Projekti

OSEM KORAKOV DO OSEBNOSTNE ODLIČNOSTI

BRALNA PISMENOST

Na šoli že četrto leto uresničujemo cilje projekta, s katerimi želimo učence in starše motivirati za branje ter razviti pozitivno miselnost v odnosu do branja.

Preko celega šolskega leta se bodo imeli možnost spoznati z uporabo različnih bralnih strategij za izboljšanje bralne tehnike. V mesecu februarju bomo na skupnem roditeljskem sestanku na delavnicah predstavile bralne strategije, primerne starostni stopnji otrok.

Nadaljevali bomo z rednim mesečnim branjem vseh prisotnih na šoli, govornimi nastopi, bralnim kotičkom, bralno značko, dnevnim branjem doma, družinskim branjem, spodbujali bomo obisk knjižnice, uporabo SSKJ na spletu in poročanjem o zanimivostih prebranega. Z urjenjem različnih bralnih strategij bomo usmerjeni k razvijanju veščin za izboljšanje bralnega razumevanja, interpretacijo prebranega in bogatenje lastnega besedišča. V 2. razredu bomo ob zaključku šolskega leta preverili tekočnost branja, v 3. razredu individualne bralne zmožnosti (standardizirani obrazci) in v 4. razredu test bralnega razumevanja.

UPOŠTEVANJE VREDNOT: ODGOVORNOST IN SPOŠTOVANJE

Pozdravljanje, dobra medsebojna komunikacija, redno prinašanje šolskih potrebščin in vestno pisanje domačih nalog, upoštevanje pravil hišnega reda.

SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA V PODRUŽNIČNI ŠOLI

Poučevanje v kombiniranem oddelku (1., 2. in 3., 4. razred), spremljanje in uvajanje novosti za delo v kombiniranih oddelkih. Uvajanje številčnih ocen in novih učbenikov v 3. razredu.    

UVAJAJNJE IKT PRI POUKU, E-KOMPETENTEN UČITELJ

Šola je opremljena z dvema interaktivnima tablama, zato se bodo vsi učenci seznanili z osnovami delovanja in uporabo le-te. Z delovanjem in uporabo interaktivne table se bomo predstavili tudi staršem. Pri pouku učenci vseh razredov uporabljajo interaktivne učbenike, učenci prvih treh razredov tudi delovne učbenike. Za doseganje e-kompetentnosti učitelja se bomo vse zaposlene v okviru seminarjev e-šolstva izobraževale na seminarjih in individualno.

ZGODNJE UVAJANJE TUJEGA JEZIKA

To je nadstandardni projekt, ki ga financira ustanoviteljica. S projektom želimo učencem spodbuditi interes za učenje tujega jezika. Vanj so vključeni učenci 1. in 2. in 3. razreda. Poučevanje poteka med poukom s hkratno prisotnostjo razredničarke in učitelja tujega jezika. Vsebine so prilagojene obravnavanim temam znotraj pouka.

PROJEKT TUTORSTVO

V letošnjem šolskem letu smo tutorstvo namenili branju v 3. razredu. Učenci, ki so za branje motivirani bodo spremljali in spodbujali sošolce, ki jim branje predstavlja oviro za uspešnejše delo v šoli.

NADARJENI UČENCI

V šolskem letu 2013/2014 bomo učencem, ki na posameznem področju izkazujejo višje sposobnosti pripravili naloge, s katerimi bodo imeli možnost svoja znanja nadgraditi in jih predstaviti sošolcem.

OPISNO OCENJEVANJE v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

ŠTEVILČNO OCENJEVANJE v 3. razredu.

BRALNA ZNAČKA

Spodbujanje učencev za branje knjig glede na lasten interes in obvezno branje   knjig za domače branje v 4. razredu.  

DELO Z UČENCI S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Pomoč učencem s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

RAZVIJANJE DOMOVINSKE VZGOJE

Pred državnimi prazniki bomo prisostvovali na šolski proslavi, ter sami za učence I. in II. VIO pripravili kulturni program ob 27. aprilu in 1. maju. Odgovorna Jolanda Mohar.

EKOŠOLA

Za potrditev zelene zastave bomo izvedli okoljski pregled za šol. leto 2015/2016, ekoakcijski načrt za šol. leto 2015/2016, se prijavili in izvedli tri projekte iz nabora razpisov. Preko celega leta bomo vestno ločevali odpadke in organizirali zbiralni akciji odpadlega papirja. Zadolženi vsi delavci šole.

ZDRAVA ŠOLA

S projektom želimo omogočiti izboljšanje telesnega in duševnega zdravja učencev in zaposlenih. Veliko pozornosti bomo namenili gibanju, kulturi prehranjevanja, dnevnemu čiščenju zob in medsebojnim odnosom. V novembru bomo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Čebelarskim društvom Radeče izvedli zdrav zajtrk. 

KULTURNA ŠOLA 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Vsi učenci se bodo seznanjali z osnovnim rokovanjem v računalniškem programu Word in Slikar. Učili se bodo smiselno in varno uporabljati svetovni splet, uvajali bomo posamezne elemente dela z interaktivno tablo. Pri pouku bomo uporabljali e-učbenike in delavne zvezke.

ŠOLSKI EKOVRTOVI

ZELIŠČNI VRT

V sodelovanju z DKŽ Arnika Svibno smo že v preteklem šolskem letu uredili zeliščni vrt, v letošnjem bomo zelišča dodajali, jih sušili in uporabili.

DEJAVNOSTI OB TEDNU OTROKA

Ob tednu otroka bomo organizirali dejavnosti, s katerimi krepimo medsebojne odnose. Skupaj z učenci matične šole bomo izvedli naravoslovni dan Na kmetiji in naravoslovni dan Od izliva do izvira Sopote. Zadolžene vse učiteljice.

VESELI DECEMBER

Predšolskim otrokom in krajanom se bomo predstavili z gledališko predstavo Žogica Nogica. Pridružili se bomo prireditvam, ki se bodo v okviru veselega decembra odvijale na matični šoli in se s svojimi izdelki pridružili na novoletni stojnici v Radečah.

ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK in KRPAN

Projekt bo potekal v okviru popestritve ur športe vzgoje.

GLEDALIŠKI ABONMA

Režija in lastna izvedba gledališke predstave Žogica Nogica za učence 1. VIO, VDC-ja in predšolskih otrok. Ogled ostalih ponujenih predstav v okviru gledališkega abonmaja.   

SODELOVANJE NA GLEDALIŠKEM FESTIVALU PODRUŽNIČNIH ŠOL V MLINŠAH

Priprava gledališke predstave.