Vrtec Radeče

POGLABLJALI IN SPODBUJALI BOMO ZGODNJE OPISMENJEVANJE V POVEZAVI Z VSEMI PODROČJI KURIKULUMA

V šolskem letu 2011/12 smo se skupaj s šolo vključili v projekt »Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja« in si tako pridobili možnost sodelovanja in akcijskega raziskovanja na tem pomembnem področju za celotno vertikalo vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga poudarjata tudi Nacionalni program za jezikovno politiko in Bela knjiga 2011: „Pri izvajanju ciljev na posameznih področjih kurikuluma in v celotnem času bivanja malčkov/otrok v vrtcu (tudi v času prikritega kurikuluma) se ”okrepi” dejavnosti spodbujanja razvoja in učenja govora otrok in dejavnosti predopismenjevanja oziroma porajajoče se pismenosti (npr. širjenje besednjaka, sporazumevalnih zmožnosti, pripovedovanja, simbolnih pretvorb, socialnih interakcij, drobno gibalnih spretnosti …).”

Cilji, ki jim bomo sledili:

 • razvijanje predbralnih in predopismenjevalnih sposobnosti v povezavi z različnimi področji kurikuluma (gibanje, mediji, narava, družba, matematika …),
 • razvijanje in doseganje višje ravni psihosocialnih kompetenc,
 • spodbujanje metajezikovnih in imaginacijskih zmožnosti.

Skozi celo šolsko leto se bomo trudili oblikovati okolje, ki bo spodbujalo razvoj predbralnih in predopismenjevalnih spretnosti:

 

V prvem starostnem obdobju:

 • komunicirali bomo s pomočjo očesnega stika in gibov,
 • v kotičku za starše bomo objavljali zgodbice, deklamacije, rime, govorne igre, bibarije,
 • starejši otroci bodo pripovedovali mlajšim,
 • vsakodnevno bomo prebirali otroško literaturo,
 • vsakodnevno bomo poslušali primerno otroško literaturo in se pogovarjali o predmetih na slikah,
 • obiskovali bomo knjižnico,
 • podoživljali bomo zgodbice z lutko,
 • igrali z besedo, ritmom, rimo, zvoki, glasovi,
 • igrali različne simbolne igre in jim ponujali različne knjige in druge oblike tiska, ki so otrokom ves čas na voljo, da se z njimi igrajo in jih ”berejo”, spoznavajo vlogo simbolov in pisnega jezika.

 

V drugem starostnem obdobju:

 • učinkovito skupno branje (spodbujali bomo otrokov govor, tako da se bo faza branja izmenjevala s fazami pogovora ob ilustracijah in tako bo otrokov govor postajal vse bolj samostojen in bogat);
 • krepili bomo neverbalno komunikacijo;
 • veliko bomo komunicirali z gibom in ritmom (omogočili otrokom, da bodo podoživljali videno in slišano z gibom);
 • izražali se bomo z različnimi materiali, tisto, kar otroci doživljajo ob branju (otrokom bomo omogočili da bodo notranje gibanje občutkov in predstav prenesli v zunanji izraz);
 • igrali se bomo igre in naloge za razvijanje predbralnih zmožnosti od vidnega razločevanja besed naprej, ter za razvijanje zmožnosti navideznega (slikovnega) branja slikopisov in znakov;
 • razvijali bomo sposobnosti poslušanja (vaje in naloge za razvijanje poslušanja, ter preverjanje sposobnosti sledenja navodilom, slušnega razločevanja in prepoznavanja);
 • razvijali bomo primarne komunikacijske zmožnosti (govorjenje, razvijanje poimenovalnih in upovedovalnih zmožnosti z opisovanjem in pripovedovanjem, ter utemeljevanjem in razlaganjem);
 • sistematično bomo razvijali grafomotoriko;
 • ponujali bomo dejavnosti, pri katerih bodo otroci jezik poslušali in ga doživljali v vsakdanji komunikaciji (simbolna igra …);
 • igrali se bomo igre, ki razvijajo fonološko zaznavanje (igra čudežno drevo, požrešne kače, čarobna vreča …);
 • z različnimi dejavnostmi in socialnimi igrami se bomo učili in razvijali različne socialne spretnosti in izboljševali samopodobo posameznika;
 • z igrami bomo oblikovali in izboljševali kakovost medvrstniških odnosov (sprejemanje dogovorjenih pravil, sodelovanje z vrstniki in odraslimi, reševanje konfliktov na pozitiven način, empatija, občutek pripadnosti skupini, upoštevanje drugega, zmožnost poslušanja drug drugega, medsebojno sodelovanje, delitev stvari, tvegati (približati se in sodelovati);
 • razvijali bomo pozitiven odnos do drugih in drugačnih; spodbujanje pozitivnega vrednotenja raznolikosti; iskanje in osvetljevanje podobnosti; udejanjanje načela solidarnosti in pomoči;
 • igrali se bomo različne rajalne, gibalne in govorne igre.

Ves čas pa se bomo trudili z lastnim vzgledom pritegniti otroke k dejavnostim, ki spodbujajo predbralne in predopismnenjevalne spretnosti.

