Projekti in dejavnosti

V šolskem letu 2021/22 bomo sodelovali z Zvezo Sonček pri projektu Korak k sončku.

 

Temeljni cilj projekta, ki ga je podprl tudi Zavod za šolstvo RS, je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo.

Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir in opozoriti na principe vključevanja, kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu.

Obliko in vsebino projekta bomo v določenih oddelkih vključevali v sam pouk in v razredne ure, kjer bomo izvedli različne delavnice o različnosti in učenju otrok za sprejemanje drugačnosti.

Vodja projekta: Eva Slapnik

 

   

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v torek, 4. decembra 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev za operacijo Posavski ribji krog, prijavljene na 2. javni poziv LAS Posavje ESPR.

Operacija »Posavski ribji krog«, prijavitelja Občine Radeče, s partnerji: KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, v skupni višini 142.611,42€, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 120.528,04€ (100%). Začetek izvajanja operacije je predviden za april 2019, zaključek pa september 2020, operacija bo potekala v treh fazah.

Osnovni cilj projekta Posavski ribji krog je izobraževalno-osveščevalne narave, saj želimo z izvedbo operacije vsem prebivalcem Posavja približati vlogo in pomen rib, ribjega življa znotraj rečnega ekosistema in vodnega kroga. Z uporabo inovativnega interpretacijskega pristopa, temelječega na simbiozi med revitaliziranim degradiranim območjem in modernimi didaktičnimi pripomočki, nameravamo to tudi doseči.

Glavne aktivnosti operacije Posavski ribji krog so usmerjene na eni strani na revitalizacijo ribnika, ureditev kaštne pregrade z okolico in ribolovne trase za invalide. Na drugi strani pa je več aktivnosti usmerjenih v izobraževanje in osveščanje. Te aktivnosti se bodo odvijale na ribniku oz. v njegovi neposredni bližini. V sklopu projekta se bo okoli ribnika vzpostavil didaktični krog z urejenimi interpretacijskimi točkami na temo pomena rib v rečnem ekosistemu in vodnem krogu. Izvajala se bodo tekmovanja in fotosafariji, namenjeni ranljivim ciljnim skupinam. Vse vsebinske aktivnosti so že v osnovi pripravljene na nadgradnjo – to bomo storili z oblikovanjem integralnega turističnega produkta na temo rib, ribolova in ribogojstva na ravni regije. S projektom se bomo usmerili zlasti k mladim in invalidom za izboljšanje pogojev za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo ter večjo kakovost življenja, tudi skozi revitalizirano degradirano območje. Projekt Posavski ribji krog bo pripomogel tudi k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS predvsem skozi izobraževalne-osveščevalne vsebine in z učilnico brez zidov. Gre za širok projekt sodelovanja med občino, javnim zavodom, ribiško družino in osnovno šolo.

 

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija v okviru ESPR 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz OP ESPR 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

       

Spremljajte aktivnosti tudi na Facebook strani

Aktivnosti na projektu

Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. Poudarjen bo praktični prikaz socialnih inovacij v sklopu povezovanja družinskega podjetja in Loških zeliščarjev, učencev osnovnih šol in drugih, ki lahko specifične potenciale okolja oblikujejo v butične, prepoznavne izdelke ali storitve, ki omogočajo dodaten vir prihodka, samostojno dejavnost, prispevajo k prepoznavnosti okolja in ohranjanju delovnih mest v domačem okolju.

Projekt vodi Občina Sevnica, partnerji pa so: Rainer kozmetika d.o.o., Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Osnovna šola Tržišče, Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu in KNOF – Zavod za kreativni razvoj Sevnica so. p..

Operacija v skupni višini 79.000 evrov bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 57.000 evrov, zaključek operacije je predviden do 30.septembra 2019.

Cilji operacije

1)  Izboljšati poklicno ozaveščenost mladih (pri osnovnošolcih) s predstavitvijo malega družinskega podjetja kot primera dobre prakse v podjetništvu ter z organiziranim podjetniškim krožkom in s podjetniškimi delavnicami.

2)  Izboljšati pogoje za neposreden prenos znanj iz prakse, s posodobitvijo predstavitvenih možnosti v podjetju, tako za učence osnovnih šol kot starejše obiskovalce z namenom krepitve vseživljenjskega učenja.

3)  Vzpostaviti dolgoročna in trdna lokalna partnerstva med podjetjem, osnovnimi šolami, Loškimi zeliščarji ter med zavodom in osnovnimi šolami, v korist vseh udeležencev.

4)  Z vzpostavitvijo učnega modela delavnic v podjetju, povečati ozaveščenost o potrebi po ohranjanju okolja in naravnih izdelkih, njihovi izdelavi in uporabi z namenom krepitve zdravja ter s tem omogočiti tudi prepoznavnost dejavnosti podjetja in razumevanjem lokalne pridelave in predelave ter podjetniških priložnosti.

