Prednostne naloge

BRALNA PISMENOST

Na šoli že nekaj let zapored uresničujemo cilje projekta, s katerimi želimo učence in starše motivirati za branje ter razviti pozitivno miselnost v odnosu do branja.

Preko celega šolskega leta se bodo imeli možnost spoznati z uporabo različnih bralnih strategij za izboljšanje bralne tehnike.

Nadaljevali bomo z rednim mesečnim branjem vseh prisotnih na šoli, govornimi nastopi, bralnim kotičkom, bralno značko, dnevnim branjem doma, družinskim branjem, spodbujali bomo obisk knjižnice, uporabo SSKJ na spletu in poročanjem o zanimivostih prebranega. Z urjenjem različnih bralnih strategij bomo usmerjeni k razvijanju veščin za izboljšanje bralnega razumevanja, interpretacijo prebranega in bogatenje lastnega besedišča. V 2. razredu bomo ob zaključku šolskega leta preverili tekočnost branja, v 3. razredu individualne bralne zmožnosti (standardizirani obrazci) in v 4. razredu test bralnega razumevanja.

UPOŠTEVANJE VREDNOT: ODGOVORNOST IN SPOŠTOVANJE

Pozdravljanje, dobra medsebojna komunikacija, redno prinašanje šolskih potrebščin in vestno pisanje domačih nalog, upoštevanje pravil hišnega reda.

SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA V PODRUŽNIČNI ŠOLI

Poučevanje v kombiniranem oddelku (1., 2. in 3., 4. razred), spremljanje in uvajanje novosti za delo v kombiniranih oddelkih. Uvajanje številčnih ocen in novih učbenikov v 3. razredu.

UVAJANJE IKT PRI POUKU, E-KOMPETENTEN UČITELJ

Šola je opremljena z dvema interaktivnima tablama, zato se bodo vsi učenci seznanili z osnovami delovanja in uporabo le-te. Z delovanjem in uporabo interaktivne table se bomo predstavili tudi staršem. Pri pouku učenci vseh razredov uporabljajo interaktivne učbenike, učenci prvih treh razredov tudi delovne učbenike. Za doseganje e-kompetentnosti učitelja se bomo vse zaposlene v okviru seminarjev e-šolstva izobraževale na seminarjih in individualno.

ZGODNJE UVAJANJE TUJEGA JEZIKA

To je nadstandardni projekt, ki ga financira ustanoviteljica. S projektom želimo učencem spodbuditi interes za učenje tujega jezika. Vanj so vključeni učenci 1. in 2. in 3. razreda. Poučevanje poteka med poukom s hkratno prisotnostjo razredničarke in učitelja tujega jezika. Vsebine so prilagojene obravnavanim temam znotraj pouka.

PROJEKT TUTORSTVO

V letošnjem šolskem letu bomo tutorstvo namenili branju v 3. razredu. Učenci, ki so za branje motivirani bodo spremljali in spodbujali sošolce, ki jim branje predstavlja oviro za uspešnejše delo v šoli.

NADARJENI UČENCI

V šolskem letu 2019/2020 bomo učencem, ki na posameznem področju izkazujejo višje sposobnosti, pripravili naloge, s katerimi bodo imeli možnost svoja znanja nadgraditi in jih predstaviti sošolcem.