Projekti in dejavnosti

Namen projekta Simbioza je povezovanje starejših in mladih po vsej Sloveniji v okviru računalniškega in internetnega opismenjevanja. Učenci učijo starejše občane dela z računalnikom in uporabnimi mobilnimi aplikacijami, ki jih starejši potrebujejo ali bi jih lahko potrebovali pri delu in v vsakdanjem življenju. V enem tednu udeleženci spoznajo osnove uporabe računalnika. Delavnice so brezplačne in temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja z mladih na starejše.

Projekt Simbioza na naši šoli izvajamo že nekaj let. Osnovno poslanstvo Simbioze tudi v prihodnje ostaja enako: sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi. Želimo jim pomagati pri prvem stiku z računalnikom in internetom, med mladimi pa promovirati vrednote prostovoljstva in odgovornosti. Vsaka izkušnja oz. doživetje šteje.

Program za šolsko leto 2019/2020:

 • Računalnik, moj prijatelj
 • Klik v svet
 • Brez elektronske pošte ne gre
 • Svet mobilne telefonije

 

Tečaj Simbioza bo potekal v mesecu novembru 2019 in mesecu marcu 2020 v računalniški učilnici naše šole.

Vodja projekta: Alenka Gros

Učenci in strokovni delavci šole smo se januarja prijavili na razpis JSKD Ljubljana. Zbrali in popisali smo vse glasbene, gledališke in plesne nastope, likovne in literarne dosežke v zadnjih treh letih. Ves material smo poslali v Ljubljano, kjer je komisija javnega sklada na podlagi dokumentacije ugotovila, da izpolnjujemo pogoje za naziv: Kulturna šola 2012–2015.

V petek, 1. junija 2012, smo se udeležili podelitve, ki je potekala na POŠ VAČE pri Litiji. Veliko težav smo imeli, ker smo izmed vseh učencev na šoli morali izbrati majhno skupino učencev, ki nas je zastopala na VAČAH. Ob tej priložnosti smo dobili tudi novo zastavo, ki bo poslej krasila našo šolo.

logo-kulturna sola

Naziv Kulturna šola smo prvič dobili za dobo od leta 2012 do 2015. V tem času smo kulturno ustvarjali, se udejstvovali na šolskih in izven šolskih prireditvah.

Številni kulturni dogodki, ki jih pripravijo učenci naše šole skupaj s svojimi mentorji so zajeti v projekt, imenovan Kulturna šola. Letni koncert vseh pevskih zborov, ki delujejo na naši šoli, valeta, različni likovni in literarni natečaji, gledališki abonma, obeležitve državnih praznikov, sodelovanje na državnih proslavah v okviru lokalne skupnosti, so dogodki, ki vsako leto znova zaznamujejo našo šolo. Posebej pa se lahko pohvalimo z rezultati, ki jih dosegamo na področju grafičnega oblikovanja, pri turistični raziskovalni nalogi in raziskovalni nalogi iz zgodovine. Z gledališkimi in pevskimi točkami pogosto nastopamo na občnih zborih raznih društev, vsako leto pa obiščemo tudi Dom oskrbovancev v Loki in pripravimo kulturni program za komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve v Miklavžu na Dravskem polju. Naši učenci pogosto sodelujejo tudi na revijah in drugih dogodkih, ki jih organizirajo različne institucije. Vsako leto sodelujemo z JSKD OI Laško na področju glasbene, gledališke in folklorne dejavnosti. Pogosto pa so naše skupine tudi nagrajene z različnimi priznanji.

Zaradi vsega naštetega smo se prijavili na razpis, ki ga organizira JSKD in prejeli naziv: Kulturna šola 20152019.

Koordinator: Saša Plevel

Kako lepo je potovati v nepredvidljivi, a varen svet domišljije.

 

OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA

Naša šola in vrtec sta v šolskih letih 2011/12 in 2012/13 skupaj sodelovala v razvojnem projektu, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo in je financiran s sredstvi Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, ki se je zaključil v začetku šolskega leta 2013/2014.

Osnovni namen projekta je prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti in izboljšanju dostopa do kakovostnega izobraževanja (predvsem k integraciji učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti v okviru formalnega izobraževanja) ter prispevati k uresničevanju nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti.

