Zdrava šola

V šolskem letu 2021/22 nas bo vodila rdeča nit projekta Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Vsi zaposleni se bomo tudi v tem šolskem letu trudili, da bo zdrava šola način življenja in dela na naši šoli.

Na razrednih urah in na dnevih dejavnosti bomo spodbujali zdrav način življenja z veliko gibanja in zdravo, raznoliko ter lokalno pridelano hrano.

Na oddelčnih skupnostih bomo s socialnimi igrami krepili pozitivno samopodobo učencev, kakovostne medosebne odnose in strpnost.

Z vrstniško mediacijo, ki je na šoli dobro zaživela, bomo tudi v tem šolskemu letu učinkovito reševali konflikte, ki se na šoli porajajo med učenci, v šolski prostor bomo vnašali dialog in zmanjševali nasilje. Trudili se bomo tudi na področju medsebojnega sodelovanja in pomoči med učenci (tutorstvo).

V tem šolskem letu bomo ponovno sodelovali z osebjem ZD Radeče, ki nam omogoča, da izvedemo dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog učencev v okviru naravoslovnih dni in pri urah pouka. Trudili se bomo za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, spodbujali zdrav način preživljanja prostega časa učiteljev in učencev. Ponovno bomo tako kot v preteklem šolskem letu veliko časa namenili pravilnem umivanju rok in higieni kašlja. Seznanjali bomo tudi učence, učitelje in starše z aktualnimi usmeritvami, ukrepi in priporočili NIJZ-ja glede COVID-19 situacije (ukrepi, higienski napotki, distanca ...).

Splošno o projektu

V projektu Zdrava šola sodelujemo od oktobra 2008. Ta projekt povezuje šole v Sloveniji v mrežo zdravih šol. Vodilo zdrave šole je 12 temeljnih ciljev, za katere smo se zavezali, da jim bomo sledili in jih kot zdrava šola uresničevali ter sledili ciljem Evropske mreže zdravih šol. Trudimo se, da je zdrava šola način življenja in dela na naši šoli.

Cilji Evropske mreže zdravih šol:

 1. Aktivna podpora pozitivne samopodobe vseh učencev s tem, da pokažemo, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Socialni cilji šole postanejo jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujati k različnim dejavnostim tako, da se oblikujejo raznovrstne pobude.
 5. Izkoristiti vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeti za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeti za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno podpirati zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevati dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevati komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovati s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostaviti poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Vodja projekta: Eva Slapnik