar, logopedinja

Marjana Confidenti, specialna pedagoginja

Monika Pavlović, socialna pedagogoinja

Bojana Kovačič, profesorica predmetnega pouka

predmetni in razredni učitelji

Koristne povezave

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana: http://www.scoms-lj.si/

Društvo Bravo: za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, Gotska 18, Ljubljana, telefon 583 75 00; http://www.drustvo-bravo.si/

Platea, center za svetovanje in usmerjanje otrok, mladostnikov in staršev:http://www.platea.si/sl/

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije: http://www.misss.org/

Center za avtizem: http://www.avtizem.org/novice_podrobno.asp?str=24&id=351

Sodelovanje staršev s šolo, spremljanje otrokovega napredka in pristen stik staršev in šole ima velik pomen za učno-vzgojni napredek vsakega učenca. Prosimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke, pogovorne ure in se udeležujete drugih oblik sodelovanja med šolo in starši.

Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja vas bomo pisno obvestili o učnem uspehu učenca.

Skupne pogovorne ure za razredno in predmetno stopnjo bodo tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00. Pogovorne ure potekajo v matičnih učilnicah. Individualne pogovorne ure ravnateljice so vsak ponedeljek od 8. do 9. ure po predhodni najavi.

Mesečne pogovorne ure

Datum

leto 2019:

17. 10. 2019

 

21. 11. 2019

 

19. 12. 2019

leto 2020:

16. 1. 2020

 

19. 3. 2020

 

16. 4. 2020

 

21. 5. 2020

Za starše so 3-krat letno organizirani tudi roditeljski sestanki.

Individualne pogovorne ure za šolsko leto 2019/2020 potekajo v dopoldanskem času po spodnjem razporedu in predhodni najavi.

Ime in priimek

Dan in ura

Branko Balog  torek, 11.05–11.50
Neža Božič  četrtek, 11.55–12.40
Marjanca Confidenti  četrtek, 6.45–7.30
Vijoleta Ernestl  ponedeljek, 10.15–11.00
Sabina Gaberšek  ponedeljek, 11.05–11.50
Marija Glavan  sreda, 9.25–10.10
Alenka Gros  ponedeljek, 9.10–9.55
Iza Herman  sreda, 11.55–12.40 
Sandra Hribšek  petek, 9.25–10.10
Jožica Kaluža  sreda, 8.20–9.05
Ambrož Karlovšek  torek, 11.05–11.50
Saša Kenda  sreda, 11.05 - 11.50
Katarina Kmetič  ponedeljek, 8.20 - 9.05
Polona Korat  petek, 10.15–11.00
Bojana Kovačič  torek, 9.10–9.55
Vanja Kozorog  ponedeljek, 11.05–11.50
Mateja Kukovičič  četrtek, 8.20–9.05
Ljiljana Lopatić Legan  četrtek, 11.55–12.40
Andreja Mitič Štirn  petek, 10.15–11.00
Jolanda Mohar  petek, 11.05–11.50
Marinka Oblak Železnik  torek, 8.20–9.05
Suzana Pinosa  petek, 7.15–8.00
Tadeja Plahuta  torek, 10.15–11.00
Saša Plevel  četrtek, 7.15–8.00
Milena Potočnik Renko  torek, 8.20–9.05
Monika Povše  torek, 11.55–12.40
Simon Sernec  četrtek, 9.10–9.55
Eva Slapnik  četrtek, 8.20–9.05
Anja Smole  ponedeljek, 8.20–9.05
Natalija Štefančič  torek, 11.05–11.50
Nevenka Tratar  sreda, 11.05–11.50
Maja Trobiš  torek, 9.10–9.55
Igor Turičnik  ponedeljek, 11.05–11.50
Karmen Turnšek   sreda, 11.05–11.50
Jana Wetz  ponedeljek, 10.15–11.00
Lučka Zupančič  ponedeljek, 11.05–11.50
Darja Žonta Kozinc  torek, 11.55–12.40

 

Tabela je še v nastajanju:

Interesna dejavnost

Mentor/-ica

Razred

Dan, ura

Debatni klub

Bojana Kovačič

6. in 9.

 torek, 14.40 - 15.25

Mediacija Neža Božič, Mateja Kukovičič   četrtek, 12.45-13.30
Planinski krožek Neža Božič 6. in 9. sobote
Mali nogomet (dečki) Branko Balog od 5. do 7. ponedeljek, 12.45-13.30

Mali nogomet (dečki)

Branko Balog

8. in 9.

ponedeljek, 13.35-14.25

Košarka (dečki)

Branko Balog

od 5. do 7.

torek, 7.30-8.15

Košarka (dečki)

Branko Balog

8. in 9.

