Angleščina

PROJEKT ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE

Zgodnje učenje oziroma pridobivanje tujega jezika, spodbujanje večjezičnosti in ustvarjanje kulture večjezičnosti s pomočjo raznolike jezikovne ponudbe v šoli, so prednostni cilji evropskih iniciativ (Eurydice, 2005). Hkrati spodbuja zgodnje učenje jezikov tudi Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO).

Prva srečanja otrok s tujim jezikom v zgodnjem starostnem obdobju so osnova, na kateri si otroci izoblikujejo predstavo, si pridobijo temelje, zanimanje in veselje za tuje jezike. Raziskave kažejo, da so učenci najbolj dovzetni za sprejemanje tujega jezika med 4. in 8. letom starosti, kar je povezano z njihovim razvojem. V tem obdobju se učijo naravno, intuitivno. Dojemljivi so za razvijanje slušne podobe, saj brez težav posnemajo, pridobivajo ritem, intonacijo, naglas in celotno glasovno podobo jezika. Ta njihova sposobnost v kasnejšem obdobju ni tako izrazita, saj z razvojem sklepanja in abstraktnega razmišljanja upade.

Najpomembnejši cilji zgodnjega učenja tujega jezika so:

  • otrok pridobi "posluh za tuj jezik" in način izgovorjave tistih glasov, ki jih ni v materinem jeziku,
  • otrok razvija slušno razumevanje v dani situaciji,
  • otrok se odziva na spodbude in vprašanja v vsakdanji situaciji,
  • otrok prepoznava in poimenuje osnovne stvari iz njegovega najbližjega okolja,
  • otrok pridobi pozitiven odnos do tujega jezika in druge kulture.

Otroci so v zgodnjem starostnem obdobju zelo dojemljivi za slušno podobo jezika, zato je temeljna spretnost, ki jo razvijamo na tej stopnji, slušno razumevanje tujega jezika. V tem obdobju učenja tujega jezika je jezikovni vnos pri učencih bistveno večji kot iznos. Sestavni del procesa učenja je tudi t. i. tiho obdobje, ko učenci jezik samo sprejemajo. Učenci ogromno akumulirajo, kopičijo. Vsebine bodo povezane s kurikulom vrtca in projektom Pomahajmo v svet. Otroci bodo cilje usvajali po pristopu CLIL, saj se na ta način najbolj približamo naravnemu usvajanju jezikov.

Vodja projekta: Neža Božič