Projekti in dejavnosti

 

   

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v torek, 4. decembra 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev za operacijo Posavski ribji krog, prijavljene na 2. javni poziv LAS Posavje ESPR.

Operacija »Posavski ribji krog«, prijavitelja Občine Radeče, s partnerji: KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, v skupni višini 142.611,42€, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 120.528,04€ (100%). Začetek izvajanja operacije je predviden za april 2019, zaključek pa september 2020, operacija bo potekala v treh fazah.

Osnovni cilj projekta Posavski ribji krog je izobraževalno-osveščevalne narave, saj želimo z izvedbo operacije vsem prebivalcem Posavja približati vlogo in pomen rib, ribjega življa znotraj rečnega ekosistema in vodnega kroga. Z uporabo inovativnega interpretacijskega pristopa, temelječega na simbiozi med revitaliziranim degradiranim območjem in modernimi didaktičnimi pripomočki, nameravamo to tudi doseči.

Glavne aktivnosti operacije Posavski ribji krog so usmerjene na eni strani na revitalizacijo ribnika, ureditev kaštne pregrade z okolico in ribolovne trase za invalide. Na drugi strani pa je več aktivnosti usmerjenih v izobraževanje in osveščanje. Te aktivnosti se bodo odvijale na ribniku oz. v njegovi neposredni bližini. V sklopu projekta se bo okoli ribnika vzpostavil didaktični krog z urejenimi interpretacijskimi točkami na temo pomena rib v rečnem ekosistemu in vodnem krogu. Izvajala se bodo tekmovanja in fotosafariji, namenjeni ranljivim ciljnim skupinam. Vse vsebinske aktivnosti so že v osnovi pripravljene na nadgradnjo – to bomo storili z oblikovanjem integralnega turističnega produkta na temo rib, ribolova in ribogojstva na ravni regije. S projektom se bomo usmerili zlasti k mladim in invalidom za izboljšanje pogojev za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo ter večjo kakovost življenja, tudi skozi revitalizirano degradirano območje. Projekt Posavski ribji krog bo pripomogel tudi k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS predvsem skozi izobraževalne-osveščevalne vsebine in z učilnico brez zidov. Gre za širok projekt sodelovanja med občino, javnim zavodom, ribiško družino in osnovno šolo.

 

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija v okviru ESPR 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz OP ESPR 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Že vrsto let sodelujmo pri projektu Varno na kolesu. Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti najmlajših kolesarjev. Izpostavljena je  varna vožnja s kolesom, katere osnova je popolno opremljeno kolo ter kolesarska čelada, skozi prizmo varnosti pa opozarja tudi na problematiko neurejene kolesarske infrastrukture v marsikaterem slovenskem kraju. Poleg varnosti je temeljni namen pobude tudi spodbujanje kolesarstva kot zdravega načina življenja, ki posameznikom prinaša kakovostnejše življenje.

Koordinatorka: Eva Slapnik

       

Spremljajte aktivnosti tudi na Facebook strani

Aktivnosti na projektu

Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. Poudarjen bo praktični prikaz socialnih inovacij v sklopu povezovanja družinskega podjetja in Loških zeliščarjev, učencev osnovnih šol in drugih, ki lahko specifične potenciale okolja oblikujejo v butične, prepoznavne izdelke ali storitve, ki omogočajo dodaten vir prihodka, samostojno dejavnost, prispevajo k prepoznavnosti okolja in ohranjanju delovnih mest v domačem okolju.

Projekt vodi Občina Sevnica, partnerji pa so: Rainer kozmetika d.o.o., Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Osnovna šola Tržišče, Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu in KNOF – Zavod za kreativni razvoj Sevnica so. p..

Operacija v skupni višini 79.000 evrov bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 57.000 evrov, zaključek operacije je predviden do 30.septembra 2019.

Cilji operacije

1)  Izboljšati poklicno ozaveščenost mladih (pri osnovnošolcih) s predstavitvijo malega družinskega podjetja kot primera dobre prakse v podjetništvu ter z organiziranim podjetniškim krožkom in s podjetniškimi delavnicami.