5)  Lokalnim prebivalcem omogočiti boljše poznavanje različnih zaposlitvenih možnosti ter podjetniških poti z organiziranim javnim podjetniškim festivalom.

Glavne aktivnosti operacije

1)   Koordinacija in vodenje projekta

2)   Ureditev obiska (nakup homogenizatorja s sistemom za hlajenje)

3)  Dejavnosti sodelovanja (Naravoslovni dan za posavske osnovne šole, Delavnice za starejše, Podjetniški krožek, Podjetniške delavnice in Zaključni javni podjetniški festival v Radečah)

4)  Promocija in obveščanje javnosti.

Opis aktivnosti po partnerjih

1)  Občina Sevnica bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri izvajanju projektnih aktivnosti ter izvedla promocijo in obveščanje javnosti o rezultatih projekta.

2)   Podjetje Rainer kozmetika d.o.o. bo kupilo homogenizator s sistemom za hlajenje za izdelovanje naravne kozmetike, kar bo omogočilo ogled delovanja podjetja in izvedbo delavnic: za učence osnovnih šol bodo organizirali naravoslovne dni, za starejše pa delavnice, na zaključnem podjetniškem festivalu bodo predstavili prikaz izdelave naravne kozmetike.

3)    Sodelujoče osnovne šole bodo v podjetju Rainer kozmetika d.o.o. izvedle naravoslovni dan, nekaj učencev vsake šole pa se bo udeležilo podjetniškega krožka in podjetniških delavnic na Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče ravno tako se bodo učenci udeležili podjetniškega festivala.

4)  Zavod KNOF so.p. bo izvajal podjetniški krožek in podjetniške delavnice ter sodelovalo na zaključnem podjetniškem festivalu.

5)  Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu (Loški zeliščarji) bo sodelovalo pri pripravi in vodenju naravoslovnih dni za osnovne šole v podjetju Rainer kozmetika d.o.o. ter sodelovalo na zaključnem podjetniškem festivalu.

  

Rezultati operacije

 

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Vzpostavljena inovativna partnerstva:

·         podjetje Rainer kozmetika in ponudniki surovin (Loški zeliščarji (Turistično društvo Loka pri Zidanem mostu)),

·         podjetje in osnovnimi šolami in

·         zavod KNOF in osnovne šole.

3 nova partnerstva

2.

Večja ozaveščenost vključenih osnovnošolcev o dobri praksi v podjetništvu z vključevanjem v podjetniške aktivnosti v okviru projekta.

333

3.

Posodobljene zmogljivosti podjetja za sodelovanje s ciljnimi skupinami za razvoj podjetništva, zaposlovanja in drugih vsebin, ki so pomembne za razvoj vseživljenjskega izobraževanja.

v 1 podjetju

4.

Izvedeni naravoslovni dnevi za osnovnošolce v podjetju.

5 naravoslovnih dni

5.

Izvedene praktične delavnice za starejše v podjetju.

2 delavnici

6.

Izvedene aktivnosti podjetniškega krožka in podjetniških delavnic za osnovnošolce z zavodom KNOF na Javnem zavodu Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče.

25 dogodkov

7.

Izveden javni podjetniški festival v Radečah na tržnici.

1 dogodek

8.

Večja ozaveščenost sodelujočih na delavnicah o naravnih izdelkih, njihovi izdelavi in uporabi.

80

 

Kazalniki

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. novih produktov ali storitev

3 nove storitve:

- Razvit sistem sodelovanja med podjetji, šolami in učenci za razvijanje podjetniških idej in znanj,

- Razvit sistem delavnic in izobraževanj za podjetništvo na osnovnih šolah z vključenimi podjetji in ostalimi organizacijami s področja podjetništva,

- Razvit sistem izobraževanja (delavnic) za starejše z vključenimi podjetji in ostalimi organizacijami s področja podjetništva.

Št. vzpostavljenih partnerstev

3 -  podjetje in ponudniki surovin, podjetje in OŠ, zavod KNOF in osnovne šole.

Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

Št. izboljšanih ali novih programov

3 - podjetniški krožek in podjetniške delavnice za OŠ, javni podjetniški festival

Št. vključenih iz ranljivih skupin

333 vključenih učencev in starejših

Št. vzpostavljenih partnerstev

1 – zavod in OŠ

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Že vrsto let sodelujmo pri projektu Varno na kolesu. Namen projekta je zagotavljanje prometne varnosti najmlajših kolesarjev.

