PŠ Svibno

USTANOVITELJICA

JZ OŠ Marjana Nemca Radeče je ustanovil Občinski svet občine Radeče z Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Marjana Nemca Radeče 19. 11. 1999, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS 21. 12. 1999.

PŠ Svibno obdaja čudovita narava na 500 m nadmorske višine. Sedanjo šolsko zgradbo, ki so jo otvorili leta 1911, obiskujejo učenci od 1. do 4. razreda. Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih. Šola zelo dobro sodeluje s krajem, povezuje ljudi, bogati življenje v lokalni skupnosti in ohranja njeno identiteto.

ŠOLSKI OKOLIŠ:

PODRUŽNICA: KS Svibno (Svibno, Počakovo, Zagrad).

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV NA ŠOLI

Oddelki

Število učencev

Št. odd. + OPB* + JV**

Podružnična šola Svibno

19

     2      + 1       + 1

OPB* – število oddelkov podaljšanega bivanja

JV** – število oddelkov jutranjega varstva

UPRAVLJANJE ZAVODA

Ravnateljica: Jana Wetz

Vodja PŠ Svibno: Jolanda Mohar

Svet zavoda:

Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene z zakonodajo s področja šolstva in z Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče.

Posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora je tudi SVET STARŠEV, v katerem so predstavniki staršev vsakega oddelka in jih starši izberejo na prvih roditeljskih sestankih na začetku šolskega leta.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Vrsta

Opis

Učiteljski zbor šole:

Vsi strokovni delavci šole.

Oddelčni učiteljski zbor:

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Razrednik:

Vodi delo v posameznem oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.

Strokovni aktivi:

Sestavljajo jih učitelji istih razredov, predmetov, predmetnih področij

Obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega območja in opravljajo druge strokovne naloge.

Šolski otroški parlament:

Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo učenci posameznih oddelčnih skupnosti in je izvršilni organ skupnosti učencev šole.