Za učence in starše

Nadarjeni učenci bodo imeli možnost nadgraditi svoje znanje in uresničevati interese na družboslovnem, matematično-naravoslovnem, likovnem, literarnem področju in področju tujih jezikov. Vključili se bodo lahko v debatni klub in si širili znanje ter se naučili kritično razmišljati.

Spodbujamo in razvijamo tutorstvo, kjer nadarjeni učenci nudijo učno pomoč drugim učencem, jim svetujejo, pomagajo pri reševanju težav in tako krepijo med vrstniške vezi. Delo z nadarjenimi bomo obogatili tudi s strokovno ekskurzijo.

Nadarjene učence spodbujamo k:

- sodelovanju na tekmovanjih,

- sodelovanju na natečajih in v raziskovalnih nalogah,

- vključevanju v debatni krožek in pripravi na debatna tekmovanja,

- vključevanju v projekt eTwinning,

- pripravi in izvedbi učnih ur za sošolce in mlajše učence pod nadzorom učitelja-mentorja.

Mentorji za delo z nadarjenimi učenci so:

Joža Jeran, Nevenka Tratar, Igor Turičnik, Andreja Mitič Štirn, Jožef Hiršelj in Neža Božič.

Pomembne informacije o našem delu

Po strokovni presoji smo pred leti v OPB sprejeli sklep o začasnem fleksibilnem prehoda učencev med oddelki (izvedba delavnic, združevanje oddelkov, strokovna presoja učitelja).

Začasen fleksibilen prehod med oddelki podaljšanega bivanja

V oddelkih podaljšanega bivanja centralne šole JZ OŠ Marjana Nemca Radeče (OPB 1a, OPB 1b, OPB 2, OPB 3, OPB 4, OPB 5) je možen začasen fleksibilen prehod učencev iz oddelka v oddelek skozi celo šolsko leto v naslednjih primerih:

  • posebnosti pri organizaciji dela (tabela 1),
  • izvajanje dejavnosti po interesih učencev,
  • učenec v oddelku, v katerega je vpisan, ovira vzgojno-izobraževalni proces in je začasno v drugem oddelku, kjer opravlja svoje obveznosti.

Odhodi iz OPB

V primeru, da bo otrok odšel iz podaljšanega bivanja prej, kot ste zapisali na prijavnem listu, mu to obvezno napišite v beležko ali na list za vsak dan posebej (npr. obisk zobozdravnika itd.) Prav tako želimo, da nas obveščate o spremembah urnika dejavnosti izven šole (glasbena šola ...).

Za morebitne nejasnosti lahko učitelja pokličete v šolo. Za nujne zadeve vas bomo poklicali na telefonsko številko, ki ste nam jo zaupali na začetku šolskega leta.

Nikakor ne bomo puščali učencev na dejavnosti, če smo učitelji o spremembi časa izvajanja dejavnosti obveščeni le ustno preko učencev.

Varnost

Posebej bi poudarili varnost. Prosili bi, da učence večkrat med letom opozorite na varnost v prometu. Učenci naj se držijo ure odhajanja na prevoze in na dejavnosti. Na avtobusnem postajališču so lahko le 5 min pred odhodom avtobusa ali kombija.

Zdravila

Učitelj v podaljšanem bivanju oz. razredničarka ne sme dajati učencem nobenih zdravil. Prosili bi, da zagotovite, da otrok vzame zdravila, ki jih jemlje, v takem časovnem okviru, da je doma pod vašim nadzorom.

Opravljanje domačih nalog

Po učnem načrtu je v OPB domačim nalogam namenjeno 50 minut. V kolikor je otrok med opravljanjem domačih nalog odsoten oz. le-te ne dokonča, jo mora napisati doma. Naloga učitelja podaljšanega bivanja je, da zagotovi čas tihega dela, ko pišemo domače naloge in učence tiho usmerja in jim pomaga. Učitelj OPB ne pregleduje celotne pravilnosti domače naloge vsem učencem. To storijo starši oziroma učitelj, ki je domačo nalogo dal.

Prinašanje lastnih igrač in ostalih predmetov

Zaradi zelo slabih izkušenj iz prejšnjih let smo se v letošnjem letu odločili, da v oddelke podaljšanega bivanja NI DOVOLJENO dnevno prinašati igrač in ostalih predmetov od doma (igrače Lego, različne karte, albumi z nalepkami, frnikule, tenis žogice ...), ker učitelj ne more nadzirati izmenjave ali igre s temi igračami.

Vsak učitelj se bo s svojimi učenci dogovoril KATERI DAN in KATERE igrače lahko prinesejo in uporabljajo v času OPB.

