PŠ Svibno

Za učence, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km, je organiziran brezplačni prevoz, za ostale le, če je njihovo prebivališče v smeri Obrežja, Hotemeža in Njivic.

Prevoz je organiziran s kombiji in avtobusi. Kombiji vozijo iz smeri: Jelovo, Goreljce, Loka, Račica, Radež, Močilno, Rudna vas, Zagrad, Jagnjenica. Avtobusi pa vozijo iz smeri: Prapretno in Sopota–Svibno.

Vozni red avtobusa

Vozni red kombija

Za učence vozače je organizirano jutranje in podaljšano bivanje.
Vstopna in izstopna postaja za kombi je na šolskem dvorišču, za avtobus pa na avtobusnem postajališču.

VARNA POT

Z varno potjo so učenci seznanjeni v prvih šolskih dneh.

Zakon o varstvu v cestnem prometu nalaga odgovornost za varnost otrok v prometu staršem.

NAČRT ŠOLSKIH POTI

PEDAGOŠKO OSEBJE

Razred/Dejavnost

Ime in priimek

1. b in 2. c razred

Jolanda Mohar

3. b in 4. c razred

Darja Žonta Kozinc

Tuj jezik angleščina

Neža Božič

OPB in JV

Katarina Kmetič

OPB

Tadeja Plahuta

OSTALI ZAPOSLENI

Dejavnost

Ime in priimek

socialna pedagoginja, učiteljica DSP

Monika Povše

TEHNIČNO OSEBJE

Dejavnost

Ime in priimek

Razdeljevanje hrane - kuharica

Fanika Zajec

Čiščenje - čistilka

Fanika Zajec

Vzdrževalna dela - hišnik

Janez Kmetič

 

V šolskem letu 2018/2019 šolo obiskuje 14 učencev.

BRALNA PISMENOST

Na šoli že nekaj let zapored uresničujemo cilje projekta, s katerimi želimo učence in starše motivirati za branje ter razviti pozitivno miselnost v odnosu do branja.

Preko celega šolskega leta se bodo imeli možnost spoznati z uporabo različnih bralnih strategij za izboljšanje bralne tehnike.

Nadaljevali bomo z rednim mesečnim branjem vseh prisotnih na šoli, govornimi nastopi, bralnim kotičkom, bralno značko, dnevnim branjem doma, družinskim branjem, spodbujali bomo obisk knjižnice, uporabo SSKJ na spletu in poročanjem o zanimivostih prebranega. Z urjenjem različnih bralnih strategij bomo usmerjeni k razvijanju veščin za izboljšanje bralnega razumevanja, interpretacijo prebranega in bogatenje lastnega besedišča. V 2. razredu bomo ob zaključku šolskega leta preverili tekočnost branja, v 3. razredu individualne bralne zmožnosti (standardizirani obrazci) in v 4. razredu test bralnega razumevanja.

UPOŠTEVANJE VREDNOT: ODGOVORNOST IN SPOŠTOVANJE

Pozdravljanje, dobra medsebojna komunikacija, redno prinašanje šolskih potrebščin in vestno pisanje domačih nalog, upoštevanje pravil hišnega reda.

SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA V PODRUŽNIČNI ŠOLI

Poučevanje v kombiniranem oddelku (1., 2. in 3., 4. razred), spremljanje in uvajanje novosti za delo v kombiniranih oddelkih. Uvajanje številčnih ocen in novih učbenikov v 3. razredu.

UVAJANJE IKT PRI POUKU, E-KOMPETENTEN UČITELJ

Šola je opremljena z dvema interaktivnima tablama, zato se bodo vsi učenci seznanili z osnovami delovanja in uporabo le-te. Z delovanjem in uporabo interaktivne table se bomo predstavili tudi staršem. Pri pouku učenci vseh razredov uporabljajo interaktivne učbenike, učenci prvih treh razredov tudi delovne učbenike. Za doseganje e-kompetentnosti učitelja se bomo vse zaposlene v okviru seminarjev e-šolstva izobraževale na seminarjih in individualno.

