Nadarjeni učenci

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (11. člen) in v skladu s Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev (Koncept je predstavljen na spletni strani Zavoda RS za šolstvo) na naši šoli poteka delo z nadarjenimi učenci. To so učenci, ki kažejo visoke potenciale na različnih specifičnih ali splošnih učnih področjih, kot so: intelektualno področje, ustvarjalno, akademsko, vodstveno, umetniško in psihomotorično področje. Ti učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo in želijo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Vse postopke, ki so vezani na Koncept odkrivanja nadarjenih učencev, bo vodila koordinatorka, svetovalna delavka, Mateja Kukovičič. S sodelovanjem in s skupnimi močmi si bomo prizadevali, da bi nadarjenim učencem omogočili njim primeren lastni napredek in osebnostni razvoj.

Postopki odkrivanja potencialno nadarjenih učencev:

  • EVIDENTIRANJE (učitelji, razredniki, mentorji, svetovalni delavci, zunanji sodelavci opazujejo otroka in ugotovijo določene nadpovprečne sposobnosti na posameznem področju)
  • PRIDOBITEV SOGLASJA STARŠEV ZA IDENTIFIKACIJO
  • IDENTIFIKACIJA (ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje intelektualnih sposobnosti, testiranje ustvarjalnosti)
  • SEZNANITEV IN PRIDOBITEV MNENJA STARŠEV ZA NADALJNE DELO Z NADARJENIMI in oblikovanje individualiziranega programa

Nadarjeni učenci bodo imeli možnost nadgraditi svoje znanje in uresničevati interese na družboslovnem, matematično-naravoslovnem, likovnem, literarnem področju in področju tujih jezikov. Vključili se bodo lahko v debatni klub in si širili znanje ter se naučili kritično razmišljati.

Spodbujamo in razvijamo tutorstvo, kjer nadarjeni učenci nudijo učno pomoč drugim učencem, jim svetujejo, pomagajo pri reševanju težav in tako krepijo med vrstniške vezi. Delo z nadarjenimi bomo obogatili tudi s strokovno ekskurzijo.