Pogovorne ure

Redne pogovorne ure so v OPB istočasno kot v matičnih razredih, individualne pogovorne ure so možne po predhodni najavi.

Vzgojno-izobraževalno delo v OPB bo poteklo po prednostnih nalogah šole in po planu ŠSA OPB.

Knjižnica je namenjena vsem učencem in zaposlenim naše šole.

Delovni čas šolske knjižnice je od 7.00 do 14.00.

Za izposojo knjižničnega gradiva učencem je knjižnica  odprta ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih zjutraj od 7.00 do 8.20 in popoldan od 11.50 do 14.00 ter ob sredah od 11.50 do 14.00. Ob sredah zjutraj je knjižnica zaprta.

Učencem so na voljo leposlovne in strokovne knjige ter serijske publikacije. Gradivo si lahko izposodijo na dom za 14 dni z možnostjo podaljšanja za 7 dni. Referenčnega gradiva (leksikoni, enciklopedije in slovarji) ter serijskih publikacij si ne morejo izposoditi na dom, ampak jih lahko uporabljajo v čitalnici, ki je del knjižnice. V čitalnici je tudi prostor za druženje, učenje, pisanje domačih nalog in tutorstvo.

Pred knjižnico je bralni kotiček, ki je namenjen tihemu branju in mirnemu druženju.

 

Uporabniki šolske knjižnice smo učenci in zaposleni na naši šoli. Šolska knjižnica je odprta vsak dan, izposoja poteka po urniku, ki je določen na začetku šolskega leta. V knjižnici so uporabnikom na voljo leposlovna in strokovna gradiva ter serijske publikacije. Večino gradiv si lahko uporabniki izposodijo na dom za 14 dni z možnostjo podaljšanja za 7 dni. Nekatera gradiva so dostopna le za branje v čitalnici.

Del knjižnice je namenjen čitalnici, kjer lahko učenci berejo in pišejo domače naloge. Za branje je namenjen tudi kotiček pred knjižnico, kjer veljajo enaka pravila obnašanja kot v knjižnici.

V šolski knjižnici so učencem na voljo tudi trije računalniki z dostopom do svetovnega spleta, kjer lahko učenci pišejo seminarske naloge in iščejo različne podatke za potrebe pouka. Prav tako lahko preko spleta iščejo v različnih bazah podatkov informacije o gradivih ali dostopajo do nekaterih gradiv (npr. COBISS, dLib, Google Učenjak …). Za pomoč pri iskanju gradiv in podatkov se uporabniki lahko obrnejo na šolsko knjižničarko.

V knjižnici ali v prostoru pred njo si lahko uporabniki med letom ogledajo različne tematske razstave. V prostorih knjižnice se izvajajo tudi ure KIZ (knjižnično informacijsko znanje), ki jih pripravi knjižničarka, prav tako pa je prostor na voljo tudi ostalim učiteljem za izvajanje pouka in ostalih šolskih dejavnosti.

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad na šoli je namenjen izposoji učbenikov za vse učence naše šole. Učenci si lahko brezplačno izposodijo učbenike, ki jih uporabljajo celotno šolsko leto, z njimi so dolžni skrbno ravnati, to pomeni, da jih na začetku šolskega leta ovijejo in opremijo z etiketami, na katere se podpišejo.

Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane učbenike, iz katerih predhodno odstranijo svoje ovitke z etiketami. Pred vračilom platnice učbenikov obrišejo z mehko krpo in blagim detergentom. V primeru, da učbenik izgubijo ali poškodujejo, morajo starši, v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu, plačati odškodnino.

Seznami šolskih potrebščin in naročilnic učbenikih kompletov za posamezni razred za šol. leto 2019/2020

1. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

2. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

3. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

4. razred - potrebščine in naročilnica; PŠ Svibno - potrebščine in naročilnica

5. razred - potrebščine in naročilnica

6. razred - potrebščine in naročilnica

7. razred - potrebščine in naročilnica

8. razred - potrebščine in naročilnica

9. razred - potrebščine in naročilnica

ZANIMIVOST

Obisk pisatelja Igorja Karlovška na Noči branja.

RAZREDNA STOPNJA
1. ura 8.20-9.05 odmor za malico (20 minut)
2. ura 9.25-10.10  
3. ura 10.15-11.00  
4. ura 11.05-11.50  
5. ura 11.55-12.40 Začnemo z OPB-jem
6. ura 12.45-13.30  
7. ura 13.35-14.20  
8. ura 14.25-15.10  
9. ura 15.15-16.00  

 

PREDMETNA STOPNJA
0.ura 7.30-8.15  
1. ura 8.20-9.05  
2. ura 9.10-9.55 odmor za malico (20 minut)
3. ura 10.15-11.00  
4. ura 11.05-11.50  
5. ura 11.55-12.40  
6. ura 12.45-13.30 odmor za kosilo (20 minut)
7. ura 13.50-14.35  

 

V skladu s 145. členom ZOFVI je šola 30. 9. 2008 ustanovila šolski sklad, katerega namen je: pomoč socialno šibkim učencem, raziskovalna dejavnost na šoli, pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih in financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, sodelovanje v projektih …), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu učencev, nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema), zviševanje standarda pouka in podobno.