2)  Izboljšati pogoje za neposreden prenos znanj iz prakse, s posodobitvijo predstavitvenih možnosti v podjetju, tako za učence osnovnih šol kot starejše obiskovalce z namenom krepitve vseživljenjskega učenja.

3)  Vzpostaviti dolgoročna in trdna lokalna partnerstva med podjetjem, osnovnimi šolami, Loškimi zeliščarji ter med zavodom in osnovnimi šolami, v korist vseh udeležencev.

4)  Z vzpostavitvijo učnega modela delavnic v podjetju, povečati ozaveščenost o potrebi po ohranjanju okolja in naravnih izdelkih, njihovi izdelavi in uporabi z namenom krepitve zdravja ter s tem omogočiti tudi prepoznavnost dejavnosti podjetja in razumevanjem lokalne pridelave in predelave ter podjetniških priložnosti.

5)  Lokalnim prebivalcem omogočiti boljše poznavanje različnih zaposlitvenih možnosti ter podjetniških poti z organiziranim javnim podjetniškim festivalom.

Glavne aktivnosti operacije

1)   Koordinacija in vodenje projekta

2)   Ureditev obiska (nakup homogenizatorja s sistemom za hlajenje)

3)  Dejavnosti sodelovanja (Naravoslovni dan za posavske osnovne šole, Delavnice za starejše, Podjetniški krožek, Podjetniške delavnice in Zaključni javni podjetniški festival v Radečah)

4)  Promocija in obveščanje javnosti.

Opis aktivnosti po partnerjih

1)  Občina Sevnica bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri izvajanju projektnih aktivnosti ter izvedla promocijo in obveščanje javnosti o rezultatih projekta.

2)   Podjetje Rainer kozmetika d.o.o. bo kupilo homogenizator s sistemom za hlajenje za izdelovanje naravne kozmetike, kar bo omogočilo ogled delovanja podjetja in izvedbo delavnic: za učence osnovnih šol bodo organizirali naravoslovne dni, za starejše pa delavnice, na zaključnem podjetniškem festivalu bodo predstavili prikaz izdelave naravne kozmetike.

3)    Sodelujoče osnovne šole bodo v podjetju Rainer kozmetika d.o.o. izvedle naravoslovni dan, nekaj učencev vsake šole pa se bo udeležilo podjetniškega krožka in podjetniških delavnic na Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče ravno tako se bodo učenci udeležili podjetniškega festivala.

4)  Zavod KNOF so.p. bo izvajal podjetniški krožek in podjetniške delavnice ter sodelovalo na zaključnem podjetniškem festivalu.

5)  Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu (Loški zeliščarji) bo sodelovalo pri pripravi in vodenju naravoslovnih dni za osnovne šole v podjetju Rainer kozmetika d.o.o. ter sodelovalo na zaključnem podjetniškem festivalu.

  

Rezultati operacije

 

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Vzpostavljena inovativna partnerstva:

·         podjetje Rainer kozmetika in ponudniki surovin (Loški zeliščarji (Turistično društvo Loka pri Zidanem mostu)),

·         podjetje in osnovnimi šolami in

·         zavod KNOF in osnovne šole.

3 nova partnerstva

2.

Večja ozaveščenost vključenih osnovnošolcev o dobri praksi v podjetništvu z vključevanjem v podjetniške aktivnosti v okviru projekta.

333

3.

Posodobljene zmogljivosti podjetja za sodelovanje s ciljnimi skupinami za razvoj podjetništva, zaposlovanja in drugih vsebin, ki so pomembne za razvoj vseživljenjskega izobraževanja.

v 1 podjetju

4.

Izvedeni naravoslovni dnevi za osnovnošolce v podjetju.

5 naravoslovnih dni

5.

Izvedene praktične delavnice za starejše v podjetju.

2 delavnici

6.

Izvedene aktivnosti podjetniškega krožka in podjetniških delavnic za osnovnošolce z zavodom KNOF na Javnem zavodu Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče.

25 dogodkov

7.

Izveden javni podjetniški festival v Radečah na tržnici.

1 dogodek

8.

Večja ozaveščenost sodelujočih na delavnicah o naravnih izdelkih, njihovi izdelavi in uporabi.