četrtek, 7.30-8.15 in petek, 12.45-13.30

Odbojka (deklice) 

Vijoleta Ernestl

od 6. do 9.

četrtek, 12.45-13.30

Igrarije in žogarije (dečki in deklice)

Sandra Hribšek

4. in 5.

sreda, 12.45-13.30

Turistični krožek

Alenka Gros

od 7. do 9.

sreda, 13.50-14.35

Modelarski krožek

Jožef Hiršelj

od 6. do 9.

četrtek, 13.50-14.35

Kolesarski izpit Kaj veš o prometu

Jožef Hiršelj

5. in

od 6. do 9.

 

FLL

Ambrož Karlovšek

6. do 9.

ponedeljek, 13.50-14.35

Fotografski krožek

Ambrož Karlovšek

8. in 9.

petek, 13.50-14.35

 

   

 

Rdeči križ

Eva Kranjčec

od 7. do 9.

 

Prva pomoč

Maja Leben

od 7. do 9.

 

Vrtnarski krožek

Marinka Oblak Železnik

od 2. do 4.

sreda, 12.45-13.30

Planinski krožek

Saša Plevel

1. do 5.

 

Raziskovalna dejavnost ZGO

Simon Sernec

od 8. do 9.

sreda, 13.50-14.35 ali po dogovoru

Akvaristika

Nevenka Tratar

od 6. do 9.

torek, 13.50-14.35

Evropska vas

Maja Trobiš

6. do 9.

četrtek, 12.45-13.30

CICI zbor

Jana Wetz

1. in 2.

 

OPZ

Jana Wetz

od 3. do 5.

 

MPZ

Jana Wetz

od 6. do 5.

 

Pravljični krožek

Anja Smole

od 1. do 9.

 

Folklora Jerneja Novak

od 1. do 3.

 

eTwinning: Nice to meet you! Dolores Malič od 6. do 9.  
       

 

Šolski koledar za šolsko leto 2019/2020

Začetek in konec pouka

S poukom pričnemo v ponedeljek, 2. septembra 2019. Šolsko leto se za devetošolce zaključi v ponedeljek, 15. junija 2020, za učence od 1. do 8. razreda pa v sredo, 24. junija 2020.

Ocenjevalna obdobja

Trajanje

Konference

Prvo ocenjevalno obdobje

2. 9. 2019 do 31. 1. 2020

29. 1. 2020 - RS

30. 1. 2020 - PS

Drugo ocenjevalno obdobje

1. 2. 2020 do 15. 6. 2020 - 9. r

1. 2. 2020 do 24. 6. 2020 - 1. do 8. r

9. 6. 2020 - 9. r

18. 6. 2020 - RS in PS

 IZPITNI ROKI

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite bodo v času:

od 16. junija 2020 do vključno 29. junija 2020 za učence 9. razreda,

od 26. junija 2020 do vključno 9. julija 2020 za učence od 1. do 8. razreda

od 18. avgusta 2020 do vključno 31. avgusta 2020 za učence od 1. do 9. razreda.

Počitnice

Vrsta počitnic

Trajanje počitnic

Jesenske počitnice

od 28. 10. 2019 do 1. 11. 2019

Novoletne počitnice

od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020

Zimske počitnice

od 24. 2. 2020 do 28. 2. 2020

Prvomajske počitnice

od 27. 4. 2020 do 1. 5. 2020

Pouka prosti dnevi

Praznik

Datum

dan reformacije

31. oktober 2019

dan spomina na mrtve

1. november 2019

pouka prost dan

24. december 2019

božič

25. december 2019

dan samostojnosti in enotnosti

26. december 2019

novo leto

1. in 2. januar 2020

pouka prost dan

3. januar 2020

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

8. februar 2020

velikonočni ponedeljek

13. april 2020

dan upora proti okupatorju

27. april 2020

praznik dela

1. in 2. maj 2020

dan državnosti

25. junij 2020

 

Obvestilo z dne 23. 6. 2014

Članice UO ŠS smo na 16. dopisni seji, ki je potekala dne 19.6. in 20.6.2014, sklenile, da s sredstvi Šolskega sklada pomagamo otrokom iz socialno šibkega okolja pri nakupu delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto; znesek subvencije je 509,76 EUR. 