Izpostavljena je varna vožnja s kolesom, katere osnova je popolno opremljeno kolo ter kolesarska čelada, skozi prizmo varnosti pa opozarja tudi na problematiko neurejene kolesarske infrastrukture v marsikaterem slovenskem kraju.

Poleg varnosti je temeljni namen pobude tudi spodbujanje kolesarstva kot zdravega načina življenja, ki posameznikom prinaša kakovostnejše življenje.

Koordinator: Ambrož Karlovšek

       

Aktivnosti na projektu

Projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje s povezovanjem naravne in kulturne dediščine območja Lisce in s sodelovanjem lokalnih ponudnikov razvija osnove za turističen produkt, namenjen tako lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine. Gradi prepoznavno destinacijo, krepi socialni kapital okolja, izobražuje o priložnostih sonaravnega razvoja, ustvarja pogoje za nadaljnji razvoj lokalnih potencialov.

V sklopu projekta bodo izdelane označitve v naravi obstoječih poti v učno Jurkovo pešpot, urejene zunanje površine na Lisci, izveden nakup opreme za učne namene, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, pa tudi aktivnosti za zdrav življenjski prostor z vključevanjem javnosti.

Projekt bo vodila Občina Sevnica, partnerji pa so: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Čebelarsko društvo Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Osnova šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče.

Operacija v skupni višini 151.534,93 evrov bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 114.169,98 evrov, zaključek operacije je predviden do oktobra 2019.

Cilji operacije

 • Izboljšati ozaveščenost o pomenu zdravega odnosa do narave in krepitve zdravja: Promocija narave in ohranjanja narave je razvojna priložnost. Krepitev socialnega kapitala okolja, preko izobraževalnih aktivnosti za otroke in mladino. Vzgoja in razvoj kompetenc preko dogodkov na Lisci in tehničnih dni pri sodelujočih posavskih OŠ zagotavljajo dolgoročno usmerjenost v trajnostni razvoj in v kombinaciji z učnimi programi krepijo potencial za socialne inovacije v okolju.
 • Izboljšati uporabnost in dostopnost površin in prostorov ter dostopnost izobraževalnih vsebin v povezavi z naravo za učence, ki bodo koristne tudi v rekreativne in turistične namene za širši krog prebivalcev, od predšolskih otrok do starejših prebivalcev, z namenom krepitve vseživljenjskega učenja z označitvijo, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot in zunanjih površin ter z nakupom tehnične opreme za učne namene na Lisci. Izboljšati pogoje za uporabnost in dostopnost površin, ki bodo namenjene za širši krog prebivalcev, od predšolskih otrok do starejših prebivalcev, z namenom krepitve zdravja z gibanjem v naravi ter varovanja okolja z ureditvijo parkirišča, košev za ločeno zbiranje odpadkov, zasaditvijo dreves in postavitvijo informativne table v Bistrici ob Sotli.
 • Omogočiti boljše pogoje čebelam s postavitvijo čebelnjaka in s tem poskrbeti za večjo ravnovesje v naravnem okolju.
 • Omogočiti primerljivost med proizvajalci medu: Vzpostaviti pogoje za strokovno presojo kakovosti medu, ki bo lokalnim proizvajalcem aktivno pomagala izboljšati kakovost in prepoznavnost medu s poreklom, tradicijo in najpomembnejše za sodobni razvoj produktov – zgodbo.
 • Z zavestjo do razvoja: Z ozaveščevalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi, bomo ljudem predstavili praktične koristi, ki so posledica odgovornega ravnanja s hrano v celotnem njenem življenjskem ciklu. Na ta način želimo krepiti socialno kohezijo okolja, razvijati inovativne projekte izmenjav, ponovne uporabe/predelave odpadkov hrane in s tem dvigovati kulturo in identiteto okolja.

Glavne aktivnosti operacije glede na faze

 1. faza obsega naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Označitev, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, nakup opreme za učne namene, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, aktivnosti za zdrav življenjski prostor in promocija in obveščanje javnosti.
 1. faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, označitev, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, naravoslovni dan na Lisci za osnovne šole, postavitev čebelnjaka in hotelov za žuželke z izvedbo pilotnega razpisa izbora medu, aktivnosti za zdrav življenjski prostor in promocija in obveščanje javnosti.

