Splošne informacije

USTANOVITELJICA

JZ OŠ Marjana Nemca Radeče je ustanovil Občinski svet občine Radeče z Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Marjana Nemca Radeče 19. 11. 1999, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS 21. 12. 1999.

ŠOLSKI OKOLIŠ:

MATIČNA ŠOLA: KS Radeče (Radeče, Brunk, Brunška Gora, Dobrava, Hotemež, Jelovo, Loška Gora, Močilno, Njivice, Rudna vas, Zavrate, Žebnik, Obrežje), KS Vrhovo (Vrhovo, Log pri Vrhovem, Prapretno, Goreljce), KS Jagnjenica (Jagnjenica, Čimerno, Stari Dvor).

PODRUŽNICA: KS Svibno (Svibno, Počakovo, Zagrad).

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV NA ŠOLI

Oddelki

Število učencev

Št. odd. + OPB* + JV**

Razredna stopnja

182

     9      + 7       + 2

Predmetna stopnja

152

    8

Matična šola

334

    17     + 7       + 2

Podružnična šola Svibno

13

     2      + 1       + 1

Skupaj

347

    19      + 8      + 3

OPB* – število oddelkov podaljšanega bivanja

JV** – število oddelkov jutranjega varstva

UPRAVLJANJE ZAVODA

Ravnateljica: Jana Wetz

Svet zavoda:

Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene z zakonodajo s področja šolstva in z Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče.

Posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora je tudi SVET STARŠEV, v katerem so predstavniki staršev vsakega oddelka in jih starši izberejo na prvih roditeljskih sestankih na začetku šolskega leta.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Vrsta

Opis

Učiteljski zbor šole:

Vsi strokovni delavci šole.

Oddelčni učiteljski zbor:

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Razrednik:

Vodi delo v posameznem oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.

Strokovni aktivi:

Sestavljajo jih učitelji istih razredov, predmetov, predmetnih področij

Obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega območja in opravljajo druge strokovne naloge.

Šolski otroški parlament:

Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo učenci posameznih oddelčnih skupnosti in je izvršilni organ skupnosti učencev šole.