Projekt je razdeljen na dva sklopa:

 • opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti – razvoj pedagoških strategij
 • dvig kulturnega in socialnega kapitala.

Z vključitvijo v ta razvojni projekt, ki ga na kratko imenujemo Bralna pismenost, nameravamo v učni proces znotraj formalnega izobraževanja z vzajemnim učenjem  integrirati učinkovite strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti, posredno prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti in izboljšati kakovost tako bralne vzgoje, izobraževanja kot osmisliti pomen vseživljenjskega učenja. Vzajemno pričakujemo dvig kulturnega in socialnega kapitala.

Aktivnosti v šolskem letu 2019-2020

Na šoli že več let vodimo aktivnosti za dvig bralne pismenosti in s tem bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Vsi strokovni delavci si z različnimi dejavnostmi prizadevamo pri učencih vzbuditi interes za branje, razumevanje prebranega in kritični odnos do besedil. Želeli bi dvigniti raven funkcionalne pismenosti in med učenci vzbuditi veselje do branja. Učence vseh razredov spodbujamo, da berejo tudi knjige za bralno značko, za učence od 6. do 9. razreda pa bomo organizirali noč branja.

Zavedamo se, da boljše bralno razumevanje omogoča lažje učenje, večjo samostojnost in boljšo dostopnost do različnih informacij.

Koordinatorka: Joža Jeran

 

V Unescovem desetletju izobraževanja za trajnostni razvoj (2005–2014) vsako leto poteka nacionalni projekt trajnostnega razvoja DREVO = ŽIVLJENJE,v katerem naša šola sodeluje že šesto leto.

Na letošnjo temo: ENAKA IN RAZLIČNA – SKUPAJ RASTEVA smo raziskovali v kraju in okolici. Udeležili smo se koncerta za Mijo, za katero smo že dve leti zbirali plastične zamaške. Raziskovali in spoznali, da v Radečah poleg Slovencev živi še veliko drugih narodnosti, ki imajo svojo kulturo in svoje običaje. Decembra in januarja smo razveseljevali tudi ljudi v Trubarjevem domu upokojencev v Loki, kjer smo spoznali, kako veselo je lahko medgeneracijsko snidenje.


Vodja projekta Marinka Oblak Železnik

Učenci petih razredov se v šolskem letu nekajkrat srečajo s policistom, ki jih obišče v šoli. Z njimi se pogovarja o varnem in odgovornem ravnanju v različnih situacijah (v prometu, ob srečanju z neznanci, v primeru medvrstniškega nasilja, ob vlomih v stanovanje, o varnosti na smučiščih, o zlorabah na internetu …). Na našo šolo prihaja policist s Policijske postaje Laško, projekt pa se izvaja v okviru Ministrstva za notranje zadeve in MIZŠ.

Več informacij najdete na spletni strani Policije.

Koordinatorka: Vanja Kozorog

S šolskim letom 2018/19 nismo več pod okriljem Ekošole, saj je ta projekt postal način življenja naše šole. Večino dejavnosti na centralni in PŠ Svibno bomo izvajali še naprej (zbiralne in čistilne akcije, likovna ustvarjanja iz naravnih in odpadnih materialov, varčevanje z energijo, skrb za zeliščni vrt in visoke grede, skrb za ptice in žuželke), sodelovali pri Slovenskem tradicionalnem zajtrku, brali knjige z ekološko vsebino, čistili okolico šole in spremljali mesečno porabo vode in električne energije, sadili generacijska drevesa, uživali lokalno pridelano hrano, ločevali odpadke in skrbeli za dobro in zdravo počutje vseh na šoli. Dvakrat letno ali po potrebi bomo zbrali, uredili in poročali o poteku in uspešnosti dejavnosti.

EKOKOTIČEK

 

Koordinatorke: Vijoleta Ernestl, Jožica Kaluža, Darja Žonta Kozinc.

DEJAVNOSTI v letu 2019-2020

 

 

V projektu Zdrava šola sodelujemo od oktobra 2008. Ta projekt povezuje šole v Sloveniji v mrežo zdravih šol. Vodilo zdrave šole je 12 temeljnih ciljev, za katere smo se zavezali, da jim bomo sledili in jih kot zdrava šola uresničevali ter sledili ciljem Evropske mreže zdravih šol. Trudimo se, da je zdrava šola način življenja in dela na naši šoli.

