Dodatna strokovna pomoč

Nekatere težave lahko spremljajo otroka skozi celotno šolsko obdobje in izzvenijo šele ob koncu mladostniške dobe ali pa sploh ne. V teh primerih je smiselno zaprositi za kontinuirano pomoč. Postopek usmerjanja učenca se prične s pisno zahtevo staršev.

Na podlagi strokovnega mnenja, ki ga izda Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, s katero učenec pridobi pravico do prilagoditev in dodatno strokovno pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) so učenci s posebnimi potrebami:

  • učenci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • otroci z avtističnimi motnjami ter
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

V šolskem letu 2017/2018 dodatno strokovno pomoč izvajajo:

Lidija Lazar, logopedinja

Marjana Confidenti, specialna pedagoginja

Monika Pavlović, socialna pedagogoinja

Bojana Kovačič, profesorica predmetnega pouka

predmetni in razredni učitelji

Koristne povezave

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana: http://www.scoms-lj.si/

Društvo Bravo: za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, Gotska 18, Ljubljana, telefon 583 75 00; http://www.drustvo-bravo.si/

Platea, center za svetovanje in usmerjanje otrok, mladostnikov in staršev:http://www.platea.si/sl/

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije: http://www.misss.org/

Center za avtizem: http://www.avtizem.org/novice_podrobno.asp?str=24&id=351