Opis aktivnostih po partnerjih

 • Občina Sevnica: vodenje projekta in pomoč partnerjem pri izvajanju projektnih aktivnosti, sodelovanje pri označitvi, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, naravoslovnih in tehničnih dni, postavitev čebelnjaka in izvedba pilotnega projekta razpisa izbora medu, nakup tehnične opreme ter izvedba promocije in obveščanje javnosti o rezultatih projekta.
 • KŠTM Sevnica: sodelovanje označitvi, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, organizacija naravoslovnih dni na Lisci, tehničnih dni pri šolah, dogodka pri vrtcu, postavili klopi in označevalne table.
 • Sodelujoče osnovne šole: udeležba na naravoslovnih dnevih na Lisci in tehničnih dnevih ter nakupom opreme in pripravo vsebin na temo zdravja na lastni lokaciji.
 • Čebelarsko društvo Sevnica: sodelovanje pri pripravi in izvedbi tehničnih dni ter izvedbi ogleda čebelnjaka za učence.
 • Komunala d.o.o. Sevnica: sodelovanje označitvi, v naravi obstoječih poti, v učno Jurkovo pešpot, pri ureditvi zunanjega prostora za učne dejavnosti z izvedbo zemeljskih del in postavitvi kompostnika na Lisci.
 • Občina Bistrica ob Sotli: priprava prostora v Bistrici ob Sotli z namenom krepitve zdravega odnosa do narave in gibanja v naravi.

Projekt je namenjen učencem osnovnih šol, zaposlenim v osnovnih šolah, posavskim prebivalcem, čebelarskem društvu ki so tudi njegovi končni uporabniki.

Rezultati operacije

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Označena, v naravi obstoječe poti, v učno Jurkovo pešpot

1 ureditev poti

2.

Izveden nakup daljnogleda na Jurkovi pešpoti na vrhu Lisce

1 daljnogled

 

Urejen zunanji učni prostor pod Tončkovim domom

1 prostor za 32 oseb

3.

Izveden nakup opreme za učne namene in postavitev v Tončkov dom

1 kos opreme- zaslon na dotik

4.

Pripravljeni in izvedeni naravoslovni dnevi na Lisci

6 naravoslovnih dni

5.

Pripravljeni in izvedeni tehničnih dnevi na Lisci in pri osnovnih šolah ter dogodek pri vrtcu.

7 tehniških dni pri šolah, 1 dogodek pri vrtcu, 1 tehnični dan na Lisci

6.

Postavljen čebelnjak pod sevniškim gradom

1 čebelnjak

7.

Izveden dogodek pri učnem čebelnjaku za osnovno šolo in širšo javnost

2 dogodka

8.

Pripravljena bo strokovna video prezentacija o botaniki Lisce, pripravljenih bo 5 1-3 minutne prezentacij fotografij in video posnetkov vezanih na specifične tematike.

5 prezentacij in video posnetkov

9.

Usposobljeni vodniki  ali vodnice

5 vodnic ali vodnikov

10.

Izvedene delavnice o urejenosti okolice šol in vrtca

7 delavnic

11.

Izveden pilotni projekt razpisa ocenitve in izbora kakovosti medu v občini Sevnica, ki bo pilotni projekt za celotno Posavje. Tovrsten izbor medu se bo izvajal vsako leto, po kriterijih izbrani najboljši med bo uporabljen kot promocijski med občine Sevnica. 

1 projekt razpisa izbora medu

12.

Napisanih, oblikovanih in fotografiranih bo 8 člankov, od tega bosta 2 članka o projektu objavljena v Posavskem obzorniku in Grajskih novicah.

 

13.

Ustvarjeno novo delovno mesto.

1 zaposlena oseba

14.

zloženka A4 format o krožni učni Jurkovi pešpoti

 

15.

Vzpostavljena face book stran

 

16.

Postavljene označevalne table

5 tabel

17.

Postavljena informativna tabla

2 tabli

18.

Izvedene aktivnosti z nakupom ustrezne tematske opreme na sodelujočih osnovnih šolah, v vrtcu in v Bistrici ob Sotli.

 10 aktivnosti

19.

Pripravljeno gradivo za učne namene

2 gradiva

20.

Pripravljeno delovno gradivo za izobraževanje vodnikov

1 gradivo

21.

Posnet promocijski film o Lisci

1 film

 

Kazalniki

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

1 –komunalni delavec

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

4 – pilotni projekt razpisa izbora medu za čebelarje, označena, v naravi obstoječa pot, v učno Jurkovo pešpot, vzpostavljen sistem izobraževanja za šole in za vodnike

Št. vključenih proizvajalcev

čebelarji (razpis za izbor medu)

Št. vključenih prebivalcev

 740 učencev, 10 učiteljev

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Št. izvedenih ukrepov

7 organiziranih delavnic na temo urejenosti okolja šol in vrtca

 

Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev

Št. neposredno vključenih v nove programe

250 otrok si bo ogledalo označeno, v naravi obstoječih poti, učno Jurkovo pešpot

Št. novih ali izboljšanih programov

2 – označena, v naravi obstoječih poti, učna Jurkova pešpot na vrhu Lisce in prostor v Bistrici ob Sotli

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Podkategorije