80

 

Kazalniki

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. novih produktov ali storitev

3 nove storitve:

- Razvit sistem sodelovanja med podjetji, šolami in učenci za razvijanje podjetniških idej in znanj,

- Razvit sistem delavnic in izobraževanj za podjetništvo na osnovnih šolah z vključenimi podjetji in ostalimi organizacijami s področja podjetništva,

- Razvit sistem izobraževanja (delavnic) za starejše z vključenimi podjetji in ostalimi organizacijami s področja podjetništva.

Št. vzpostavljenih partnerstev

3 -  podjetje in ponudniki surovin, podjetje in OŠ, zavod KNOF in osnovne šole.

Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

Št. izboljšanih ali novih programov

3 - podjetniški krožek in podjetniške delavnice za OŠ, javni podjetniški festival

Št. vključenih iz ranljivih skupin

333 vključenih učencev in starejših

Št. vzpostavljenih partnerstev

1 – zavod in OŠ

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

       

Aktivnosti na projektu

Projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje s povezovanjem naravne in kulturne dediščine območja Lisce in s sodelovanjem lokalnih ponudnikov razvija osnove za turističen produkt, namenjen tako lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine. Gradi prepoznavno destinacijo, krepi socialni kapital okolja, izobražuje o priložnostih sonaravnega razvoja, ustvarja pogoje za nadaljnji razvoj lokalnih potencialov.

V sklopu projekta bodo izdelane označitve v naravi obstoječih poti v učno Jurkovo pešpot, urejene zunanje površine na Lisci, izveden nakup opreme za učne namene, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, pa tudi aktivnosti za zdrav življenjski prostor z vključevanjem javnosti.

Projekt bo vodila Občina Sevnica, partnerji pa so: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Čebelarsko društvo Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Osnova šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče.

Operacija v skupni višini 151.534,93 evrov bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 114.169,98 evrov, zaključek operacije je predviden do oktobra 2019.

Cilji operacije

 • Izboljšati ozaveščenost o pomenu zdravega odnosa do narave in krepitve zdravja: Promocija narave in ohranjanja narave je razvojna priložnost. Krepitev socialnega kapitala okolja, preko izobraževalnih aktivnosti za otroke in mladino. Vzgoja in razvoj kompetenc preko dogodkov na Lisci in tehničnih dni pri sodelujočih posavskih OŠ zagotavljajo dolgoročno usmerjenost v trajnostni razvoj in v kombinaciji z učnimi programi krepijo potencial za socialne inovacije v okolju.
 • Izboljšati uporabnost in dostopnost površin in prostorov ter dostopnost izobraževalnih vsebin v povezavi z naravo za učence, ki bodo koristne tudi v rekreativne in turistične namene za širši krog prebivalcev, od predšolskih otrok do starejših prebivalcev, z namenom krepitve vseživljenjskega učenja z označitvijo, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot in zunanjih površin ter z nakupom tehnične opreme za učne namene na Lisci. Izboljšati pogoje za uporabnost in dostopnost površin, ki bodo namenjene za širši krog prebivalcev, od predšolskih otrok do starejših prebivalcev, z namenom krepitve zdravja z gibanjem v naravi ter varovanja okolja z ureditvijo parkirišča, košev za ločeno zbiranje odpadkov, zasaditvijo dreves in postavitvijo informativne table v Bistrici ob Sotli.
 • Omogočiti boljše pogoje čebelam s postavitvijo čebelnjaka in s tem poskrbeti za večjo ravnovesje v naravnem okolju.
 • Omogočiti primerljivost med proizvajalci medu: Vzpostaviti pogoje za strokovno presojo kakovosti medu, ki bo lokalnim proizvajalcem aktivno pomagala izboljšati kakovost in prepoznavnost medu s poreklom, tradicijo in najpomembnejše za sodobni razvoj produktov – zgodbo.
 • Z zavestjo do razvoja: Z ozaveščevalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi, bomo ljudem predstavili praktične koristi, ki so posledica odgovornega ravnanja s hrano v celotnem njenem življenjskem ciklu. Na ta način želimo krepiti socialno kohezijo okolja, razvijati inovativne projekte izmenjav, ponovne uporabe/predelave odpadkov hrane in s tem dvigovati kulturo in identiteto okolja.