Obvestilo z dne 19. 6. 2014

Upravni odbor Šolskega sklada je na 15. dopisni seji, ki je potekala dne 13.6. in 16.6.2014, sklenil, da s sredstvi Šolskega sklada pomagamo dvema učencema naše šole in jima omogočimo, da se pridružita svojim sošolcem na  ekskurziji v Gardaland, ki se je bodo udeležili devetošolci v mesecu septembru. Prispevek ŠS znaša 75 EUR.

Obvestilo z dne 28. 5. 2014
Članice UO ŠS smo na 14. dopisni seji, ki je potekala dne 23.5. in 26.5.2014, sklenile, da s sredstvi Šolskega sklada pomagamo učencema naše šole, in sicer s sofinanciranjem šolske prehrane v višini 125,29 EUR ter s plačilom stroškov strokovne ekskurzije v Zadar v višini 24 EUR.

Obvestilo z dne 21. 5. 2014

UO ŠS je na 13. dopisni seji, ki je potekala od 15.5. do 16.5.2014, odobril sredstva iz Šolskega sklada, in sicer dodatna finančna sredstva za sofinanciranje ekskurzije v Zadar v višini 20 EUR (še za dva učenca) in za plačilo prevoznih stroškov nagradnega izleta na Radio 1 v višini 256 EUR (za 18 učencev naše šole).

Obvestilo z dne 7. 5. 2014

Upravni odbor ŠS je na 12. dopisni seji, ki je potekala od 28.4. do 30.4.2014, sklenil, da se odobrijo sredstva iz Šolskega sklada za subvencioniranje dela stroškov za strokovno ekskurzijo učencev naše šole v Zadar, in sicer v višini 600 EUR oz. 10 EUR na posameznega učenca.

Obvestilo z dne 20. 1. 2014

Upravni odbor ŠS je na 11. dopisni seji, ki je potekala od 16. 1. do 17. 1. 2014, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za subvencioniranje prehrane učencem naše šole v višini 127,68 EUR.

Obvestilo z dne 7. 1. 2014

Upravni odbor ŠS je na 10. dopisni seji, ki je potekala od 2. 1. do 3. 1. 2014, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za subvencioniranje šole v naravi učencem 4. razredov, ki bo potekala od 3. 2. 2014 do 8. 2. 2014 v CŠOD ŠTRK PTUJ ter učencem 6. razredov, ki se bodo udeležili šole v naravi od 10. 2. do 14. 2. 2014 v CŠOD VOJSKO, v višini 550 EUR.

Obvestilo z dne 8. 11. 2013

Upravni odbor ŠS je na 9. dopisni seji, ki je potekala od 4. 11. 2013 do 6. 11. 2013, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za subvencioniranje šole v naravi učencem 4., 5., 6. in 7. razredov, v višini 725 EUR.

Obvestilo z dne 11. 10. 2013

Upravni odbor ŠS je na 8. dopisni seji, ki je potekala od 8. 10. 2013 do 9. 10. 2013, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za plačilo prehrane učencu naše šole v višini 158,28 EUR in sofinancira stroške plavalnega tečaja v višini 252 EUR za tretješolce ter v višini 75 EUR za petošolce.

Zapisnik 3. seje upravnega odbora šolskega sklada z dne 23. 9. 2013

Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada z dne 21. 1. 2013

Obvestilo z dne 27. 6. 2013

UO ŠS je na 7. dopisni seji, ki je potekala od 17. 6. 2013 do 18. 6. 2013, sklenil, da pomaga otrokom iz socialno šibkih družin pri nakupu delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto in v ta namen odobril sredstva iz Šolskega sklada v višini približno 1970 EUR.

Obvestilo z dne 11. 6. 2013

UO ŠS je na 6. dopisni seji, ki je potekala od 3. 6. 2013 do 5. 6. 2013, obravnaval vlogi šolske svetovalne službe in sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada odobri pomoč pri plačilu šole v naravi v višini 18,50 EUR ter pomoč učencu naše šole v višini 150 EUR.

Obvestilo z dne 23. 5. 2013

UO ŠS je na 5. dopisni seji, ki je potekala od 20. 5. 2013 do 21. 5. 2013, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za subvencioniranje prehrane v višini 81,60 EUR ter, da se učencem izbirnega predmeta šolsko novinarstvo krijejo stroški avtobusnega prevoza do Ljubljane v višini 210 EUR, kjer si bodo v Časopisni hiši Delo ogledali delo pravih novinarjev.

Obvestilo z dne 15. 5. 2013

UO ŠS je na svoji 4. dopisni seji, ki je potekala od 10. 5. 2013 do 14. 5. 2013, na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ MN Radeče, odobril sredstva iz Šolskega sklada za namen subvencioniranja kosila v višini 15,36 EUR.

