Vrtec Radeče

PROJEKT ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE

Zgodnje učenje oziroma pridobivanje tujega jezika, spodbujanje večjezičnosti in ustvarjanje kulture večjezičnosti s pomočjo raznolike jezikovne ponudbe v šoli, so prednostni cilji evropskih iniciativ (Eurydice, 2005). Hkrati spodbuja zgodnje učenje jezikov tudi Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO).

Prva srečanja otrok s tujim jezikom v zgodnjem starostnem obdobju so osnova, na kateri si otroci izoblikujejo predstavo, si pridobijo temelje, zanimanje in veselje za tuje jezike. Raziskave kažejo, da so učenci najbolj dovzetni za sprejemanje tujega jezika med 4. in 8. letom starosti, kar je povezano z njihovim razvojem. V tem obdobju se učijo naravno, intuitivno. Dojemljivi so za razvijanje slušne podobe, saj brez težav posnemajo, pridobivajo ritem, intonacijo, naglas in celotno glasovno podobo jezika. Ta njihova sposobnost v kasnejšem obdobju ni tako izrazita, saj z razvojem sklepanja in abstraktnega razmišljanja upade.

Najpomembnejši cilji zgodnjega učenja tujega jezika so:

 • otrok pridobi "posluh za tuj jezik" in način izgovorjave tistih glasov, ki jih ni v materinem jeziku,
 • otrok razvija slušno razumevanje v dani situaciji,
 • otrok se odziva na spodbude in vprašanja v vsakdanji situaciji,
 • otrok prepoznava in poimenuje osnovne stvari iz njegovega najbližjega okolja,
 • otrok pridobi pozitiven odnos do tujega jezika in druge kulture.

Otroci so v zgodnjem starostnem obdobju zelo dojemljivi za slušno podobo jezika, zato je temeljna spretnost, ki jo razvijamo na tej stopnji, slušno razumevanje tujega jezika. V tem obdobju učenja tujega jezika je jezikovni vnos pri učencih bistveno večji kot iznos. Sestavni del procesa učenja je tudi t. i. tiho obdobje, ko učenci jezik samo sprejemajo. Učenci ogromno akumulirajo, kopičijo. Vsebine bodo povezane s kurikulom vrtca in projektom Pomahajmo v svet. Otroci bodo cilje usvajali po pristopu CLIL, saj se na ta način najbolj približamo naravnemu usvajanju jezikov.

Vodja projekta: Neža Božič

 

Turizem in vrtec se izvaja na temo Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV.

Letošnja rdeča nit projekta je FESTIVAL NAJ BO.

Festival je lahko enodnevni dogodek v obliki sejma, zabave, karnevala, gala srečanja, dneva/noči pravljic, medgeneracijskega sodelovanja, likovne delavnice. Lahko pa je tudi večdnevni dogodek, kjer se na istem mestu zvrsti več zaporednih dogodkov v obliki koncertov, gledaliških iger, filmskih projekcij, glasbe, običajev, cvetja, kulinaričnega in adrenalinskega doživetja ...

Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Sodelujejo lahko posamezni oddelki, enote ali celi vrtci, glede na vaše in zanimanje krajevnega okolja ter letni delovni načrt. Sodelovanje v projektu nam bo koristilo pri promociji našega vrtca, turizma in kraja, v katerem živimo. Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo nam bo vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?« Svoje delo oziroma projekt ali projekte bomo primerno predstavili širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za krajane, brošure, lokalne TV oddaje, spletne strani ...) ali drugemu vrtcu v Sloveniji.

Pri raziskovanju se bomo povezali s šolo in kulturno turistično rekreacijskim centrom Radeče.

Vodja projekta: Metka Zahrastnik

OBISKI V KNJIŽNICI:

za knjižno vzgojo pred vstopom v šolo lahko veliko storimo v vrtcu, seveda tudi s pomočjo staršev.

 • Vsak prvi delovni torek v mesecu, od 9.00 do 11.00 obiščejo knjižnico otroci iz enote ČIRA ČARA,
 • vsak tretji delovni torek v mesecu, od 9.00 do 11.00 obiščejo knjižnico otroci iz enote BIBA BAJA.
 • Obiskujemo pa tudi knjižnico v ČIRI ČARI in v ŠOLI.

