Projekti

OSEM KORAKOV DO OSEBNOSTNE ODLIČNOSTI

BRALNA PISMENOST

EKO ŽIVIMO

ZDRAVA ŠOLA

KULTURNA ŠOLA

GLEDALIŠKI ABONMA

PASAVČEK:

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že dalj časa. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev (OVS) in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga jasno sporoča slogan, Red je vedno pas pripet. Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. V tem projektu se bomo srečali tudi z drugimi vsebinami v okviru prometne vzgoje, ki so prav tako pomembne za našo varnost. Ker bi tudi na naši šoli radi, da bi otroci in odrasli spoznali, kako pomembne so te vsebine, smo se odločili, da bodo v šolskem letu, ki prihaja, v projektu Pasavček, sodelovali učenci centralne in PŠ Svibno 1. VIO.

Koordinatorici na PŠ Svibno: Jolanda Mohar, Darja Žonta Kozinc

POMAHAJMO V SVET:

Projekt »Pomahajmo v svet – Say hello to the world« je mednarodni projekt, preko katerega se otroci v šolah med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in sporazumevajo v angleščini.

Namen projekta je, da učence preko različnih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev ter da pridobijo neprecenljivo izkušnjo o uporabnosti tujega jezika v življenju.

Šola si bo pridobila naziv "Strpna šola" in s tem pokazala, da otroke učimo strpnosti in razumevanja drugačnosti v vseh oblikah.

Vodja projekta: Neža Božič

UPOŠTEVANJE VREDNOT: ODGOVORNOST IN SPOŠTOVANJE

Pozdravljanje, dobra medsebojna komunikacija, redno prinašanje šolskih potrebščin in vestno pisanje domačih nalog, upoštevanje pravil hišnega reda.

SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA V PODRUŽNIČNI ŠOLI

Poučevanje v kombiniranem oddelku (1., 2. in 3., 4. razred), spremljanje in uvajanje novosti za delo v kombiniranih oddelkih. Uvajanje številčnih ocen in novih učbenikov v 3. razredu.    

UVAJAJNJE IKT PRI POUKU, E-KOMPETENTEN UČITELJ

Šola je opremljena z dvema interaktivnima tablama, zato se bodo vsi učenci seznanili z osnovami delovanja in uporabo le-te. Z delovanjem in uporabo interaktivne table se bomo predstavili tudi staršem. Pri pouku učenci vseh razredov uporabljajo interaktivne učbenike, učenci prvih treh razredov tudi delovne učbenike. Za doseganje e-kompetentnosti učitelja se bomo vse zaposlene v okviru seminarjev e-šolstva izobraževale na seminarjih in individualno.

ZGODNJE UVAJANJE TUJEGA JEZIKA

To je nadstandardni projekt, ki ga financira ustanoviteljica. S projektom želimo učencem spodbuditi interes za učenje tujega jezika. Vanj so vključeni učenci 1. in 2. in 3. razreda. Poučevanje poteka med poukom s hkratno prisotnostjo razredničarke in učitelja tujega jezika. Vsebine so prilagojene obravnavanim temam znotraj pouka.

PROJEKT TUTORSTVO

V letošnjem šolskem letu smo tutorstvo namenili branju v 3. razredu. Učenci, ki so za branje motivirani bodo spremljali in spodbujali sošolce, ki jim branje predstavlja oviro za uspešnejše delo v šoli.

NADARJENI UČENCI

V šolskem letu 2013/2014 bomo učencem, ki na posameznem področju izkazujejo višje sposobnosti pripravili naloge, s katerimi bodo imeli možnost svoja znanja nadgraditi in jih predstaviti sošolcem.

OPISNO OCENJEVANJE v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

ŠTEVILČNO OCENJEVANJE v 3. razredu.

BRALNA ZNAČKA

Spodbujanje učencev za branje knjig glede na lasten interes in obvezno branje knjig za domače branje v 4. razredu.  

DELO Z UČENCI S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Pomoč učencem s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

RAZVIJANJE DOMOVINSKE VZGOJE

Pred državnimi prazniki bomo prisostvovali na šolski proslavi, ter sami za učence I. in II. VIO pripravili kulturni program ob 27. aprilu in 1. maju. Odgovorna Jolanda Mohar.

 

 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Vsi učenci se bodo seznanjali z osnovnim rokovanjem v računalniškem programu Word in Slikar. Učili se bodo smiselno in varno uporabljati svetovni splet, uvajali bomo posamezne elemente dela z interaktivno tablo. Pri pouku bomo uporabljali e-učbenike in delavne zvezke.

ŠOLSKI EKOVRTOVI

ZELIŠČNI VRT

V sodelovanju z DKŽ Arnika Svibno smo že v preteklem šolskem letu uredili zeliščni vrt, v letošnjem bomo zelišča dodajali, jih sušili in uporabili.

DEJAVNOSTI OB TEDNU OTROKA

Ob tednu otroka bomo organizirali dejavnosti, s katerimi krepimo medsebojne odnose. Skupaj z učenci matične šole bomo izvedli naravoslovni dan Na kmetiji in naravoslovni dan Od izliva do izvira Sopote. Zadolžene vse učiteljice.

VESELI DECEMBER

Predšolskim otrokom in krajanom se bomo predstavili z gledališko predstavo Žogica Nogica. Pridružili se bomo prireditvam, ki se bodo v okviru veselega decembra odvijale na matični šoli in se s svojimi izdelki pridružili na novoletni stojnici v Radečah.

ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK in KRPAN

Projekt bo potekal v okviru popestritve ur športe vzgoje.