Splošno o ŠSS

Svetovalna delavka skrbi za uresničitev nalog svetovalnega dela s področja učenja in poučevanja, šolske kulture, klime, vzgoje in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, poklicne orientacije ter socialno ekonomskih stisk tako, da se povezuje s pedagoškimi in strokovnimi delavci. Vodi pogovorne ure z učenci in starši na roditeljskih sestankih. Aktivno sodeluje z učitelji OPB pri načrtovanju pomoči učencem pri učnih in vzgojnih težavah.

Vodi aktivnosti vpisov učencev prvih razredov in spremlja njihovo vključevanje v oddelčne skupnosti. Svetuje učencem pri izbiri poklica, vodi aktivnosti pri vpisu v srednjo šolo, koordinira delo z nadarjenimi učenci, načrtuje in aktivno sodeluje na roditeljskih sestankih in poučnih vsebinah za učence v okviru dni dejavnosti, razrednikom nudi pomoč v primeru težav učencev v medsebojnih odnosih in v oddelčnih skupnostih.

Izvaja ure dodatne strokovne pomoči ter druge oblike strokovne pomoči učencem s težavami. Sodeluje z učitelji, vodstvom, drugimi strokovnimi delavci, zunanjimi ustanovami ter starši, jih seznanja z naravo otrokovih posebnosti in jim svetuje ustrezne oblike pomoči.

Delo logopedinje obsega: ugotavljanje in terapija motenj v govorno-jezikovni komunikaciji, pomoč pri specifičnih težavah branja, pisanja in izvajanje ur dodatne strokovne pomoči. Staršem demonstrira vaje in jim svetuje ustrezne oblike pomoči in podporo otrokom.

Delo specialne pedagoginje obsega: izvajanje ur dodatne strokovne pomoči, testiranje otrok za potrebe usmerjanja, svetovanje staršem, pomoč pri specifičnih učnih težavah in svetovanje učiteljem in staršem.

Vam na voljo:

Monika Napret, socialna pedagoginja, tel. 03 56 80 107

Lidija Lazar, logopedinja, tel. 03 5680 107

Marjana Confidenti, specialna pedagoginja, tel 03 56 80 107