Tutorstvo

Projekt medvrstniške pomoči oz. tutorstvo poteka na naši šoli že deveto leto.

Predmetno tutorstvo je sistematično vodenje učencev skozi učni kurikulum. Pri tem se ne osredotočamo na njihov akademski razvoj ali na težave pri učenju, temveč na njihov osebnostni razvoj.

Predmetno tutorstvo je namenjeno učencem kot dodatna pomoč pri branju, razumevanju in usvajanju učne snovi posameznih predmetov, z reševanjem dodatnih diferenciranih nalog v delovnem zvezku ali na učnih listih. S temi nalogami naj bi se ob usvajanju pomembnih znanj posledično bistveno izboljšali tudi učni rezultati. Na uri predmetnega tutorstva bo lahko učenec povprašal tudi po dodatni razlagi učne snovi, ki je ni razumel med poukom, ali poiskal zgolj nasvet. Učenci tutorji bodo svojim »tutorandom« pomagali oz. svetovali tudi pri pripravi govornih nastopov in izdelavi seminarskih nalog.

Vsak učenec–tutor bo učne ure pomoči zaradi epidemioloških razmer opravljal v mehurčku, po točno določenem času in v za to določenem prostoru JZ OŠ Marjana Nemca Radeče.

Mentorica: Andreja Mitič Štirn