Otroci, ki bodo v naslednjem letu odšli v šolo, pa bodo skupaj, pod vodstvom knjižničarke, enkrat mesečno opravljali bralno značko v knjižnici, v dopoldanskem času. Projekt se imenuje “Knjižni moljček”.

Vodja projekta: Metka Zahrastnik

V šolskem letu2019/2020 v vrtcu Radeče otrokom vseh starostnih skupin nudimo pestro paleto celoletnih projektov:

EKO VRTEC

ZDRAVJE V VRTCU

CEKARČEK BIBE ČARE 

ZOBEK BOBEK

VARNO S SONCEM

MALI  SONČEK

CICI ABONMA

POMAHAJMO V SVET

 

 

 

ENOTA VRTCA BIBA BAJA

VRTEŠKO LETO 2017/ 2018

1. skupina:

2. skupina:

3. skupina:

10. skupina

SKUPNI DOGODKI:

VRTEŠKO LETO 2016/17

1. skupina

2. skupina

3. skupina

SKUPNI DOGODKI

 

ENOTA VRTCA ČIRA ČARA

VRTEŠKO LETO 2017/2018

4. skupina:

5. skupina:

6. skupina:

7. skupina:

8. skupina:

9. skupina:

SKUPNI DOGODKI:

VRTEŠKO LETO 2016/2017

4. skupina

5. skupina

6. skupina

7. skupina

8. skupina

9. skupina

SKUPNI DOGODKI

Simbioza giba - 10. 10. 2016 do 14. 10. 2016

Glasilo 2016/2017

Glasilo 2015/2016

Glasilo 2014/2015

NTC učenje je spodbujanje učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju, pri katerem gre za spodbujanje razvoja sinaps oz. povezav med nevroni v možganih, ki so pomembne za učenje. Tak način učenja spodbuja intelektualni potencial otrok.

Nevrofiziološka odkritja so dokazala, da je za razvoj sinaps smiselno in koristno spodbujati v t. i. kritičnem razvojnem obdobju po rojstvu oz. takrat, ko se poleg že obstoječih sinaps tvorijo nove − do petega leta starosti se vzpostavi približno 50 %, do sedmega leta 75 %, ter do dvanajstega leta starosti 95 % sinaps.

Uporabljali naj bi FUNKCIONALNO UČENJE, pri katerem delajo možgani 100 %. Otrokom je potrebno zastavljati vprašanja na tak način, da razmišljajo in povezujejo.

Funkcionalno učenje najlažje razvijamo z:

− asociacijami − iščemo v vsakdanjem življenju (primer: država Slovenija – KOKOŠ, Italija – ŠKORENJ),

− slikovni jezik: spreminjanje besedila v slike,

− nelogične zgodbe: SONCE, ŽABA, TRAVNIK (primer: sonce je padlo na žabo, travnik se je smejal),

− paralelne asociacije:  reproduktivno vprašanje: katera država spominja na kokoš?
funkcionalno vprašanje: katera kokoš vedno čepi zraven škornja?

− skrite besede: v naslednjem stavku najdi državo: v kateri državi izdelujejo lepe rute?

Kaj lahko v predšolskem obdobju storimo na tem področju?

Zelo pomembno je, da otrokom omogočamo veliko naravnega gibanja in igre kot:

− hoja in tek po valovitem terenu, plazenje, otrok naj bo čim več bos (pomembno za razvoj grafomotorike in motorike),

− veliko različnega skakanja; npr. po postelji, iz sedežne na posteljo z različno razdaljo, po trampolinu, gumitvist,

− kotaljenje, metanje in lovljenje žoge,

− plezanje po stolih, drevesih, različnih plezalih, premagovanje PAJKOVE MREŽE; veliko bivanja na prostem, vaje za ravnotežje (hoja po klopeh, črti, vrvi), vrtenje oz. rotacija v odročenju, vrtenje na vrtljivem stolu, gugalnici …

Najtežji kognitivni proces v življenju je učenje govora. Ko otroka spodbujamo h govoru, ga spodbujamo k učenju (otrok naj se čim več pogovarja, pripoveduje, sprašuje, opisuje, pojasnjuje, razglablja ..., se igra uganke).   