Obvestilo z dne 8. 5. 2013

Z velikim veseljem vas obveščamo, da smo s projektom "V srcu povezani" z avkcijo slik zbrali 1.005,00 EUR, s prodanimi vstopnicami za dobrodelni koncert 3.014,00 EUR in s prostovoljnimi prispevki 275,18 EUR, skupaj 4.294,18 EUR sredstev za Šolski sklad. Vsem povezanim v srcu, ki ste otrokom podali roko, ISKRENA HVALA! Upravni odbor Šolskega sklada

Obvestilo z dne 4. 4. 2013

"UO ŠS je na svoji 3. dopisni seji 4. 4. 2013, na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ MN Radeče, sprejel sklep, da se iz Šolskega sklada odobri sredstva za subvencijo šole v naravi za 4. razred, v višini 20,00 EUR."

Obvestilo z dne 20. 3. 2013

"UO ŠS je na svoji 2. dopisni seji 20. 3. 2013, na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ MN Radeče, sprejel sklep, da se iz Šolskega sklada odobri sredstva za subvencijo šole v naravi, ki bo za četrtošolce potekala v CŠOD Štrk na Ptuju v času od 6. 5. 2013 do 10. 5. 2013, v višini 410 EUR. Prav tako je UO ŠS odobril sredstva za subvencioniranje prehrane v višini 44,80 EUR. Učenkam in učencem četrtih razredov želimo prijetno bivanje in veselo druženje v šoli v naravi."

Obvestilo z dne 7. 3. 2013

"UO ŠS je na svoji 1. dopisni seji 7. 3. 2013 sklenil, da starši lahko svoj prostovoljni prispevek v Šolski sklad nakažejo direktno na TRR JZ OŠ M. Nemca: 01299-6030676707, sklic: 291-10 (za šolski sklad)."

Obvestilo z dne 8. 10. 2012

"Člani UO ŠS smo na seji 8. 10. 2012. sprejeli sklep, da UO ŠS subvencionira smučarsko šolo v naravi v domu CŠOD Peca od 14. 1. do 18. 1. 2012 za 6. razrede v višini 450 EUR na podlagi vloge šolske svetovalne službe. Sklep se objavi na spletni strani UOŠS."

"Člani UO ŠS smo na seji 8. 10. 2012. sprejeli sklep, da UO ŠS krije stroške za voden ogled Ptuja v okviru šole v naravi za 5. razrede v skupnem znesku 70 EUR oziroma v višini 2 EUR na učenca."

"Vloga razrednikov 8. a in 8. b za financiranje zaključnega izleta za september 2012 se začasno odloži v kasnejšo obravnavo zaradi poteka mandata UO ŠS in zaradi pomanjkanja sredstev na računu ŠS."

Obvestilo z dne 28. 9. 2012

"UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne 28. 9. 2012 obravnaval vlogo devetošolcev in sklenil, da bo sofinanciral plesne vaje za Valeto devetošolcem v skupnem znesku 380,00 EUR, oziroma 10,00 EUR na učenca(ko)."Obvestilo z dne 12. 6. 2012

"UO ŠS je na svoji korepondenčni seji 12. 6. 2012 sklenil, da bo rezerviral namenska sredstva za nakup delovnih zvezkov in zvezkov v skupnem znesku 1500,00 EUR za solidarno pomoč učencem in učenkam iz socialno šibkih družin."

Obvestilo z dne 17. 5. 2012

"UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne 17. 5. 2012 sklenil, da subvencionira zaključni izlet za 6 učencev in učenk iz 9. razreda v skupnem znesku 194,00 EUR. Vsem devetošolcem želimo veliko adrenalinskih užitkov na zaključnem izletu v Gardaland."

Obvestilo z dne 24. 4. 2012

"UO ŠS je na svoji korspondenčni seji dne 24. 4. 2012 obravnaval vlogo staršev 3. razredov in sklenil, da bo suvencioniral stroške delavnice na kmetiji in lončarske delavnice v okviru šole v naravi v letu 2011/2012 za 34 učencev in učenk 3. razredov(32 + 2 iz podružnične šole Svibno) in sicer 4,00 EUR na osebo, oziroma skupaj 136,00 EUR.

Vsem učencem in učenkam tretjih razredov želimo prijetno druženje v šoli v naravi."

Obvestilo z dne 23. 3. 2012

UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne, 23. 3. 2012 sklenil, da bo subvencioniral stroške šole v naravi v »Domu Fara« Kastel, od 18. 6. do 22. 6. 2012 in sicer na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, 10 učencem iz 3. razredov v skupnem znesku 385,00 EUR.

