Matična šola Radeče

IZDELKI UČENCEV V ČASU DELA NA DALJAVO

VOŠČILNICE PROJEKTA SIMBIOZA

Ker smo bili ves čas doma in je bilo težje priti do pošte kot običajno, smo se odločili, da bomo izdelali voščilnice in jih z lepo mislijo pustili v nabiralniku najbližjega soseda ter mu s tem polepšali dan. Odzivi so bili zelo pozitivni, saj je marsikateri občan povedal, da je za te praznike prejel več voščilnic v papirnati obliki kot do sedaj, kar je čudovito.

Poglejte si jih le nekaj.

KNJIŽICA RECEPTOV PROJEKTA SIMBIOZA

- v njej tudi recepti naših učencev in učiteljev

 

VOŠČILNICE PROJEKTA MALA POZORNOST ZA VELIKO VESELJE

 

1. 9. 2020: 1. šolski dan - sprejem prvošolcev

21. 9. 2020: športna olimpijada

20. 11. 2020: TSZ - Medeni zajtrk na daljavo

po 46. členu ZOFVI:

Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. 

Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka, učenca oziroma dijaka, mandat predstavnikov študentov s statusom študenta, mandat predstavnikov odraslih pa s statusom udeleženca izobraževanja odraslih.

Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi določa drugače.

PRAVILNIK SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI:

Zapisnik 1. seje SZ

Zapisnik 2. seje SZ

Zapisnik 1. dopisne seje SZ

Zapisnik 2. dopisne seje SZ

Zapisnik 3. dopisne seje SZ

Zapisnik 4. dopisne seje SZ

Zapisnik 5. dopisne seje SZ

Zapisnik 6. dopisne seje SZ

Zapisnik 7. dopisne seje SZ

Zapisnik konstruktivne seje SZ

Zapisnik 8. dopisne seje SZ 2019-20

Zapisnik 3 seje SZ 2019-2020

66. člen ZOFVI:

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje na šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij med starši, učitelji, vodstvom (na relaciji Svet staršev – razredni oddelek in obratno). Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica.

 

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Poslovnik Sveta staršev za leto 2019-20

Zapisnik 1. dopisne seje za leto 2019-20

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2019-20

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2019-20

Zapisnik 2. dopisne seje staršev 2019-20

Zapisnik 3. dopisne seje Sveta staršev 2019-20

Zapisnik 3. seje Sveta staršev 2019-20

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda, ki je izdal katalog:

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
Tel.: (03) 56 80 100

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Domača spletna stran: http://jzosmn.radece.si/

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Jana Wetz, ravnateljica zavoda
Tel.: (03) 56 80 102
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Datum prve objave: 14. 1. 2011
Datum zadnje objave: 30. 12. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://jzosmn.radece.si/

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole/vrtca po predhodnem dogovoru v času uradnih ur.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: - osnovnošolsko splošno izobraževanje
- dejavnost vrtca in predšolske vzgoje
- drugo izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Matična šola – JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
ravnateljica: Jana Wetz
Tel.: (03) 56 80 102

Podružnična šola Svibno, Svibno 18, 1433 Radeče, Slovenija
Vodja podružnične šole: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130

Enota Vrtec Radeče:
- Enota Biba Baja, Kolenov graben 6, 1433 Radeče, Slovenija, tel.: (03) 56 80 123
- Enota Čira Čara, Šolska pot 9, 1433 Radeče, Slovenija
Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Anita SlakonjaTel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Organigram zavoda: organigram
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb
Pristojna oseba: Ravnateljica zavoda: Jana Wetz
Tel.: (03) 56 80 100
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vodja podružnične šole Svibno: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130

Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Anita Slakonja
Tel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
2.c seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

Zakon o osnovni šoli
Zakon o vrtcih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih naročilih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o računovodstvu
Zakon o zavodih
Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi stranmi Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na strani z naslovom: http://www.mss.gov.si/index.php?id=70

in spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom http://www.uradni-list.si/ Drugi državni predpisi so dostopni na Pravno-informacijskem sistemu RS

Predpisi lokalne skupnosti:

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Interni akti:

Šolski pravilniki in pravila

Zakoni, pravilniki in sklepi vrtca

Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili registrirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov
2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt šole 2020/2021
Publikacija šole 2020/2021
Letni delovni načrt za enoto Vrtec Radeče 2019/2020
Publikacija Vrtca Radeče 2020/2021
Letno poročilo šole in vrtca 2019
2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: - volitve v svet zavoda
- postopek imenovanja ravnatelja
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
- postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
- postopek sprejema otrok v šolo
- postopek sprejema otrok v vrtec
- postopek sprejema LDN
- postopek potrditve letnega poročila
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc: - evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: /
2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij:

Šolski koledar za šolsko leto 2020/2021

Cenik malic in kosil za šolsko leto 2020/2021

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna preko spletne strani: jzosmn.radece.si
Fizični dostop Informacije so fizično dostopne na sedežu JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, v času uradnih ur od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00.
Stroški Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
   

 

Podkategorije