Vrtec Radeče

Projekt v našem vrtcu poteka že nekaj let, v njem pa sodelujejo vse skupine.

CILJI:

  • osveščanje otrok in staršev o nevarnosti ultra vijoličnega sevanja,
  • pravilna zaščita pred sončnimi žarki z uporabo pokrival in ohlapnih oblačil iz lahkih materialov, ki naj pokrivajo čim večji del telesa,
  • iskanje in zadrževanje v senci (naravna in umetna senca),
  • otrok odkriva in spoznava lastnosti sončnih žarkov: svetlobe, toplote, zdravju škodljivih in koristnih posledic,
  • vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

Vodja projekta: Luka Belej

je mali kovček, ki bo obiskoval naše male bralce že šesto leto. To je kovček, v katerega EKO PUPA BIBA ČARA skupaj z otrokom izbere vsak ponedeljek knjige, ki jih otrok odnese za en teden domov. Primerne knjige za starostno obdobje izbereta strokovni delavki oddelka. V kovčku je tudi ZVEZEK BIBE ČARE, v katerega starši skupaj z otrokom zapišejo, narišejo najlepša doživetja, vtise, mnenja, opravijo nalogo v povezavi s porajajočo se pismenostjo. Knjigam so priložene tudi slike, ki si jih otrok skupaj s starši ogleduje, sestavlja smiselno celoto oziroma zgodbo, o njej pripoveduje, starši pa ga z vprašanji spodbujajo k ustvarjanju domiselnih zgodb.

Otrokom želimo približati knjigo, s pomočjo katere doživljajo in spoznavajo literarni svet, potujejo v domišljijskega, pridobivajo pozitiven odnos do literature in jo uporabljajo kot vir informacij. Z zbliževanjem s knjigo se otroci učijo govoriti, razvijajo zmožnost domišljijske rabe jezika in spoznavajo moralno-etične razsežnosti, vključujejo se v pisno kulturo, se identificirajo z lastno kulturo in tradicijo našega naroda, ob tem pa se seznanjajo tudi s slovenskim kulturnim izročilom.

Projekt poteka od novembra do maja.

 

OBISKI V KNJIŽNICI:

Za knjižno vzgojo pred vstopom v šolo lahko veliko storimo v vrtcu, seveda tudi s pomočjo staršev.

• Vsak prvi delovni torek v mesecu, od 9.00 do 11.00 obiščejo knjižnico otroci iz enote ČIRA ČARA,

• vsak tretji delovni torek v mesecu, od 9.00 do 11.00 obiščejo knjižnico otroci iz enote BIBA BAJA.

• Obiskujemo pa tudi knjižnico v ČIRI ČARI in v ŠOLI.


Cilj projekta je, da se otroci v vrtcih po celem svetu med seboj povezujejo preko video klica oz. omrežja, kjer se lahko vidijo in s pomočjo sto jezikov, ki jih zmorejo le oni, komunicirajo med seboj. Pomagajo jim strokovni delavci vrtcev.

Projekt temelji na zavedanju lastne identitete, spoznavanju Slovenije in drugih kultur ter civilizacij, skrbi za socialno pravičnost, spodbujanje interakcij med otroki in razvoja socialnih veščin.

Izkušnje in znanje, ki jih bodo majhni in veliki pridobili v projektu »Pomahajmo v svet«, naj bi jih vodile k razumevanju, razumevanje pa k sprejemanju.

Dolgoročni cilj projekta Pomahajmo v svet je predvsem skrb za socialno pravičnost.

Projekt bomo izvajali po programu kratkoročnih ciljev "PET PRSTOV" do "STRPNEGA VRTCA".

Vsak mesec bomo raziskovali eno temo in jo predstavili novim prijateljem:

1. prst : KDO SEM JAZ

2. prst : JAZ IN MOJA DRUŽINA

3. prst: JAZ IN MOJ VRTEC

4. prst: JAZ IN MOJE MESTO

5. prst: JAZ IN MOJA DRŽAVA

Otroci so neobremenjeni in nimajo v sebi predsodkov, so le polni iskrenih vprašanj. Zanima jih vse in vse želijo izvedeti, se naučiti in spoznati. Od nas odraslih pa je odvisno, koliko bomo otrokom dali, jih naučili in poslušali.

Projekt POMAHAJMO V SVET letos v našem vrtcu izvajamo že tretje leto. Za otroke je ta projekt nekaj novega, nov način učenja, komuniciranja in spoznavanja.