ZGODNJE UVAJANJE TUJEGA JEZIKA

To je nadstandardni projekt, ki ga financira ustanoviteljica. S projektom želimo učencem spodbuditi interes za učenje tujega jezika. Vanj so vključeni učenci 1. in 2. in 3. razreda. Poučevanje poteka med poukom s hkratno prisotnostjo razredničarke in učitelja tujega jezika. Vsebine so prilagojene obravnavanim temam znotraj pouka.

PROJEKT TUTORSTVO

V letošnjem šolskem letu bomo tutorstvo namenili branju v 3. razredu. Učenci, ki so za branje motivirani bodo spremljali in spodbujali sošolce, ki jim branje predstavlja oviro za uspešnejše delo v šoli.

NADARJENI UČENCI

V šolskem letu 2019/2020 bomo učencem, ki na posameznem področju izkazujejo višje sposobnosti, pripravili naloge, s katerimi bodo imeli možnost svoja znanja nadgraditi in jih predstaviti sošolcem.

Krajši program – CICIBANOVE URICE NA SVIBNEM

To šolsko leto je v naš oddelek vpisanih enajst otrok starih od 3 do 5 let. Program poteka vsak torek od 8.00 do 11.30 na PŠ Svibno. Igramo se glasbeno-didaktične igre, športne igre v telovadnici, izdelujemo različne izdelke, radi prepevamo in plešemo. Vključeni smo tudi v gledališki abonma.

Ne pozabimo na našega otroka in naj nam ne bo škoda časa, ko smo z njim. Otrok nam je hvaležen za vsak trenutek, ki ga preživimo ob njem, pa čeprav je to samo pravljica za lahko noč ali poljubček v prekratkem dnevu.

Katarina Kmetič

Skupne pogovorne ure

Sodelovanje staršev s šolo, spremljanje otrokovega napredka in pristen stik staršev in šole ima velik pomen za učno-vzgojni napredek vsakega učenca. Prosimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke, pogovorne ure in se udeležujete drugih oblik sodelovanja med šolo in starši.

Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja vas bomo pisno obvestili o učnem uspehu učenca.

Skupne pogovorne ure bodo tretjo sredo v mesecu od 15.00 do 16.00. Pogovorne ure potekajo v matičnih učilnicah. Individualne pogovorne ure ravnateljice so vsak ponedeljek od 8. do 9. ure po predhodni najavi.

 

Mesečne pogovorne ure

Datum

leto 2019:

16. 10. 2019

 

20. 11. 2019

 

18. 12. 2019

leto 2020:

15. 1. 2020

 

18. 3. 2020

 

15. 4. 2020

 

20. 5. 2020

Za starše so 3-krat letno organizirani tudi roditeljski sestanki.

Individualne pogovorne ure za šolsko leto 2019/2020 potekajo v dopoldanskem času po spodnjem razporedu in predhodni najavi.

 

Ime in priimek

Dan, ura

Jolanda Mohar

 petek, 11.05–11.50

Darja Žonta Kozinc

 torek, 11.55–12.40

Katarina Kmetič

 ponedeljek, 8.20–9.05

Tadeja Plahuta

 torek, 10.15–11.00

Neža Božič

 četrtek, 10.55–12.40

 

V šolskem letu 2018/2019 na šoli potekajo naslednje interesne dejavnosti:

Interesna dejavnost

Mentor/-ica

Razred

Okviren dan in ura

Gledališki krožek

Jolanda Mohar

1. do 4.

 torek, 12.45–13.30 in sreda, 12.45–13.30

Folklora

Katarina Kmetič

1. do 4.

 četrtek, A urnik, 12.40–13.30

OPZ

Katarina Kmetič

1. do 4.

 sreda, 13.30–14.20 in petek, 12.40–13.30

Ustvarjalni krožek

Darja Žonta Kozinc

1. do 4.

