Vrtec Radeče

Poslovnik Sveta staršev za šolsko leto 2014/2015

Vaša odločitev, da nam svojega otroka zaupate v vzgojo in varstvo, je za nas obveza, da izpolnimo vaša pričakovanja.

Vrtec družini nudi storitve, ne posega pa v njeno sfero intimnosti oziroma pravice staršev.

ZA DOBRO RAZUMEVANJE SE V VRTCU zavezujemo, da bomo strokovno in prijazno skrbeli za vašega otroka.

Z vami bomo sodelovali na:

– sestanku staršev otrok novincev (junij),

– oddelčnih roditeljskih sestankih dvakrat letno (avgust, marec),

– individualnih pogovorih s starši od oktobra do maja (po dogovoru),

– druženjih otrok, staršev in strokovnega osebja vrtca petkrat letno (v oktobru, decembru, marcu, maju in juniju),

– v šoli za starše – V VRTCU ZA STARŠE – strokovno predavanje/delavnica kot pomoč pri vzgoji otrok,

– s sodelovanji staršev pri neposrednem vzgojnem delu in drugih aktivnostih (po dogovoru),

– na Svetu staršev dva do trikrat krat letno (september, februar, junij).

 

OBVEZNOSTI STARŠEV

 Dolžnost staršev je:

• da odsotnost otroka javijo do 8. ure zjutraj;

• da med 8.00 in 12.00 ne motijo strokovnih delavk s telefonskimi pogovori ali obiski (samo nujno);

• da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru dvomesečne zamude plačila, vrtec vloži izvršilni predlog za dolgovani znesek na sodišče;

• da upoštevajo poslovalni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino;

• da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. pooblaščenih oseb;

• da v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi vrtca;

• da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih;

• da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka;

• da ob sprejemu otroka opozorijo na njegove posebnosti oz. priložijo navodilo zdravnika;

• da pisno najavijo izpis otroka iz vrtca, najkasneje 15 dni pred izpisom, ki se zaključi zadnjega v mesecu;

• da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov;

• da upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah;

• da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno;

• da mlajše otroke postopno uvajajo v vrtec ob svoji prisotnosti in v dogovoru s strokovnima delavkama oddelka;

• da sproti obveščajo strokovni delavki o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;

• da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem;

• da poskusijo čim prej priti po otroka, če jih pokličemo zaradi nenadne obolelosti ali poškodbe;

• da otrokom ne dovolijo prinašati v vrtec stvari, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in zdravje drugih otrok (žvečilni gumi, ogrlice,    frnikule …), dragocenih stvari in igrač, ker ne moremo odgovarjati zanje.

 

PRAVICE OTROK                         

Otrokom, vključenim v vrtec, država zagotavlja optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Življenje in delo v vrtcu mora omogočati otrokom zahtevo po enakih možnostih z upoštevanjem razlik in pravice do izbire programov in drugačnosti.

Javni vrtci so svetovno-nazorsko nevtralni.

PRAVICE STARŠEV

• Imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja v vrtcu in skupnosti. To zagotavljamo tako, da na prvem roditeljskem sestanku predstavimo staršem Letni delovni načrt vrtca in Letni delovni načrt oddelka. Starši s predlogi dopolnjujejo dejavnosti vrtca in se z vodjo oddelka dogovarjajo za aktivno vključevanje v delo z otroki.

• Staršem je javno dostopno obvestilo o vseh programih, ki jih izvaja vrtec: publikacija, zgibanke projektov, glasilo vrtca, oglasni panoji, pogovori, sestanki, spletna stran …

•STARŠI IMATE:

• pravico do dnevne izmenjave informacij o otrokovem počutju in dnevnih posebnostih s strokovno delavko oddelka in do poglobljenega individualnega razgovora z vzgojiteljico oz. vodjo oddelka o otrokovem razvoju, interesih, težavah, željah na dogovorjenih mesečnih pogovornih urah;

• pravico do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov;

• pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, v dogovoru z vzgojiteljico.

• Svoje pravice uveljavljajo starši preko predstavnikov v Svetu staršev in Svetu zavoda.

• Starši morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

ZAKONI, PRAVILNIKI, SKLEPI

PREHRANA OTROK

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

PRVIČ V VRTEC

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE V ČASU EPIDEMIJE:

NTC UČENJE SPODBUJANJE RAZVOJA UČNIH POTENCIALOV OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU), pri katerem gre za spodbujanje razvoja sinaps oz. povezav med nevroni v možganih, ki so pomembne za učenje. Tak način učenja spodbuja intelektualni potencial otrok.

Nevrofiziološka odkritja so dokazala, da je za razvoj sinaps smiselno in koristno spodbujati v t. i. kritičnem razvojnem obdobju po rojstvu oz. takrat, ko se poleg že obstoječih sinaps tvorijo nove − do petega leta starosti se vzpostavi približno 50 %, do sedmega leta 75 %, ter do dvanajstega leta starosti 95 % sinaps.