Glavne aktivnosti operacije glede na faze

 1. faza obsega naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Označitev, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, nakup opreme za učne namene, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, aktivnosti za zdrav življenjski prostor in promocija in obveščanje javnosti.
 1. faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, označitev, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, aktivnosti za zdrav življenjski prostor in promocija in obveščanje javnosti.

Opis aktivnostih po partnerjih

 • Občina Sevnica: vodenje projekta in pomoč partnerjem pri izvajanju projektnih aktivnosti, sodelovanje pri označitvi, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, naravoslovnih in tehničnih dni, postavitev čebelnjaka in izvedba pilotnega projekta razpisa izbora medu, nakup tehnične opreme ter izvedba promocije in obveščanje javnosti o rezultatih projekta.
 • KŠTM Sevnica: sodelovanje označitvi, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, organizacija naravoslovnih dni na Lisci, tehničnih dni pri šolah, dogodka pri vrtcu, postavili klopi in označevalne table.
 • Sodelujoče osnovne šole: udeležba na naravoslovnih dnevih na Lisci in tehničnih dnevih ter nakupom opreme in pripravo vsebin na temo zdravja na lastni lokaciji.
 • Čebelarsko društvo Sevnica: sodelovanje pri pripravi in izvedbi tehničnih dni ter izvedbi ogleda čebelnjaka za učence.
 • Komunala d.o.o. Sevnica: sodelovanje označitvi, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, pri ureditvi zunanjega prostora za učne dejavnosti z izvedbo zemeljskih del in postavitvi kompostnika na Lisci.
 • Občina Bistrica ob Sotli: priprava prostora v Bistrici ob Sotli z namenom krepitve zdravega odnosa do narave in gibanja v naravi.

Projekt je namenjen učencem osnovnih šol, zaposlenim v osnovnih šolah, posavskim prebivalcem, čebelarskem društvu ki so tudi njegovi končni uporabniki.

Rezultati operacije

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Označena, v naravi obstoječe poti, v učno Jurkovo pešpot

1 ureditev poti

2.

Izveden nakup daljnogleda na Jurkovi pešpoti na vrhu Lisce

1 daljnogled

 

Urejen zunanji učni prostor pod Tončkovim domom

1 prostor za 32 oseb

3.

Izveden nakup opreme za učne namene in postavitev v Tončkov dom

1 kos opreme- zaslon na dotik

4.

Pripravljeni in izvedeni naravoslovni dnevi na Lisci

6 naravoslovnih dni

5.

Pripravljeni in izvedeni tehničnih dnevi na Lisci in pri osnovnih šolah ter dogodek pri vrtcu.

7 tehniških dni pri šolah, 1 dogodek pri vrtcu, 1 tehnični dan na Lisci

6.

Postavljen čebelnjak pod sevniškim gradom

1 čebelnjak

7.

Izveden dogodek pri učnem čebelnjaku za osnovno šolo in širšo javnost

2 dogodka

8.

Pripravljena bo strokovna video prezentacija o botaniki Lisce, pripravljenih bo 5 1-3 minutne prezentacij fotografij in video posnetkov vezanih na specifične tematike.

5 prezentacij in video posnetkov

9.

Usposobljeni vodniki  ali vodnice

5 vodnic ali vodnikov

10.

Izvedene delavnice o urejenosti okolice šol in vrtca

7 delavnic

11.

Izveden pilotni projekt razpisa ocenitve in izbora kakovosti medu v občini Sevnica, ki bo pilotni projekt za celotno Posavje. Tovrsten izbor medu se bo izvajal vsako leto, po kriterijih izbrani najboljši med bo uporabljen kot promocijski med občine Sevnica. 

1 projekt razpisa izbora medu

12.

Napisanih, oblikovanih in fotografiranih bo 8 člankov, od tega bosta 2 članka o projektu objavljena v Posavskem obzorniku in Grajskih novicah.

 

13.

Ustvarjeno novo delovno mesto.

1 zaposlena oseba

14.

zloženka A4 format o krožni učni Jurkovi pešpoti

 

15.

Vzpostavljena face book stran

 

16.

Postavljene označevalne table

5 tabel

17.

Postavljena informativna tabla

2 tabli

18.