Vodja projekta: Andrejka Simončič

Znakovno sporazumevanje je naravni način komunikacije, ki staršem in drugim osebam, ki varujejo dojenčke ali malčke, omogoča, da se s pomočjo simbolnega gestikuliranja aktivno sporazumevajo z dojenčki in malčki že v njihovi predverbalni fazi. Zelo je primerno za otroke iz dvojezičnih okolij. Pomaga pri učenju socialnih veščin. Zelo je uporabno pri otrocih, pri katerih jezik okolja ni prvi jezik. Inkluzija – primerno za vse otroke. Podpira nacionalni kurikulum. Projekt bo potekal v vseh starostnih skupinah. Poudarek bo v skupinah 1. starostnega obdobja.

Kaj se pri znakovnem sporazumevanju dogaja? Znakovno sporazumevanje omogoča tako vidno kot slušno stimulacijo. Leva stran možganov procesira izgovorjeno besedo, to je zvok, desna stran možganov procesira znak − 2 mesti, ki obdelujeta eno besedo.

PREDNOSTI ZNAKOVNEGA SPORAZUMEVANJA za dojenčke in malčke v predverbalni fazi:

 • zmanjšuje stiske in frustracije otroka ob prihodu otroka v vrtec,
 • krepi otrokovo samozaupanje,
 • pomaga pri razvoju govornih veščin,
 • izboljšuje otrokovo koncentracijo,
 • omogoča nam, da pravilno interpretiramo otrokov govor,
 • manj stresen prehod otroka iz doma v vrtec,
 • bistveno pripomore k učenju in obvladovanju socialnih veščin,
 • olajša in pripomore k zgodnjemu učenju lepega oz. primernega vedenja.

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, ko se razvija artikuliran govor:

 • hitrejši razvoj govora, hitrejše pomnjenje,
 • različna mesta za pomnenje besed,
 • pomaga pri bogatitvi besednega zaklada,
 • pomaga pri sestavljanju bolj kompleksnih stavkov.

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, pri starejših otrocih:

 • pomaga pri opismenjevanju,
 • raziskave kažejo, da so otroci bolj motivirani za učenje branja,
 • znakovna abeceda pomaga otrokom prepoznati posamezne besede,
 • veščina za vse življenje.

KAKO IN NA KAKŠEN NAČIN:

pri vsakodnevnem sporazumevanju in z različnimi dejavnostmi kot so:

 • glasbene urice, lahko tudi pesmica za začetek in konec dneva.
 • prstne igrice, bibarije, izštevanke, branje zgodbic, gledališke igrice.
 • znaki za obvladovanje vedenja in pridobivanje pozornosti.
 • usmerja starše in vzgojitelje k uporabi.

Vodja projekta: Ingrid Smodiš Samec

S Fini zavodom Radeče smo začetniki projekta. Cilj projekta je, da se otroci v vrtcih po celem svetu med seboj povezujejo preko video klica oz. omrežja, kjer se lahko vidijo in s pomočjo sto jezikov, ki jih zmorejo le oni, komunicirajo med seboj. Pomagamo jim strokovni delavci vrtcev.

Projekt temelji na zavedanju lastne identitete, spoznavanju Slovenije in drugih kultur ter civilizacij, skrbi za socialno pravičnost, spodbujanje interakcij med otroki in razvoja socialnih veščin.

Izkušnje in znanje, ki jih bodo majhni in veliki pridobili v projektu »Pomahajmo v svet«, naj bi jih vodile k razumevanju, razumevanje pa k sprejemanju.

Dolgoročni cilj projekta Pomahajmo v svet je predvsem skrb za socialno pravičnost. Projekt bomo izvajali po programu kratkoročnih ciljev “PET PRSTOV” do “STRPNEGA VRTCA”.