Cilji Evropske mreže zdravih šol:

 1. Aktivna podpora pozitivne samopodobe vseh učencev s tem, da pokažemo, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Socialni cilji šole postanejo jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujati k različnim dejavnostim tako, da se oblikujejo raznovrstne pobude.
 5. Izkoristiti vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeti za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeti za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno podpirati zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevati dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevati komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovati s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostaviti poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Načrt dela za šolsko leto 2019/2020

V projektu Zdrava šola sodelujemo deset let. Projekt povezuje šole v Sloveniji v mrežo zdravih šol. Trudimo se, da je zdrava šola način življenja in dela na naši šoli. Inštitut za varovanje zdravja v Ljubljani določi rdečo nit projekta. V letošnjem šolskem letu je bila vodilna rdeča nit prehrana in gibanje. Na razrednih urah in dnevih dejavnosti smo spodbujali zdrav način življenja z veliko gibanja in zdravo, raznoliko ter lokalno pridelano hrano. S socialnimi igrami krepimo pozitivno samopodobo učencev, kakovostne medosebne odnose in strpnost. Z vrstniško mediacijo, ki je zaživela v tem šolskem letu, učinkoviteje rešujemo konflikte, ki se porajajo na šoli med učenci, v šolski prostor vnaša dialog in zmanjšuje nasilje. Na področju medsebojnega sodelovanja in pomoči med učenci se trudimo v projektu tutorstvo. Sodelovanje z osebjem ZD Radeče je omogočilo, da smo izvedli dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog učencev v okviru naravoslovnih dni in pri urah pouka. Trudimo se za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, spodbujamo zdrav način preživljanja prostega časa učiteljev in učencev.

Vodja projekta: Marija Glavan.

Skupaj proti nasilju

zloženka Skupaj proti nasilju

Spletna skupnost eTwinning omogoča in spodbuja sodelovanje med različnimi evropskimi šolami. Namen sodelovanja je širjenje znanja, vzpostavljanje medkulturnega dialoga, sporazumevanje v tujem jeziku in uporaba IKT tehnologije. Učenci bodo v okviru pouka in obšolskih dejavnostih skupaj z mentoricami izbrali projekt, ki bo obogatil njihovo znanje in veščine. Poglobili bomo tudi v lanskem šolskem letu pričeto sodelovanje z OŠ Nadežda Petrović Velika Plana iz Srbije.

Koordinatorke: Neža Božič, Eva Slapnik, Joža Jeran

 

Arhivski pregled eTwinning projektov naše šole:

http://knjiznicaosradece.blogspot.com/p/etwinning-mednarodno-sodelovanje.html

2014/2015

Projekti:

Certifikati za uspešno sodelovanje:

2013/2014

2012/2013

V lanskem šolskem letu smo uspešno zaključili kar tri eTwinning projekte, ki so usmerjali in razširjali znanje učencev o rabi in uporabi IKT ter poglabljanju znanja angleščine. Izdelke in izvajanje dejavnosti si lahko ogledate na spletnih straneh:

2011/2012

2010/2011

 • Mause @rt;   projekt je prejel nacionalni in evropski znak kakovosti

2009/2010

Učenci naše šole so izdelali tudi eTwinning video, ki je objavljen tudi na predstavitveni strani CMEPIUS.

2008/2009

 • Plant @ tree; projekt je prejel evropski znak kakovosti oktobra 2010
 • Brain Trainers
 • A map of Europe; projekt je prejel nacionalni in evropski znak kakovosti

2007/2008

Education for Tolerance; projekt je dobil nacionalni znak kakovosti in evropski znak kakovosti, na letni konferenci Konfet 2008, pa je mentorica prejela 1. nagrado za pedagoške inovacije Zlati kabel.

 • Happy faces projekt je prejel nacionalni in evropski znak kakovosti.
 • Plant @ tree; projekt je prejel evropski znak kakovosti oktobra 2010

Projekt je zasnovan na osnovni ideji spoznavati države Evropske unije, njihove kulturne, etnične, zgodovinske in geografske posebnosti. Spoznavanje razlik, drugačnosti vodi k razumevanju in strpnosti. Hkrati zavedanje o raznolikostih krepi tudi zavest in ponos na vrednosti ter vrednote lastne kulture, naroda, domovine. V letošnjem šolskem letu bomo raziskovali in spoznavali Irsko.

