Splošne učne težave

Splošne (nespecifične) učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali

več izobraževalnih predmetih.

Usvajanje in izkazovanje znanj ali veščin je lahko ovirano in s tem znižana storilnost zaradi:

  • najrazličnejših neugodnih vplivov okolja (ekonomska in kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in večkulturnosti, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje ipd.),
  • nekaterih notranjih dejavnikov (splošno upočasnjen razvoj kognitivnih sposobnosti) ali
  • neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij (strah pred neuspehom, nezrelost in pomanjkanje motivacije in učnih navad itd.).

Splošne učne težave imajo učenci, ki imajo največkrat težave pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih. Težave se pojavljajo pri usvajanju temeljnih spretnosti pri pisanju, branju in računanju. Imajo večje govorne in jezikovne težave, slabše socialne spretnosti, lahko pa se pojavljajo tudi znaki emocionalnih in vedenjskih težav. Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo neuspešni.