Naši otroci so že ob vprašanju ALI BI SI ŽELELI SPOZNATI NOVE PRIJATELJE navdušeni. Seveda si vsi želijo spoznati nove otroke, vendar pa se jim pojavljajo najrazličnejša vprašanja, nejasnosti, stvari, ki jih do sedaj niso poznali. Ravno ta vprašanja, nepoznani odgovori nas bodo popeljali v ta projekt.

Vsak mesec se pripravljamo na javljanje in videnje s prijatelji. Želimo jim pokazati kakšni smo, kje in kako živimo in kaj znamo. Želimo jih kaj novega naučiti in komaj čakamo, da nas kaj novega naučijo tudi oni.

Želimo si, da bi otroci na koncu projekta spoznali, da niso edini otroci tega sveta in da, čeprav smo si med seboj še tako različni, drugače govorimo, imamo drugačno barvo kože, drugačne navade, smo vsi otroci naše Zemlje.


Osnovni namen je, da otroci ob različnih aktivnostih pridobijo nova spoznanja o naravi (živa, neživa) ter pozitiven odnos do nje.

CILJI PROJEKTA:

  • vzgoja za okoljsko odgovornost,
  • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
  • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, veliko gibanja),
  • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

 

ZGODNJE NARAVOSLOVJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

S projektom želimo spodbujati radovednost kot pozitivno lastnost in ustvarjalnost oziroma akcijski odnos do okolja, v katerem otrok živi, ker je okolje, v katerem živi, del njega in hkrati je on del okolja.

NAJPOMEMBNEJŠA NALOGA je naravoslovje v srečanju z okoljem, v katerem se otroci gibajo in živijo. V tem okolju otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati, hkrati pa razvijajo lastne miselne sposobnosti in se osebnostno razvijajo.

ODPADKI

Poudarek je na navajanju ločevanja odpadkov, prispevanju koristne izrabe odpadkov, odlaganju odpadkov na ekološke otoke, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah ... Vrste zbiranja odpadkov na temo projektnega sklopa bomo naknadno določili.

VODA

Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo. Temo projektnega sklopa bomo naknadno določili.

ENERGIJA   

Vse aktivnosti je potrebno usmeriti k ozaveščanju varčevanja z energijo. Vrtec s programom določi aktivnosti in oblike varčevanja z energijo. Temo projektnega sklopa bomo naknadno določili.

 

 “OLJE NEKOLIKO DRUGAČE”

V letošnjem šolskem letu smo se pridružili projektu, “Olje nekoliko drugače”. Projekt je potrjen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot ena izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.  

Pri projektu bodo sodelovali otroci od 4. leta starosti dalje. Na njim razumljiv način jih bomo ozaveščali  o problematiki odpadnega jedilnega olja.

GLASILO 

Prvi veseli dogodki v decembru

vrtec-dec

Projekt, namenjen .....

 

Več o projektu in naši izvedbi si lahko pogledate na spletnih straneh.

Ime in priimek

Delovno mesto

Katja Selčan

ravnateljica

Anita Slakonja

pomočnica ravnateljice za vrtec

Ladislava Glas

vzgojiteljica

Andrejka Simončič

vzgojiteljica

Mateja Zahrastnik

vzgojiteljica

Jerneja Novak

vzgojiteljica

Ingrid Smodiš Samec

vzgojiteljica

Luka Belej

vzgojitelj

Metka Zahrastnik

vzgojiteljica

Alja Udovč

vzgojiteljica

Lina Kotnik

vzgojiteljica 

Tjaša Štrasner

pomočnica vzgojiteljice

Domen Hribšek  

pomočnik vzgojiteljice

Vika Avsec

pomočnica vzgojiteljice

Maja Ralca

pomočnica vzgojiteljice

Titina Podlesnik

pomočnica vzgojiteljice

Metka Brenkuš

pomočnica vzgojitelja

Mojca Pader

pomočnica vzgojiteljice

Andreja Žnidaršič

pomočnica vzgojiteljice

Janja Klanšek

pomočnica vzgojiteljice

Natalija Novak

spremljevalka otrok

Tatjana Župevc

pomočnica kuharice

Marija Kaluža (nadomešča jo Jožica Mejač)

pomočnica kuharice

Marjetka Lešnik

kuharica

Suzana Rozman

čistilka, perica, pomočnica kuharice

Nataša Sotlar

čistilka

Ajša Kulović

perica

Nataša Vodeničar

čistilka

Kristijan Hrastovec

hišnik, šofer

Sanda Brečko

administrator in knjigovodja

Katarina Kmetič

vzgojiteljica – cicibanove urice PŠ Svibno

Alojz Martinčič

kuhar

Nives Bec

pomočnica vzgojiteljice

Tadeja Plahuta

svetovalna delavka 

 