V skladu se lahko zbirajo sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
V letih 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 smo organizirali avkcijo likovnih izdelkov, leta 2019 pa Pomladni bazar.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ga vodi ga. Tina Kolar.

Pravila

Pravila o delovanju Šolskega sklada JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

Poročila, obvestila, zapisniki

Zapisnik 2. seje UO jan. 2020

Poročilo ŠS za leto 2018/2019

Zapisnik konstituitivne seje, dec. 2018

Zapisnik 1. konstitutivne seje; priloga

Zapisnik 1. seje UO ŠS Radeče

Zapisnik 2. seje UO ŠS

Zapisnik 3. seje UO ŠS in Poročilo o delu ŠS za leto 2016/2017

Poročilo ŠS za leto 2017/2018

Obvestilo z dne 1. 4. 2015Člani UOŠS smo na 3. dopisni seji, ki je potekala od 12. 3. 2015 do 14. 3. 2015 sklenili, da se učencem odobri sredstva za pomoč pri plačilu ekskurzije v Gardaland za generacijo osmošolcev, ki se bodo udeležili ekskurzije v višini 185 EUR (5 EUR za posameznega učenca) ter sredstva za pomoč pri plačilo ekskurzije v Gardaland za posamične prošnje v višini 260 EUR. Prav tako smo člani UOŠS sklenili, da se odobrijo sredstva iz šolskega sklada za pomoč učencema naše šole za nakup najnujnejših potrebščin v višini 240 EUR.

Obvestilo z dne 7. 1. 2015Člani UOŠS smo na 2. dopisni seji, ki je potekala od 5. 1. 2015 do 7. 1. 2015 potrdili go. Jožico Kaluža za namestnico predsednika šolskega sklada.

Obvestilo z dne 16. 12. 2014Člani UO ŠS smo na 1. dopisni seji, ki je potekala od 6. 12. 2014 do 15. 12. 2014 sklenili, da se učencem odobri sredstva za pomoč pri plačilu prehrane v skupni višini 625,24 EUR. Obvestilo z dne 10. 11. 2014UO ŠS je na 19. dopisni seji, ki je potekala od 4. 11. do 6. 11. 2014, odobril sredstva iz šolskega sklada za pomoč pri plačilu šolske prehrane učencu naše šole v višini 111,00 EUR. Obvestilo z dne 27. 10. 2014UO ŠS je na 18. dopisni seji, ki je potekala od 22. 10. do 24. 10. 2014, odobril sredstva iz Šolskega sklada za subvencioniranje plačila šolske prehrane v skupnem znesku 320 EUR.Obvestilo z dne 13. 10. 2014UO ŠS je na 17. dopisni seji, ki je potekala od 6. 10. do 8. 10. 2014, sklenil, da pomagamo učencem naše šole pri plačilu stroškov strokovne ekskurzije v premogovnik Velenje v višini 14,50 EUR in pri plačilu stroškov prehrane v skupni višini 397 EUR.

Obvestilo z dne 29. 9. 2014

Poročilo o delu šolskega sklada v šolskem letu 2013/2014

Podaljšano bivanje (v nadaljevanju OPB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena predvsem otrokom na razredni stopnji. Na naši šoli se prične po končanem pouku, ob 11.55 (po 4. šolski uri oz. glede na urnik) in traja do 16.05.

V nujnih primerih, ko ne morete po otroka do te ure, pokličite v tajništvo šole ali na številki OPB: 070 333 660 ali 070 809 070

V tem času se odvijajo usmerjene in sprostitvene dejavnosti, učenci pojedo kosilo in popoldansko malico, se samostojno učijo ter obiskujejo interesne dejavnosti.

Podaljšano bivanje je zgrajeno iz spodaj opisanih dejavnosti:

  • sprostitvena dejavnost - namenjena je počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči (prosto risanje, barvanje, počitek, igranje po izbiri ...).
  • samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti (npr. učenje učenja, grafomotorika, iskanje podatkov, branje knjig).
  • ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti (izdelovanje izdelkov, petje, ples, različna športne aktivnosti ...).

V tem času učenci tudi pojedo kosilo in popoldansko malico.

Več informacij

najdete tukaj.

