Obvestilo

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

Starši vlogo za znižano plačilo vrtca oddajo na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1.9. se vloga odda v mesecu avgustu). Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride so spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravic, starši obvestijo CSD, da o pravici odloči na novo.

Kje in kako

Pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev najdete na portalu eUprava.

V primeru, da gre zgolj za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca, ni potrebno oddajati posebnih vlog za podaljšanje pravice, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Višina plačila vrtca

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred . Višina plačila staršev je določena v odstotku od cene programa za vrtec, v katerega je otrok vključen.

Starši z najnižjimi dohodki ste plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačate 77 % cene programa. 

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodek na osebo 

(v % od neto povprečne plače za leto 2013)

plačilo staršev

(v % od cene programa)

1

do 188,02 EUR

/

2

nad 188,03 do 313,37 EUR

10 %

3

nad 313,38 do 376,05 EUR

20 %

4

nad 376,06 do 438,72 EUR

30 %

5

nad 438,73 do 553,63 EUR

35 %

6

nad 553,64 do 668,53 EUR

43 %

7

nad 668,54 do 856,56 EUR

53 %

8

nad 856,57 do 1.034,14 EUR

66 %

9

nad 1.034,15 EUR

77 %

Ceno programa vrtca določi občina. Izračunana je na podlagi višine stroškov dela zaposlenih v vrtcu, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroškov živil za otroke.  

Za čas odsotnosti otroka iz vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Podrobnejša pravila o odsotnosti otroka iz vrtca (npr. razlogi, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi občina, ustanoviteljica vrtca.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Posebne okoliščine

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.