Uporabljali naj bi FUNKCIONALNO UČENJE, pri katerem delajo možgani 100 %. Otrokom je potrebno zastavljati vprašanja na tak način, da razmišljajo in povezujejo.

Funkcionalno učenje najlažje razvijamo z:

asociacijami iščemo v vsakdanjem življenju (primer: država Slovenija – KOKOŠ, Italija – ŠKORENJ),

slikovni jezik: spreminjanje besedila v slike,

nelogične zgodbe: SONCE, ŽABA, TRAVNIK (primer: sonce je padlo na žabo, travnik se je smejal),

paralelne asociacije:  reproduktivno vprašanje: katera država spominja na kokoš?
funkcionalno vprašanje: katera kokoš vedno čepi zraven škornja?

skrite besede: v naslednjem stavku najdi državo: v kateri državi izdelujejo lepe rute?

Kaj lahko v predšolskem obdobju storimo na tem področju?

Zelo pomembno je, da otrokom omogočamo veliko naravnega gibanja in igre kot:

− hoja in tek po valovitem terenu, plazenje, otrok naj bo čim več bos (pomembno za razvoj grafomotorike in motorike),

− veliko različnega skakanja; npr. po postelji, iz sedežne na posteljo z različno razdaljo, po trampolinu, gumitvist,

− kotaljenje, metanje in lovljenje žoge,

− plezanje po stolih, drevesih, različnih plezalih, premagovanje PAJKOVE MREŽE; veliko bivanja na prostem, vaje za ravnotežje (hoja po klopeh, črti, vrvi), vrtenje oz. rotacija v odročenju, vrtenje na vrtljivem stolu, gugalnici …

Najtežji kognitivni proces v življenju je učenje govora. Ko otroka spodbujamo h govoru, ga spodbujamo k učenju (otrok naj se čim več pogovarja, pripoveduje, sprašuje, opisuje, pojasnjuje, razglablja ..., se igra uganke).

Vodja projekta: Andrejka Simončič

. ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE Z DOJENČKI IN MALČKI je naravni način komunikacije, ki staršem in drugim osebam, ki varujejo dojenčke ali malčke, omogoča, da se s pomočjo simbolnega gestikuliranja aktivno sporazumevajo z dojenčki in malčki že v njihovi predverbalni fazi. Zelo je primerno za otroke iz dvojezičnih okolij. Pomaga pri učenju socialnih veščin. Zelo je uporabno pri otrocih, pri katerih jezik okolja ni prvi jezik. Incluzija – primerno za vse otroke. Podpira nacionalni kurikulum. Projekt bo potekal v vseh starostnih skupinah. Poudarek bo v skupinah 1. starostnega obdobja.

Kaj se pri znakovnem sporazumevanju dogaja: Znakovno sporazumevanje omogoča tako vidno kot slušno stimulacijo. Leva stran možganov procesira izgovorjeno besedo, to je zvok, desna stran možganov procesira znak − 2 mesti, ki obdelujeta eno besedo.

PREDNOSTI ZNAKOVNEGA SPORAZUMEVANJA za dojenčke in malčke v predverbalni fazi:

 • zmanjšuje stiske in frustracije otroka ob prihodu otroka v vrtec,
 • krepi otrokovo samozaupanje,
 • pomaga pri razvoju govornih veščin,
 • izboljšuje otrokovo koncentracijo,
 • omogoča nam, da pravilno interpretiramo otrokov govor,
 • manj stresen prehod otroka iz doma v vrtec,
 • bistveno pripomore k učenju in obvladovanju socialnih veščin,
 • olajša in pripomore k zgodnjemu učenju lepega oz. primernega vedenja.

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, ko se razvija artikuliran govor:

 •  hitrejši razvoj govora, hitrejše pomnjenje,
 • različna mesta za pomnenje besed,
 •  pomaga pri bogatitvi besednega zaklada,
 • pomaga pri sestavljanju bolj kompleksnih stavkov.

 

KAJ OMOGOČA ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE, pri starejših otrocih:

 • pomaga pri opismenjevanju,
 • raziskave kažejo, da so otroci bolj motivirani za učenje branja,
 • znakovna abeceda pomaga otrokom prepoznati posamezne besede,
 •  veščina za vse življenje.

 

KAKO IN NA KAKŠEN NAČIN:

pri vsakodnevnem sporazumevanju in z različnimi dejavnostmi kot so:

 • glasbene urice, lahko tudi pesmica za začetek in konec dneva.
 • prstne igrice, bibarije, izštevanke, branje zgodbic, gledališke igrice.
 • znaki za  obvladovanje vedenja in pridobivanje pozornosti.
 • usmerja starše in vzgojitelje k uporabi.

 

Vodja projekta: Ingrid Smodiš Samec

V letošnjem šolskem letu bomo začeli izvajati glasbene dejavnosti v pevskem zborčku.

Zborček bo namenjen otrokom od štirih let naprej.

Dejavnosti bodo potekale v dopoldanskem času.

Vodila ga bo Mateja Zahrastnik.