 

Mentorica: Maja Trobiš

Arhivski prispevki

Do sedaj smo že predstavili Dansko, Portugalsko, Malto, Francijo, Bolgarijo in Češko.

šolsko leto 2012/13

Tema: English Way of Life, Anglija

Rdeča nit: Evropsko leto državljanov 2013

Mentorica projekta: Zvonka Krivec

izdelki

šolsko leto 2011/12

Tema: dežela Pike Nogavičke, glasbene skupine Abbe, kozmetike Orifflame, avtomobila Saab-a in še česa - ŠVEDSKA

Izdelki

Radijska oddaja, mp3

Delavnice ob Dnevu Zemlje

Spletna stran o Švedski

Muzikal Mamma Mia - video posnetek: 1. del, 2. del, 3. del, 4. del

Tehnični dan, Zaključna prireditev v Celju in še in še

Mentorici projekta v šol. letu 2011/12: Andreja Mitič Štirn, Jana Mole

Kaj je Comenius?

COMENIUS je ena od osmih akcij programa Socrates in je namenjena šolskemu izobraževanju. Comenius je akcijski program, ki spodbuja mednarodno sodelovanje šol in prispeva k boljšemu stalnemu strokovnemu razvoju vseh, ki so neposredno povezani s področjem šolskega izobraževanja. Posebna skrb akcije Comenius je namenjena spodbujanju učenja jezikov in razvoju mednarodne zavesti.

Cilja akcije Comenius sta izboljšati kakovost šolstva in krepiti evropsko razsežnost v šolskem izobraževanju.

Comenius obsega tri podakcije:

 • Comenius 1 - Šolska partnerstva
 • Comenius 2 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja
 • Comenius 3 - Comenius mreže

Akcija temelji na Maastrichtski pogodbi, ki omogoča, da EU pomembno sodeluje pri douniverzitetnem šolstvu in obsega zajeten sveženj akcij, ki naj bi spodbudile sodelovanje med šolami (v širšem pomenu besede), izboljšale profesionalnost učiteljev in pripomogle k celovitemu in kakovostnemu izobraževanju za vso mladino. Da bi ustvarili 'virtualno resničnost' drugih evropskih držav, olajšali stike prek državnih meja in dali izkušnjam v učilnici mednarodno naravo, spodbujajo inventivno rabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Nadnacionalni projekti, stiki med posameznimi razredi in izmenjave učiteljev bodo pripomogli k zagotavljanju dinamičnega, ustvarjalnega in inventivnega učnega okolja.

Kdo je bil Comenius?

Jan Amos Komensky, lat. ime Iohannes Comenius (1592 - 1670), je bil češki učitelj, znanstvenik, edukator in pisec. Študiral je v Herbornu in Heidelbergu in postal pastor, ko je bil star 24 let. V dobi protireformacije je bil preganjan kot mnogi protestanti in je zato živel in delal v mnogih evropskih državah ter imel ugledne položaje. Umrl je v Amsterdamu. V 19. stoletju je postal češki simbol in to ostaja še danes. Komensky velja za očeta moderne didaktike.

Zakaj smo se vključili v projekt Comenius?

Učitelji imajo priložnost razvijati nove spretnosti ob načrtovanju in vodenju projekta. Srečanja s kolegi iz različnih evropskih držav zagotavljajo vpogled v različne izobraževalne sisteme in učne metode, kar mnogokrat pripomore k inovativnosti pri poučevanju.

Učitelji in učenci pridobijo spretnosti komuniciranja in predstavljanja, odločanja, problemskega reševanja, spretnost ustvarjalnosti, timskega dela in solidarnosti. Učijo se nove tuje jezike ali vadijo že znane. Občutek osebnostnega razvoja in posameznih dosežkov pripomore k večji motivaciji in zadovoljstvu učiteljev in učencev.

Šole imajo korist ob povečani motiviranosti učiteljev in učencev. Spoznavanje različnih praks po evropskih šolah spodbuja vpeljavo novih metod.

Starši imajo korist že v večjem zanimanju svojih otrok, večji motivaciji in uspehu v šoli. Tudi oni lahko spoznavajo nove kulture, če npr. gostijo učenca iz druge evropske države.

Koordinatorica mednarodnih projektov: Urša Bajda

Mentorica v mednarodnih projektih: Maja Leben

Podkategorije