Na poti rasti vašega otroka smo MI in VI

Vaša odločitev, da nam svojega otroka zaupate v vzgojo in varstvo, je za nas obveza, da izpolnimo vaša pričakovanja.

Vrtec družini nudi storitve, ne posega pa v njeno sfero intimnosti oziroma pravice staršev.

ZA DOBRO RAZUMEVANJE SE V VRTCU zavezujemo, da bomo strokovno in prijazno skrbeli za vašega otroka.

Z vami bomo sodelovali na:

– sestanku staršev otrok novincev (junij),

– oddelčnih roditeljskih sestankih dvakrat letno (avgust, marec),

– individualnih pogovorih s starši od oktobra do maja (po dogovoru),

– druženjih otrok, staršev in strokovnega osebja vrtca petkrat letno (v oktobru, decembru, marcu, maju in juniju),

– v šoli za starše – V VRTCU ZA STARŠE – strokovno predavanje/delavnica kot pomoč pri vzgoji otrok,

– s sodelovanji staršev pri neposrednem vzgojnem delu in drugih aktivnostih (po dogovoru),

– na Svetu staršev dva do trikrat krat letno (september, februar, junij).

 

OBVEZNOSTI STARŠEV

 Dolžnost staršev je:

• da odsotnost otroka javijo do 8. ure zjutraj;

• da med 8.00 in 12.00 ne motijo strokovnih delavk s telefonskimi pogovori ali obiski (samo nujno);

• da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru dvomesečne zamude plačila, vrtec vloži izvršilni predlog za dolgovani znesek na sodišče;

• da upoštevajo poslovalni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino;

• da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. pooblaščenih oseb;

• da v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi vrtca;

• da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih;

• da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka;

• da ob sprejemu otroka opozorijo na njegove posebnosti oz. priložijo navodilo zdravnika;

• da pisno najavijo izpis otroka iz vrtca, najkasneje 15 dni pred izpisom, ki se zaključi zadnjega v mesecu;

• da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov;

• da upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah;

• da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno;

• da mlajše otroke postopno uvajajo v vrtec ob svoji prisotnosti in v dogovoru s strokovnima delavkama oddelka;

• da sproti obveščajo strokovni delavki o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;

• da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem;

• da poskusijo čim prej priti po otroka, če jih pokličemo zaradi nenadne obolelosti ali poškodbe;

• da otrokom ne dovolijo prinašati v vrtec stvari, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in zdravje drugih otrok (žvečilni gumi, ogrlice,    frnikule …), dragocenih stvari in igrač, ker ne moremo odgovarjati zanje.

 

PRAVICE OTROK                         

Otrokom, vključenim v vrtec, država zagotavlja optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Življenje in delo v vrtcu mora omogočati otrokom zahtevo po enakih možnostih z upoštevanjem razlik in pravice do izbire programov in drugačnosti.

Javni vrtci so svetovno-nazorsko nevtralni.

PRAVICE STARŠEV

• Imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja v vrtcu in skupnosti. To zagotavljamo tako, da na prvem roditeljskem sestanku predstavimo staršem Letni delovni načrt vrtca in Letni delovni načrt oddelka. Starši s predlogi dopolnjujejo dejavnosti vrtca in se z vodjo oddelka dogovarjajo za aktivno vključevanje v delo z otroki.

• Staršem je javno dostopno obvestilo o vseh programih, ki jih izvaja vrtec: publikacija, zgibanke projektov, glasilo vrtca, oglasni panoji, pogovori, sestanki, spletna stran …

•STARŠI IMATE:

• pravico do dnevne izmenjave informacij o otrokovem počutju in dnevnih posebnostih s strokovno delavko oddelka in do poglobljenega individualnega razgovora z vzgojiteljico oz. vodjo oddelka o otrokovem razvoju, interesih, težavah, željah na dogovorjenih mesečnih pogovornih urah;

• pravico do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov;

• pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, v dogovoru z vzgojiteljico.

• Svoje pravice uveljavljajo starši preko predstavnikov v Svetu staršev in Svetu zavoda.

• Starši morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.