Nastopali bomo na različnih prireditvah vrtca in se udeležili Revije pevskih zborov za vrtce v Laškem,

šolsko leto pa bomo zaključili z zaključnim nastopom pevskih zborov JZ OŠ Marjana Nemca Radeče,

ki bo 15. maja 2014 v Kulturnem domu v Radečah.


IGRALI SMO SE NEKOČ, IGRAJMO SE ŠE DANES

Vsako šolsko leto se na novo oblikuje skupina predšolskih otrok, ki na nevsiljiv način zavedno spoznavajo otroški svet svojih dedkov in babic, ki je bil prežet z naravo in vso njeno barvitostjo.

Cilj obogatitvene dejavnosti OFS je otrokom približati otroški svet naših babic in dedkov. Spoznavajo prirejene ljudske plese , igre, glasbo, glasbila, pesmi, šege, navade, šaljivke, zbadljivke, izštevanke, kostume... Otroci se družijo in skozi njim zabaven način bogatijo s kulturno dediščino, sklepajo prijateljstva in plemenitijo na nastopih.

Svoje znanje strnemo v splet, ki ga predstavimo našim vrteškim prijateljem, se predstavimo na prireditvah v domačem kraju, zaključek pa je obogaten s sodelovanjem na območnem srečanju.


CENA: 8 evrov (predstave: 4+1)

VRTEC : 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. ODDELEK

SPORED PREDSTAV:

Naslov predstave

Nosilec

Predviden čas

Mala rdeča koklja

 

Gledališki krožek,

POŠ RIBNO, BLED

9.10.2019, sreda

 

 

GU-GUJI

Gledališko društvo RADEČE,

Otroška  gledališka skupina

SOKOLI

13.1. 2020,

ponedeljek

Mali princ

Gledališko društvo RADEČE,

Otroška  gledališka skupina

ZVERRINICE

17.2. 2020,

ponedeljek

Piko Dinozaver

Podružnična šola Svibno

10.3.2020,

torek

Gostje z revije gledaliških skupin

JSKD LAŠKO

April 2020

 

              

IZVAJALCI:

PŠ Svibno-Gledališki krožek

Gledališko društvo Radeče

Kud Zarja Trnovlje

POŠ RIBNO, Bled

 

SPONZORJI:

OBČINA RADEČE

JSKD OI Laško

JZ KTRC Radeče

RINGA RAJA CICIBAN PLANINEC bomo izvajali v starejših treh oddelkih, v sklopu projektov Mali sonček in Zdravje v vrtcu.

V projektu Ciciban planinec sodelujejo predšolski otroci in osnovnošolski otroci do vključno drugega razreda.

S programom želimo otrokom:

• predstaviti celovitost planinstva in jih vzgajati v aktivno društveno članstvo,

• omogočiti začetek procesa planinskega usposabljanja zaradi varnejšega in doživetij polnjšega gibanja v naravi,

• predstaviti različne oblike gibanja in dejavnosti v naravi v vseh letnih časih.

Dnevnik vsebuje članski, spominki in tekmovalni del. Članski del vsebuje osebne podatke, ki so nujni za včlanitev v društvo, v spominskem delu dnevnika se zbirajo vse druge planinske dejavnosti, ki niso zajete v tekmovalnem delu. Otroci vse dejavnosti dokumentirajo sami. Kako in na kakšen način, je prepuščeno njihovi ustvarjalnosti, igrivosti in domišljiji.

Program vsebuje tudi tekmovalni del s priznanji, ki je predvsem dodatno motivacijsko sredstvo otrokom za dosego ciljev programa. Tekmovalni del programa ima štiri stopnje, ki so zasnovane tako, da v vsaki izmed njih otroci z udeležbo na sprehodih in izletih pridobijo novo ali utrdijo staro znanje. Vsaka naslednja stopnja je nadgradnja naslednje, zato je za vsako naslednjo stopnjo priznanja potrebno usvojiti predhodno priznanje. Priznanja so nalepke, knjižica Ciciban v gorah in spominska diploma.


PROJEKT ZOBEK BOBEK bomo v sklopu Zdravja v vrtcu izvajali v vseh skupinah vrtca.

Vloga zobozdravstvene preventivne sestre, ki prihaja v vrtec je v tem, da vzpodbudi k zdravem načinu prehranjevanja, zmanjšanju strahu pred posegi v zobozdravstvu ter pomaga k izboljšanju tehnike čiščenja zob.

Vse raziskave vodijo k ugotovitvi, da so karies in bolezni obzobnih tkiv infekcijske bolezni, ki jih povzročajo predvsem bakterije iz zobnih oblog. Z zdravim načinom življenja, predvsem prehranjevanja ter rednim in natančnim odstranjevanjem zobnih oblog, se namreč lahko uspešno borimo proti temu.

V oddelkih, kjer so otroci prvega starostnega obdobja, si bodo usta in zobe samo splakovali z vodo, otroci drugega starostnega obdobja, pa se bodo navajali na samostojno umivanje zob.

 

Vodja projekta: Jerneja Novak