Vodja projekta: Metka Zahrastnik

  

FORMATIVNO SPREMLJANJE V VRTCU − RAZVOJNA NALOGA

K razvojno aplikativni nalogi,  FORMATIVNO SPREMLJANJE V VRTCU nas je povabil Zavod Republike Slovenije za šolstvo v letu 2015/16.

S svojo pedagoško prakso smo z vključitvijo na ta način poglobili znanje na področju fleksibilnega načrtovanja ter vzgojno-izobraževalnega dela. Spodbujamo participacijo otrok ter spremljamo in dokumentiramo  njihov razvoj in napredek in tako uspešno nalogo vnašamo v svojo prakso že 4. leto.

Načela formativnega spremljanja (FS) se udejanjajo predvsem v vsakodnevni praksi vse večjega števila vzgojno-izobraževalnih sistemov v Evropi in po svetu. FS se v zadnjih letih udejanja kot koncept, pri katerem vzgojitelji sistematično podpirajo otroke pri učinkovitem učenju. Raziskave dokazujejo, da le-to prispeva k večji kakovosti učenja in poučevanja ter boljšim učnim dosežkom.

 

V ospredje smo postavili 6. elementov FS:

 • Predznanje otroka: IZHAJAMO IZ OTROKOVIH IZKUŠENJ
 • Načrtovanje učnih ciljev in kriterijev uspeha skupaj z učenci: RAZVOJNO PROCESNI PRISTOP, AKTIVNA VLOGA OTROKA
 • Povratna informacija: ODRANJE, VLOGA ODRASLEGA
 • Vrstniško učenje: MEDVRSTNIŠKO UČENJE
 • Dejavnosti in dokazi: DOKUMENTIRANJE, ARHIVIRANJE
 • Vrstniško vrednotenje/samovrednotenje, samoregulacija: SAMOREGULACIJA, MEDVRSTNIŠKO UČENJE, AKTIVNA VLOGA OTROKA

Namen in cilji razvojne naloge:

 • Opazovati spremembe in oblikovati ugotovitve o lastnem pedagoškem procesu pri uporabi elementov FS.
 • Razvijati primere uporabe elementov FS v vrtčevski praksi.
 • Razvijati primerne načine spodbujanja otrok za razumevanje njihovega lastnega učenja.
 • Oblikovati mrežo medsebojne podpore pri širjenju prakse uvajanja FS.
 • Spremljati in nuditi podporo pri FS v vrtcu kot procesno-razvojni model vzgoje in izobraževanja.

Opazovanje posameznega otroka in spremljanje njegovega razvoja je osnovni pogoj procesno-razvojnega modela vzgoje in izobraževanja. Predpostavlja prenos določenega znanja, spretnosti, vrednot …, vendar poudarja prednostni značaj tistih vsebin in učnih metod, ki prispevajo k razvoju otrokovih osebnostnih potencialov, saj gre za razvoj kognicije (ki je prvi pogoj za kritično mišljenje), in za razvoj tistih kognitivnih in afektivnih lastnosti, ki omogočajo izgrajevanje vrednostne orientacije ter avtonomne morale posameznika ali za usvajanje tistega znanja, spretnosti in navad, ki omogočajo kakovostno profesionalno socializacijo posameznika.

Vodja projekta: Jerneja Novak

Tralalala

Otroška folklorna skupina Ringa raja

SIMBIOZA GIBA poteka od 14. do 21 oktobra, pod motom “ GIBAJTE Z NAMI TUDI VI” “GIBANJE JE ŽIVLJENJE, ŽIVLJENJE JE GIBANJE”

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE: Prenos znanja med generacijami je razlog, zakaj in za koga Simbioza deluje. Verjamemo, da vsaka generacija nosi neprecenljiva znanja, ki v sodobnem načinu življenja hitro ostanejo skrita. Verjamemo v prihodnost povezovanja generacij.

DRUŽENJE: Povezovanje in združevanje vseh generacij, da izmenjajo svoje izkušnje  in energijo na najbolj zdrav možen način. Gibanje in zdrav način življenja gradita zdravo in samozavestno družbo.

VSE ŽIVLJENJE SE GIBAMO: Preko gibalno, rekreativnih delavnic spodbujamo vseživljenjsko gibanje in vključevanje vseh generacij v aktivno preživljanje prostega časa in krepimo kakovosten življenjski slog vseh prebivalcev Slovenije.

Vodja projekta: Jerneja Novak

“CEKARČEK” BIBE ČARE

To je ceker, v katerega EKOPUPA BIBA ČARA skupaj z otrokom vsak ponedeljek izbere knjige, ki jih otrok odnese za en teden domov. Primerne knjige za starostno obdobje izbereta strokovni delavki oddelka.

Namen “cekrčka” BIBE ČARE je, da otrok sam in s svojimi starši knjige lista, si ogleduje slike, pripoveduje, opisuje, obnavlja, se pogovarja, prebira, ustvarja, starši pa mu berejo in približajo knjigo.

