Imam učne težave ... ne zmorem več

Najprej se je smiselno temeljito pogovoriti z otrokovo učiteljico, ki otroka opazuje v različnih situacijah in ki najlažje oceni, ali otrok dosega pričakovane standarde znanja. Skupaj z njo se boste dogovorili za pomoč otroku oziroma prilagoditve, ki jih je šola dolžna izvajati skladno z Zakonom o osnovni šoli. V kolikor učenec kljub vsem učiteljevim prilagoditvam (pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju) ne napreduje, se skladno z navodili v Konceptu učne težave po petstopenjskem hierarhičnem modelu pomoči v projekt pomoči vključi svetovalni delavec. Na tretji stopnji modela pomoči se učenca, pri katerem težave ne izzvenijo, vključi v individualno in skupinsko pomoč.