Izvedene aktivnosti z nakupom ustrezne tematske opreme na sodelujočih osnovnih šolah, v vrtcu in v Bistrici ob Sotli.

 10 aktivnosti

19.

Pripravljeno gradivo za učne namene

2 gradiva

20.

Pripravljeno delovno gradivo za izobraževanje vodnikov

1 gradivo

21.

Posnet promocijski film o Lisci

1 film

 

Kazalniki

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

1 –komunalni delavec

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

4 – pilotni projekt razpisa izbora medu za čebelarje, označena, v naravi obstoječa pot, v učno Jurkovo pešpot, vzpostavljen sistem izobraževanja za šole in za vodnike

Št. vključenih proizvajalcev

čebelarji (razpis za izbor medu)

Št. vključenih prebivalcev

 740 učencev, 10 učiteljev

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Št. izvedenih ukrepov

7 organiziranih delavnic na temo urejenosti okolja šol in vrtca

 

Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev

Št. neposredno vključenih v nove programe

250 otrok si bo ogledalo označeno, v naravi obstoječih poti, učno Jurkovo pešpot

Št. novih ali izboljšanih programov

2 – označena, v naravi obstoječih poti, učna Jurkova pešpot na vrhu Lisce in prostor v Bistrici ob Sotli

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

     

   

Aktivnosti projekta

S projektom Najboljša riba je posavska riba bodo vzpostavljena nova partnerstva med posavskimi osnovnimi šolami in ribogojnicami preko naslednjih aktivnosti: kuharskih delavnic na šolah, šolskimi malicami iz rib in naravoslovnih dni na učni ribogojnici. Posnet bo izobraževalni film. Urejena bo ribja tržnica v Sevnici za oskrbo prebivalcev s posavskimi ribami. Ribiška družina bo izvedla različne aktivnosti z namenom ozaveščanja o naravnem okolju vodotokov ter v njih prostoživečih ribjih vrst z ureditvijo ribiške učne poti, ohranitvijo biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica, ogledom ribje steze in ribiške trase. Dogodki bodo namenjeni posavskim osnovnim šolam in vrtcem ter ostalim prebivalcem.

Osrednji cilji projekta Najboljša riba je posavska riba so izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani, povečano zanimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami, cilj pa je tudi povečati neposredno trženje svežih rib z ureditvijo prostora na sevniški tržnici in z nakupom opreme za mobilno ribarnico. Povezovanje med posavskimi ribogojnicami in posavskimi osnovnimi šolami bo usmerjeno vključevanje rib v šolsko prehrano. Povečano poznavanje, zanimanje in skrbnost za prostoživeče ribe v naravnem okolju vodotokov pa bo doseženo z več izobraževalnimi aktivnostmi in vključevanjem javnosti.

Projekt vodi Občina Sevnica, partnerji pa so: Ribogojstvo Goričar d.o.o., Osnovna šola Velika Dolina, Osnovna šola Krmelj, Vrtec Ciciban Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Boštanj, Osnovna šola Tržišče, Ribiška družina Sevnica, Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče in Osnovna šola Bistrica ob Sotli.

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 208.183,81 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 120.583,82 evrov. Zaključek projekta je predviden do maja 2019.

Glavne aktivnosti operacije glede na faze so:

1. Faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Nakup ledomata, Izvedba praktične delavnice za šolske in predšolske kuharje in kuharice ter vodje šolske prehrane, Uvedba šolskih malic z ribami iz lokalnega okolja, Naravoslovni dan na ribogojnici in ribiški dan za predšolske otroke in njihove starše, Izdelava izobraževalnega filma in nakup TV ekrana, Ureditev naravoslovne učilnice na prostem in  Promocija in obveščanje javnosti.

 • Občina Sevnica bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri projektu ter izvedla promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti.
 • Ribogojstvo Goričar bo izvedlo izobraževanje za šolske kuharje in kuharice, z nakupom ledomata pa bo omogočilo dostavo svežih rib in organiziralo v vseh posavskih osnovnih šolah in Vrtcu Ciciban Sevnica ribjo malico. Razen tega bodo posneli izobraževalni film o ribah in za učence osnovnih šol pripravili naravoslovne dni.
 • Sodelujoče osnovne šole in vrtec bodo pripravile malico iz rib, zaposleni se bodo udeležili kuharskih delavnic, učenci bodo imeli naravoslovni dan na ribogojnici in na ribiški učni poti, udeležili se bodo ogleda ribje steze in ribiške trase, predšolski otroci pa ribiškega dne.
 • Ribiška družina bo organizirala ogled ribiške trase ter dan odprtih vrat s kulinaričnim dogodkom.

2. Faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Voden ogled ribje steze na HE Blanca in ogled ribnika v Sevnici, Ureditev prostora in nakup opreme za ribjo tržnico, Ohranitev biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica  in  Promocijo in obveščanje javnosti.

Rezultati operacije

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Večja ozaveščenost prebivalcev regije o pomenu uživanja zdravih posavskih rib z izvedenimi aktivnostmi naravoslovnih dni za učence, ribiškega dne za predšolske otroke in osnovne šole, dneva odprtih vrat s kulinaričnim dogodkom za prebivalce in s promocijskim materialom

7 naravoslovnih dni, 4 št. ribiških dni, 1 dan odprtih vrat, 12  objavljenih prispevkov, 1 vzpostavljena face book stran

2.

Večja ozaveščenost prebivalcev o ohranjanju naravnega stanja vodotokov ter v njih živečih ribjih vrst z aktivnostjo  ogleda ribje steze na HE Blanca in Ribnika Sevnica ter na dnevu odprtih vrat na ribiški trasi na Orehovem

5 ogledov ribje steze na HE Blanca in Ribnika v Sevnici, 1 vzpostavljena face book stran

3.

Opremljeno tržno mesto za ribjo tržnico v Sevnici

1 delujoča mobilna ribarnica na tržnici

4.

Izvedene delavnice za šolske kuharje in kuharice  ter vodje šolske prehrane

4 kuharske delavnice

5.

Vključene šole in vrtci za pripravo šolskih obrokov iz rib

7 posavskih osnovnih šol in 1 vrtec

6.

Vzpostavljena učna ribogojnica in posnet izobraževalni film

1 učna ribogojnica + 1 film

7.

Ohranitev biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica

1 ohranitev v ribniku

8.

Urejene naravoslovne učilnice na prostem pri osnovnih šolah

7 naravoslovnih učilnic

9.

Lokalni vodnik ribogojnic, ribiških družin in ribiških poti za objavo na spletnih straneh in facebook strani

1  vodnik

 

Kazalniki, ki jih bomo dosegli z operacijo

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. vzpostavljenih partnerstev

2 vzpostavljeni partnerstvi

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

4 novi programi ali storitve:

- ribja tržnica za prebivalce

- naravoslovni dan za OŠ na učni ribogojnici

- naravoslovni dan za OŠ na ribiški učni poti

- javna naročila za OŠ

Št. vključenih proizvajalcev

2: Ribogojstvo Goričar, Ribogojstvo Pavlič

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS

Št. novih vsebin in programov

1: voden ogled na ribji stezi pri HE Blanca

Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja

7.000 (dokazila-lista prisotnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt »Pomahajmo v svet – Say hello to the world« je mednarodni projekt, preko katerega se otroci v šolah med seboj povezujejo prek video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in sporazumevajo v angleščini.

Namen projekta je, da učence preko različnih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov in predsodkov, spodbujamo strpnost do drugače mislečih, do tujcev. Učenci pridobivajo tudi neprecenljivo izkušnjo o uporabnosti tujega jezika v življenju.

Šola si bo pridobila naziv "Strpna šola" in s tem pokazala, da otroke učimo strpnosti in razumevanja drugačnosti v vseh oblikah.

Vodja projekta: Neža Božič

Zgodovinski pregled

Daleč v 19. stoletju, ali bolj točno leta 1893, je v Radečah vzniknila ideja o kulturni dejavnosti. Tedaj je bila ustanovljena čitalnica, ki je imela prostore v takratnem »Narodnem domu«. Uprizarjali so krajše prizore in enodejanke. V letu 1901 je bilo ustanovljeno društvo »Kmetska knjižnica« in že leta 1902 je bil postavljen mali oder z garderobo, za dvorano pa je služila največja gostinska soba, ki je pripadala gostilni Simončič.