Knjiga in branje oz. pripovedovanje nista cilj, temveč sredstvo za doseganje določenih rezultatov. S vsakodnevnim branjem in pogovarjanjem z otrokom, ustvarjamo temelje za zdravo osebnost in razvijamo predbralne in predpisne zmožnosti, ki so zelo pomembne za nadaljnji intelektualni razvoj otrok.

GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK

je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.

 • Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
 • Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
 • Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
 • Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

 Njegov namen je v vrtcu obogatiti program na področju gibanja s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem, ob koncu šolskega leta pa prejme diplomo, predšolski otroci pa medaljo.

V letošnjem šolskem letu bomo prav tako izvedli plavalni tečaj,  ki je namenjen vsem predšolskim otrokom. Plavalni tečaj je plačan s sredstvi, ki nam jih odobri ustanoviteljica in so namenjena za izvajanje dejavnosti Malega sončka.

Vodja projekta: Mateja Zahrastnik

ZDRAVO ŽIVIMO

ROŽNATI OKTOBER

Je mesec osveščanja o raku dojk. Europa Donna Slovenija vsako leto organizira številne tradicionalne aktivnosti, s katerimi obeležujejo javnost o raku dojk. V letošnjem šolskem letu se bo naš vrtec že tretjič pridružil aktivnosti, ki bo potekala 26. 9. 2019.

RDEČA NIT – PRINESI MI ROŽE.

V mesecu septembru bomo skupaj s starši zbirali odpadni material iz katerih bomo strokovne delavke skupaj z otroki izdelale majhne ROŽE, na katere  bomo zapisali misel vsakega otroka.

Strokovne delavke pa bomo izdelale  eno veliko – vrtčevska štiri do pet peresna roža iz žice.

Vodja projekta: Lina Kotnik

 

ZDRAVJE V VRTCU 

Projekt vodi NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Ljubljana. V vrtcu bomo projekt izvajali že deveto leto. Vsi bomo zavezani h krepitvi in varovanju zdravja, kar bomo postavili med svoje prioritete.

Cilji projekta v vrtcu:

 • seznanjanje in osveščanje staršev o pomembnosti enotnega vzgajanja otrok pri pridobivanju navad, ki so povezane z ohranjanjem zdravja;
 • otrok spoznava različno hrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja;
 • z gibanjem ohranjati in pospeševati zdravje otrok;
 • otrok pridobiva navade o negi telesa, spoznava, kako se varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi;

 

Tradicionalni slovenski zajtrk - medeni zajtrk, ki bo to leto potekal v petek, 15. novembra 2019, v sklopu Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Medeni zajtrk je nastal s ciljem osveščanja o pomenu čebel in prednostih lokalno pridelanih živil.

Kot vsako leto, ob tradicionalnem zajtrku bomo z otroki pripravili vrsto aktivnosti povezanih s cebelarstvom in medom.

 

Za zdravje otrok in odraslih bomo skrbeli tudi z EFT TEHNIKO (TAPKANJE), ki nam pomaga pri odpravljanju tako psiholoških kot fizičnih težav (zdravniško preverjeno). Tehnika bazira na sistemu električnih tokov, ki tečejo po telesu, imenovani MERIDIANI. Pritiskamo na določene dele telesa in na ta način očistimo svoj ENERGIJSKI sistem. S tem odpravimo različne strahove, fobije, ne-samozavest, odpravimo jezo, žalost, bes.

 S pomočjo te metode se bomo majhni in veliki postopoma priučili sposobnosti umirjanja in sproščanja.

Vodja projekta: Luka Belej

NALOGE SVETA STARŠEV

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma svet šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

Starši vlogo za znižano plačilo vrtca oddajo na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1.9. se vloga odda v mesecu avgustu). Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride so spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravic, starši obvestijo CSD, da o pravici odloči na novo.

Kje in kako

Pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev najdete na portalu eUprava.

V primeru, da gre zgolj za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca, ni potrebno oddajati posebnih vlog za podaljšanje pravice, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Višina plačila vrtca

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred . Višina plačila staršev je določena v odstotku od cene programa za vrtec, v katerega je otrok vključen.

Starši z najnižjimi dohodki ste plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačate 77 % cene programa. 

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo 

(v % od neto povprečne plače za leto 2013)

plačilo staršev

(v % od cene programa)

1

do 188,02 EUR

/

2

nad 188,03 do 313,37 EUR

10 %

3

nad 313,38 do 376,05 EUR

20 %

4

nad 376,06 do 438,72 EUR

30 %

5

nad 438,73 do 553,63 EUR

35 %

6

nad 553,64 do 668,53 EUR

43 %

7

nad 668,54 do 856,56 EUR

53 %

8

nad 856,57 do 1.034,14 EUR

66 %

9

nad 1.034,15 EUR

77 %

Ceno programa vrtca določi občina. Izračunana je na podlagi višine stroškov dela zaposlenih v vrtcu, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroškov živil za otroke.  

Za čas odsotnosti otroka iz vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Podrobnejša pravila o odsotnosti otroka iz vrtca (npr. razlogi, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi občina, ustanoviteljica vrtca.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Posebne okoliščine

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.