 četrtek, B urnik, 12.45–13.30

Pomahajmo v svet

Neža Božič

1. do 4.

 torek, 12.45–13.30 

 

September:

 • Arnike praznujejo 10 let, 12. 9. 2012
 • Pod lipo
 • Svetovni dan turizma

DECEMBER:

 • Obisk dedka Mraza v KS Svibno

JANUAR:

 • Gledališka predstava za Mavrični abonma, 15. 1. 2013

FEBRUAR:

 • Slovenski kulturni praznik

MAREC:

 • Materinski praznik

APRIL:

 • Sodelovanje na gledališkem festivalu podružničnih šol Slovenije
 • Dan parka

MAJ:

 • Teden vseživljenjskega učenja

JUNIJ:

 • Splavarjenje

Predstavljen je le okvirni plan prireditev. Sodelovali bomo tudi na prireditvah, ki jih bodo organizirala društva v KS Svibno, Občina Radeče, JZ KTRC Radeče in Zavod za gozdove Slovenije ...

PŠ Svibno nosi naziv Kulturna šola.

Kulturno udejstvovanje učencev naše šole je način delovanja šole. Naši učenci sodelujejo na vseh prireditvah v okviru Krajevne skupnosti Svibno, prisotni smo na prireditvah v okviru Občine Radeče, ob tednu vseživljenjskega učenja v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in KTRC Radeče pa pripravimo tudi krajši program. Vsako leto v okviru abonmaja pripravimo gledališko predstavo za predšolske otroke in učence od 1. do 5. razreda. V šolskem letu 2018/2019 smo pripravili gledališko predstavo Cesarjeva nova oblačila, se z njo uvrstili na regijsko srečanje gledaliških skupin Slovenije, se predstavili na abonmaju v Radečah in na državnem srečanju gledaliških skupin podružničnih šol Slovenije v Trbovljah. V KS Svibno smo sodelovali na prireditvi ob kulturnem prazniku, na otvoritvi ceste v Zagradu in otvoritvi šolskih igral. Pripravili smo program ob srečanju starejših krajanov KS Svibno in za oskrbovance v Loki pri Zidanem Mostu. Poleg gledališkega udejstvovanja pa naši učenci sodelujejo na srečanjih folklornih skupin, predvsem pa radi zapojejo z ljudskimi pevci iz Svibnega. Med učenci spodbujamo branje, jih navajamo na obisk knjižnice in jih učimo, da so ponosni na svoj jezik. V šolskem letu 2015/2016 smo do leta 2021 ponovno prejeli naziv Kulturna šola.

S kulturnim udejstvovanjem učenci pridobivajo samozavest in izkušnje za javno nastopanje, učijo se vedenja na javnih prireditvah in odnosa do obiska le teh.

Koordinatorka: Jolanda Mohar

OSEM KORAKOV DO OSEBNOSTNE ODLIČNOSTI

BRALNA PISMENOST

EKO ŽIVIMO

ZDRAVA ŠOLA

KULTURNA ŠOLA

GLEDALIŠKI ABONMA

PASAVČEK:

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že dalj časa. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev (OVS) in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga jasno sporoča slogan, Red je vedno pas pripet. Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. V tem projektu se bomo srečali tudi z drugimi vsebinami v okviru prometne vzgoje, ki so prav tako pomembne za našo varnost. Ker bi tudi na naši šoli radi, da bi otroci in odrasli spoznali, kako pomembne so te vsebine, smo se odločili, da bodo v šolskem letu, ki prihaja, v projektu Pasavček, sodelovali učenci centralne in PŠ Svibno 1. VIO.

Koordinatorici na PŠ Svibno: Jolanda Mohar, Darja Žonta Kozinc

POMAHAJMO V SVET:

Projekt »Pomahajmo v svet – Say hello to the world« je mednarodni projekt, preko katerega se otroci v šolah med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in sporazumevajo v angleščini.

Namen projekta je, da učence preko različnih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev ter da pridobijo neprecenljivo izkušnjo o uporabnosti tujega jezika v življenju.

Šola si bo pridobila naziv "Strpna šola" in s tem pokazala, da otroke učimo strpnosti in razumevanja drugačnosti v vseh oblikah.