Prva večja uprizoritev je bila Jurčičev Deseti brat. Zanimanje za gledališko dejavnost je neverjetno naraščalo in obstoječa dvorana je bila že premajhna. Z uprizoritvami so nadaljevali v nekoliko večji dvorani v »Hallerjevi hiši« in v hotelu »Jadran«, vendar brez odra. V letu 1907 je bila uprizorjena igra Rokovnjači, v kateri kot 10-letni fantič odigral prvo vlogo Ivan Pešec in tu se je začela njegova plodna in uspešna gledališka pot. Veliko takratnih režiserjev je skrbelo za razgibano kulturno življenje. Posebno sta se angažirali znani gledališki igralki; Polonca Juvanova in Ema Starčeva. * vse to in še več boste o koreninah gledališkega ustvarjanja našli na spletni strani Gledališkega društva Radeče.  http://www.gdr-radece.si/ 

Da bi ohranili tovrstno kulturno dediščino smo pred devetimi leti prvič organizirali GLEDALIŠKI ABONMA za radeške osnovnošolce.

K sodelovanju so pristopila vsa kulturna društva v občini- PD Vrhovo, KD Svibno, Gledališko društvo in učenci Podružnične šole Svibno. Prvi abonma je bil organiziran samo za učence razredne stopnje. Sedaj abonma zajema tudi otroke iz vrtca- CICI ABONMA in učence predmetne stopnje-MLADINSKI ABONMA. Tako smo zajeli vse generacije naših otrok in tudi varovance VDC ja.

Danes

Mladi abonenti si ogledajo od tri do pet predstav, odvisno od njihove starosti. Na začetku šolskega leta dobijo plastificirane letne vstopnice.

Spored predstav za šolsko leto 2019-2020

spored

Izvajalci

 • PŠ Svibno-Gledališki krožek

 • Gledališko društvo Radeče

 •  Kud Zarja Trnovlje

 •  POŠ RIBNO, Bled

Sponzorji

 • OBČINA RADEČE
 • JSKD OI Laško
 • JZ KTRC Radeče

Koordinatorica Gledališkega abonmaja: Saša Plevel

Koordinatorica Gledališkega abonmaja na PŠ Svibno: Jolanda Mohar       

Hrana je potreba, užitek, hrana je stvar osebnega in kulturnega izbora.

V Evropi redko pomislimo na to, da je hrana tudi človekova pravica in velik svetovni problem. Svetovno prebivalstvo hitro narašča in do leta 2050 bomo na našem planetu morali nahraniti trikrat več ljudi kot pred stotimi leti. Naš izbor hrane ima neposreden ali posreden vpliv na podnebje, na uporabo naravnih virov kot sta voda in zemlja, na zmožnost ljudi, da se lahko nahranijo in živijo dostojno življenje doma in po svetu.

Odgovorno s hrano! (We Eat Responsibly!) je mednarodni projekt, v katerem poleg slovenskih ekošol sodelujejo tudi ekošole iz osmih partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Slovaške.

Projekt Odgovorno s hrano! je eden prvih poskusov EU, ki bo obravnaval ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo in preko metodologije sedmih korakov bodo mladi razvijali kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da postanejo globalni državljani, in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).

 

Ali poznate pravilne odgovore na spodnja vprašanja?
1. Kolikšna je povprečna poraba mesa na osebo v Sloveniji?
a) 42 kg                             b) 64 kg                                 c) 88 kg
2. Kolikšna je povprečna poraba mesa na osebo v Indiji?
a) 5,2 kg                            b) 18,2 kg                             c) 28,2 kg
3. Koliko ljudi nahranimo v enem letu, če na enem hektarju  zemlje vzgajamo govedo?
a) 1 človeka                      b) 3 ljudi                                               c) 6 ljudi
4. Koliko ljudi nahranimo v enem letu, če na enem hektarju zemlje pridelujemo krompir?
a) 10 ljudi                         b)20 ljudi                              c)30 ljudi
5. Kolikšno  razdaljo v kilometrih prepotujejo banane iz Costa Rica?
a) 6000 km                       b) 10000 km                        c)14000 km
6. Katera postavka ima največji ogljični odtis?
a)  proizvodnja in predelava          b)embalaža           c)prevoz
7. Koliko odstotkov predelanih živil, vsebuje palmino olje?
a) 20 odstotkov               b)50 odstotkov    c) 80 odstotkov
8. Kolikšen obseg predstavljajo skupna zemljišča, za proizvodnjo palminovega olja na svetu:
a) 1/2 Slovenije               b)3-kratnik Slovenije          b) 6-kratnik Slovenije
9. Kolikšen je odpadek hrane na svetu?
a) petina vse proizvodnje hrane b) ena tretjina vse proizvodnje hrane  c) polovica vse proizvodnje hrane
10. Na svetu obstaja 30.000 različnih rastlin. Koliko različnih vrst jih običajno uporabljamo v prehrani?
a) 30 vrst          b) 300 vrst          c) 3000 vrst