Učencem in učenkam želimo prijetno bivanje in veselo druženje v šoli v naravi.

Obvestilo z dne 10. 2. 2012

UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne 10. 2. 2012 na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ MN Radeče sprejel sklep, da se se iz Šolskega sklada subvencionira 41 % stroškov za šolo v naravi, ki bo potekala od 5. 3.-9. 3. 2012 v CŠOD v Domu Planica kot pomoč socialno šibkim učencem pri udeležbi na ekskurzijah, v šolah v naravi, taborih in sicer za 6 učencev in učenk iz socialno ogroženih družin v skupnem znesku 406,00 EUR. Sklep se objavi na spletni strani OŠ MN Radeče.

Vsem učencem in učenkam 6.a in 6.b. v imenu UO ŠS želim prijetno bivanje in druženje v šoli v naravi.

Obvestilo z dne 13. 1. 2012

UO ŠS je na podlagi prošnje predstavnikov staršev 4. a in 4. b-razreda na korespondenčni seji dne 12. 1. 2012 soglasno sklenil, da učencem in učenkam 4. a in 4. b-razreda iz sredstev šolskega sklada pokrije strošek vstopnine za ogled gradu na Ptuju v skupnem znesku 108,00 EUR v okviru šole v naravi v Spuhlji pri Ptuju.

Obvestilo z dne 1. 12. 2011

"UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne 1. 12. 2011 sklenil, da iz sredstev ŠS prispeva 150,00 EUR za plačilo prehrane socialno ogroženim, ker je njihova prioritena naloga v letu 2011/2012 pomagati učencem in učenkam iz socialno ogroženih družin!"

Obvestilo z dne 4. 11. 2011

Odgovor na prošnjo z dne 4. 11. 2011, predstavnika 2. razredov

Poročilo o delu ŠS za leto 2010/11 in Program dela ŠS za leto 2011/12

Poročilo o delu ŠS za 2010/11 in Program dela ŠS za 2011/12

Upravni odbor Šolskega sklada je 23. 6. 2011 sprejel sklep, da se namenijo sredstva iz šolskega sklada v višini 1.400,00 EUR za 15 učencev iz socialno ogroženih družin sicer namensko za pokritje stroškov za nakup delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/2012.

Zapisnik 1. konstitutivne seje UO ŠS z dne 3. 12. 2012

Zapisnik sestanka upravnega odbora Šolskega sklada z dne 8. 10. 2012

Sklep 1:

"Člani UO ŠS smo na seji 8. 10. 2012. sprejeli sklep, da UO ŠS subvencionira smučarsko šolo v naravi v domu CŠOD Peca od 14. 1. do 18. 1. 2012 za 6. razrede v višini 450 EUR na podlagi vloge šolske svetovalne službe. Sklep se objavi na spletni strani UOŠS."

Sklep 2:

"Člani UO ŠS smo na seji 8. 10. 2012. sprejeli sklep, da UO ŠS krije stroške za voden ogled Ptuja v okviru šole v naravi za 5. razrede v skupnem znesku 70 EUR oziroma v višini 2 EUR na učenca."

Sklep 3:

"Vloga razrednikov 8. a in 8. b za financiranje zaključnega izleta za september 2012 se začasno odloži v kasnejšo obravnavo zaradi poteka mandata UO ŠS in zaradi pomanjkanja sredstev na računu ŠS."

Zapisnik 2. sestanka upravnega odbora Šolskega sklada
Sklep 1. korespondenčne seje UO ŠS

Upravni odbor Šolskega sklada je na podlagi prejete prošnje razredničark 3. a in 3. b-razreda dne 8. 11. 2010 na korespondenčni seji, ki je potekala od 9. 11. - 10. 11. 2010 sprejel sklep, da se iz Šolskega sklada nameni otrokom 3. a in 3. b-razreda 248,00 EUR za pokrivanje stroškov za dodaten plavalni dan, 29. 11. 2010.

Zapisnik 1. konstitutivne seje UO ŠS z dne, 8. 11. 2010

Sklep 2. korespondenčne seje UO ŠS

UO ŠS je na podlagi prejete prošnje razredničark 9. a in 9. b razreda glede sofinanciranja plesnega tečaja za maturantski ples sklenil, da bo financiral plesni tečaj za 4 osnovnošolce v skupnem znesku 180,00 EUR.
O sklepu UO ŠS se obvesti starše teh otrok.