Vodja projekta: Neža Božič

UPOŠTEVANJE VREDNOT: ODGOVORNOST IN SPOŠTOVANJE

Pozdravljanje, dobra medsebojna komunikacija, redno prinašanje šolskih potrebščin in vestno pisanje domačih nalog, upoštevanje pravil hišnega reda.

SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA V PODRUŽNIČNI ŠOLI

Poučevanje v kombiniranem oddelku (1., 2. in 3., 4. razred), spremljanje in uvajanje novosti za delo v kombiniranih oddelkih. Uvajanje številčnih ocen in novih učbenikov v 3. razredu.    

UVAJAJNJE IKT PRI POUKU, E-KOMPETENTEN UČITELJ

Šola je opremljena z dvema interaktivnima tablama, zato se bodo vsi učenci seznanili z osnovami delovanja in uporabo le-te. Z delovanjem in uporabo interaktivne table se bomo predstavili tudi staršem. Pri pouku učenci vseh razredov uporabljajo interaktivne učbenike, učenci prvih treh razredov tudi delovne učbenike. Za doseganje e-kompetentnosti učitelja se bomo vse zaposlene v okviru seminarjev e-šolstva izobraževale na seminarjih in individualno.

ZGODNJE UVAJANJE TUJEGA JEZIKA

To je nadstandardni projekt, ki ga financira ustanoviteljica. S projektom želimo učencem spodbuditi interes za učenje tujega jezika. Vanj so vključeni učenci 1. in 2. in 3. razreda. Poučevanje poteka med poukom s hkratno prisotnostjo razredničarke in učitelja tujega jezika. Vsebine so prilagojene obravnavanim temam znotraj pouka.

PROJEKT TUTORSTVO

V letošnjem šolskem letu smo tutorstvo namenili branju v 3. razredu. Učenci, ki so za branje motivirani bodo spremljali in spodbujali sošolce, ki jim branje predstavlja oviro za uspešnejše delo v šoli.

NADARJENI UČENCI

V šolskem letu 2013/2014 bomo učencem, ki na posameznem področju izkazujejo višje sposobnosti pripravili naloge, s katerimi bodo imeli možnost svoja znanja nadgraditi in jih predstaviti sošolcem.

OPISNO OCENJEVANJE v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

ŠTEVILČNO OCENJEVANJE v 3. razredu.

BRALNA ZNAČKA

Spodbujanje učencev za branje knjig glede na lasten interes in obvezno branje knjig za domače branje v 4. razredu.  

DELO Z UČENCI S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Pomoč učencem s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

RAZVIJANJE DOMOVINSKE VZGOJE

Pred državnimi prazniki bomo prisostvovali na šolski proslavi, ter sami za učence I. in II. VIO pripravili kulturni program ob 27. aprilu in 1. maju. Odgovorna Jolanda Mohar.

 

 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Vsi učenci se bodo seznanjali z osnovnim rokovanjem v računalniškem programu Word in Slikar. Učili se bodo smiselno in varno uporabljati svetovni splet, uvajali bomo posamezne elemente dela z interaktivno tablo. Pri pouku bomo uporabljali e-učbenike in delavne zvezke.

ŠOLSKI EKOVRTOVI

ZELIŠČNI VRT

V sodelovanju z DKŽ Arnika Svibno smo že v preteklem šolskem letu uredili zeliščni vrt, v letošnjem bomo zelišča dodajali, jih sušili in uporabili.

DEJAVNOSTI OB TEDNU OTROKA

Ob tednu otroka bomo organizirali dejavnosti, s katerimi krepimo medsebojne odnose. Skupaj z učenci matične šole bomo izvedli naravoslovni dan Na kmetiji in naravoslovni dan Od izliva do izvira Sopote. Zadolžene vse učiteljice.

VESELI DECEMBER

Predšolskim otrokom in krajanom se bomo predstavili z gledališko predstavo Žogica Nogica. Pridružili se bomo prireditvam, ki se bodo v okviru veselega decembra odvijale na matični šoli in se s svojimi izdelki pridružili na novoletni stojnici v Radečah.

ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK in KRPAN

Projekt bo potekal v okviru popestritve ur športe vzgoje.