Kurikulum vrtca

Celoletni projekti

Koncept Reggio Emilia

Strokovni članki

vrtec-logo… samo zato, ker so otroci,

so dostojanstveni in dragoceni,

enostavno zato, ker so …

(Barbara Coloroso)

 
V našem vrtcu verjamemo in živimo s prepričanjem, da so otroci vredni najboljšega zato, ker so otroci. Zato krepimo otroke z zasnovo našega odnosa do njih in vas, spoštovani starši. Učimo jih sprejemati lastne odločitve, jim omogočamo, da postanejo odgovorni posamezniki, ki znajo ravnati za svoje dobro in dobro okolja, se znajo postaviti zase in za svoje pravice, hkrati pa spoštujejo pravice drugih in prepoznavajo potrebe drugih.

Skupaj, z roko v roko, spoštovani starši, ustvarjajmo okolje v katerem si bomo zaupali, se pogovarjali in izmenjevali mnenja v dobrobit vaših in naših otrok. Dobri medsebojni odnosi in zaupanje so temelj za dobro sodelovanje in lepa popotnica otrokom za nadaljnje življenje. Zmagujemo s tem, da otroke spodbujamo, naj postanejo tisto, kar lahko postanejo – odgovorni, domiselni, prilagodljivi in ljubeči posamezniki, ki imajo v sebi dar notranje discipline. Skupaj zmoremo!

Katja Selčan,

ravnateljica

 

Vizija vrtca:

MAJHNI IN VELIKI, TAKŠNI IN DRUGAČNI,

VSI SPREJETI, VARNI, ZDRAVI, SPOŠTOVANI

– V NAŠI HIŠI PRITLEHNI –

RAZISKUJEMO, SODELUJEMO, USTVARJAMO,

SE IGRAMO, TOREJ UČIMO,

DA ZRASLI BOMO V SREČNE IN ŠE VEČJE.

Dragi majhni in veliki,

pred nami je novo »vrtčevsko leto«, ki nam vsem, ki živimo in delamo v BIBI BAJI in ČIRI ČARI, ponuja nova vprašanja, nove poti, nove cilje.

Obdobje otroštva je pomembno življenjsko obdobje. Otroci intenzivno zorijo, usvajajo osnovne učne spretnosti, spoznavajo sebe kot »učenca« ter razvijajo temeljne strategije za samostojno učenje. Izgrajujejo si svojo samopodobo.

V našem vrtcu se trudimo spoznavati značilnosti in posebnosti otrokovega zgodnjega učenja in na osnovi le-teh spodbujati gibalni, čustveni, govorni, miselni in socialni razvoj prav vsakega posameznika.

Zavedamo se, da se je potrebno stalno strokovno izobraževati, se prilagajati novim generacijam otrok in staršev, iskati nove strategije in nove poti. Ustvarjamo okolje, v katerem otroci pridobivajo nova znanja na osnovi razumevanja in lastne aktivnosti, ki jih lahko vključujejo tudi v ustvarjalno uporabo v vsakdanjih življenjskih situacijah.

Imamo nov vrtec, ki so ga sezidali po načelih koncepta Reggio Emilia, ki med drugim pravi, da je prostor v vrtcu »tretji vzgojitelj«. Velika osrednja prostora v obeh nadstropjih omogočata druženje in stike med odraslimi in otroki. Razgiban prostor je razdeljen v kotičke, ki omogočajo druženje, prijateljevanje, igro in nadaljevanje dejavnosti iz igralnic. Veliko je stekla, prevladujejo bele stene, veliko svetlobe, ki zagotavljajo transparentnost ter kontinuiteto zunanjega in notranjega prostora.

Veseli smo! Sedaj še z večjim veseljem sledimo naši viziji, iščemo lastno identiteto, se odpiramo navzven in s tem bogatimo vse tiste, zaradi katerih smo in bomo dobri in še boljši.

Anita Slakonja,

pomočnica ravnateljice za vrtec