 

Lokalni dobavitelji

Predstavitev na sejmu Altermed v Celju

Zelo uspešni na predstavitvi Altermed

Zlati radeški učenci na Altermedu 2017  (objavljeno na spletnih straneh Lokalno.si, Posavski obzornik in E-posavje)
 
 

 

Vodja: Maja Trobiš

Kako vzgajamo svoje otroke in katere vrednote jim pomagamo graditi?
Naši otroci ne potrebujejo le znanj in spretnosti – potrebujejo tudi vrednote, ki jih bodo vodile skozi življenje in jim pomagale pri sprejemanju pravih odločitev ter grajenju boljšega sveta zase in za druge. Sreča, zdravje, spoštovanje, solidarnost in mir so samo nekatere od vrednot, ki jih je potrebno prenesti na naslednje generacije.

Več o kampaniji Živimo vrednote.

SREČA: Poglejte si naša srečna ustvarjanja.

PRAVIČNOST: Poglejte si naša pravična ustvarjanja.

POGUM: Poglejte si naša pogumna ustvarjanja.

DELO IN TRUD: Poglejte si naša delovna ustvarjanja.

SPOŠTOVANJE: Poglejte si naša spoštovanja.

 

Koordinatorica: Dolores Malić

Kaj je igra Prometna kača?

Prometna kača, je mednarodni projekt, ki je na naši šoli postal stalnica. Prvič smo ga izvedli v šolskem letu 2014/2015. S tem projektom smo se pridružili akciji, ki  spodbuja trajnosten način prihajanja učencev v šolo. Igra Prometna kača je zabavna in učinkovita kampanja za osnovne šole za spodbujanje hoje in kolesarjenja ali uporabe javnega prevoza za pot v šolo. Igro Prometna kača se enostavno vključi v obstoječi učni načrt in se jo lahko razširi z dodatnimi aktivnostmi, ki predstavljajo različico igre Prometna kača. Več o igri si preberite na spletni strani.

 

Zakaj igra Prometna kača?

Kampanja je oblikovana za osnovne šole, njen cilj pa je spodbuditi otroke, starše in učitelje k hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza ali souporabi avtomobila za pot v šolo in iz nje. S to dvotedensko kampanjo želimo odpraviti negativne predstave, kot je na primer varnost v cestnem prometu, in spodbujati trajnostne načine prevoza kot zabavne in zdrave za otroke in starše. S hojo in kolesarjenjem se otroci bolj zavedajo svoje okolice in razvijejo spretnosti, potrebne za varno udeležbo v cestnem prometu, ter izboljšajo svojo sposobnost predvidevanja ravnanja drugih udeležencev v prometu. Poleg tega hoja in kolesarjenje prispevata k priporočeni dnevni telesni aktivnosti, ki jo otroci potrebujejo. Zmanjšuje tudi zastoje in pomanjkanje parkirnih mest v okolici šole. Igra je namenjena osnovnim šolam. Sodeluje lahko vsaka šola: majhna ali velika. Vsaka posamezna šola ob začetku izvajanja kampanje določi svoj cilj.

Aktivnosti v šolskem letu 2017/2018

Prevejanje prihodov v šolo poteka od 18. 9. do 29. 9. 2017.

Nekaj statističnih podatkov

poročilo za našo šolo

 

Vodja: Saša Plevel in Jožef Hiršelj

Podkategorije