Šola nudi učencem zajtrk, malico, popoldansko malico in kosilo. Čas kosila je od 11.50 do 13. 50.

Prijavnica na šolsko prehrano

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV

Na zajtrk se je potrebno predhodno prijaviti. Potekal bo od 7.00 do 7.15 v učilnici JUV oz. v šolski jedilnici.

Na dopoldansko malico so prijavljeni vsi učenci, na kosilo in popoldansko malico pa morajo starši prijaviti učence za ves mesec ali za posamezne dneve vnaprej.

Naročeno prehrano starši odjavijo v šolski kuhinji po telefonu ali elektronski pošti do 8. ure zjutraj.

Starši v primeru, da ne boste odjavili šolskih obrokov, plačate za te obroke polno ceno, tudi za tiste učence, ki imajo subvencijo.

Opravite jo na telefonski številki šolske kuhinje: 03 56 80 108, oziroma na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., do 8. ure zjutraj.

PLAČILO POLOŽNIC

Zakon za uravnoteženje javnih financ med drugim določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To tudi pomeni, da učencu s prijavo na šolsko malico ne pripada več splošna subvencija, oz. da se subvencionira malica samo najbolj ogroženim učencem.

Cena malice ostaja nespremenjena, torej 0,80 € dnevno na učenca.

Pravila o šolski prehrani in subvencioniranju so objavljena na šolski spletni strani.

Če starši oz. skrbniki stroškov prehrane ne poravnajo redno, do roka zapadlosti, se lahko učencu začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane in sicer do plačila zaostalih obveznosti.

Učenci, ki kosijo, potrebujejo za vodenje evidence kosil kartico.

Za izgubljeno ali poškodovano kartico za kosilo, starši za svojega otroka poravnate 2,75 €.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici, sicer zaračunavamo zamudne obresti in prijava za naslednji mesec ne bo možna. Na položnicah zaračunamo malice, kosila in popoldanske malice za pretekli mesec.

Vse v zvezi s plačili in denarne zadeve lahko urejate vsak dan od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00 v tajništvu pri tajnici Nataši Valentinčič.

Zakon o šolski prehrani si lahko preberete v Uradnem listu RS, številka 43/2010, z dne 31. 5. 2010.

Organizator šolske prehrane za šolo in enoto vrtca je Marinka Oblak Železnik.

URNIK KOSILA

Čas kosila je od 11.50 do 13.50.

CENE ŠOLSKE PREHRANE

Vrsta prehrane

Cena prehrane

Zajtrk od 1. do 9. razreda

0,40 EUR

Malica od 1. do 9. razreda

0,80 EUR

Popoldanska malica

0,32 EUR

Kosilo od 1. do 4. razreda

2,04 EUR

Kosilo od 5. do 9. razreda

2,30 EUR

Kosilo za iznos

3,91 EUR

CENIK PREHRANE OD 1. 9. 2014 DALJE - ... klik

Pridružujemo si pravico do spremembe cene šolske prehrane, če bo med šolskim letom prišlo do povišanja rasti cen življenjskih stroškov.

Naša Pravila o šolski prehrani in subvencioniranju pa so objavljena na šolski spletni strani, na vpogled tudi pri vodstvu šole.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Za šolsko leto 2019/2020 se je naša šola ponovno prijavila na šolsko shemo in sicer za razdeljevanje sadja in zelenjave.

Učence bomo s tem projektom navajali na uživanje različnega sadja in zelenjave in tako izboljšali prehranske navade otrok.

predstavitev projekta

Za učence, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km, je organiziran brezplačni prevoz, za ostale le, če je njihovo prebivališče v smeri Obrežja, Hotemeža in Njivic.

Prevoz je organiziran s kombiji in avtobusi. Kombiji vozijo iz smeri: Jelovo, Goreljce, Loka, Račica, Radež, Močilno, Rudna vas, Zagrad, Jagnjenica. Avtobusi pa vozijo iz smeri: Prapretno in Sopota–Svibno.

Vozni red je posodobljen. Vozači voznih kart ne dobijo, saj ima šofer vse sezname. Starejši učenci naj se vozijo s prvim avtobusom, da bo na drugem avtobusu prosto za mlajše.

Vozni red avtobusa

Vozni red kombija

Za učence vozače je organizirano jutranje in popoldansko varstvo ter varstvo čakajočih učencev v jedilnici šole.
Vstopna in izstopna postaja za kombije in avtobuse je na parkirišču za športno dvorano.

VARNA POT

Z varno potjo so učenci seznanjeni prvi šolski dan.

Zakon o varstvu v cestnem prometu nalaga odgovornost za varnost otrok v prometu staršem.

NAČRT ŠOLSKIH POTI