Vrtec Radeče

USTVARJALNICE

USTVARJAJMO 1. USTVARJAJMO 2. USTVARJAJMO 3. USTVARJAJMO 4. USTVARJAJMO 5.
USTVARJAJMO 6. USTVARJAJMO 7. USTVARJAJMO 8. USTVARJAJMO 9. USTVARJAJMO 10.
USTVARJAJMO 11. USTVARJAJMO 12. USTVARJAJMO 13. USTVARJAJMO 14. USTVARJAJMO 15.
USTVARJAJMO 16. USTVARJAJMO 17.      

  

KRATKOČASNICE

 

Uredništvo Cicibana in Cicidoja želi v teh neugodnih časih veselošolsko obzorje približati vsem otrokom. Priporočamo vam, da skupaj z otrokom nekaj prostih minut namenite tem zanimivim in poučnim ciciveselošolskim temam:

            

UČIMO SE ANGLEŠKO

      

     

- ANGLEŠKE PESMICE

- ANGLEŠKE ZGODBICE

Winnie the witch

The Mitten

KRATKOČASNICE ZA OTROKE:

       

      

     

Dejavnosti meseca marca in aprila 2020

DEJAVNOSTI ZA OTROKE V ČASU EPIDEMIJE:

USTVARJAJMO 1.

USTVARJAJMO 2.

USTVARJAJMO 3.

USTVARJAJMO 4.

USTVARJAJMO 5.

USTVARJAJMO 6.

USTVARJAJMO 7.

PREPEVAJMO ANGLEŠKO

KRATKOČASNICE ZA OTROKE:

       

      

     

Turizem in vrtec se izvaja na temo Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV.

Letošnja rdeča nit projekta je FESTIVAL NAJ BO.

Festival je lahko enodnevni dogodek v obliki sejma, zabave, karnevala, gala srečanja, dneva/noči pravljic, medgeneracijskega sodelovanja, likovne delavnice. Lahko pa je tudi večdnevni dogodek, kjer se na istem mestu zvrsti več zaporednih dogodkov v obliki koncertov, gledaliških iger, filmskih projekcij, glasbe, običajev, cvetja, kulinaričnega in adrenalinskega doživetja ...

Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več. Sodelujejo lahko posamezni oddelki, enote ali celi vrtci, glede na vaše in zanimanje krajevnega okolja ter letni delovni načrt. Sodelovanje v projektu nam bo koristilo pri promociji našega vrtca, turizma in kraja, v katerem živimo. Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo nam bo vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?« Svoje delo oziroma projekt ali projekte bomo primerno predstavili širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za krajane, brošure, lokalne TV oddaje, spletne strani ...) ali drugemu vrtcu v Sloveniji.

Pri raziskovanju se bomo povezali s šolo in kulturno turistično rekreacijskim centrom Radeče.

Vodja projekta: Metka Zahrastnik

PROJEKT ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE

Zgodnje učenje oziroma pridobivanje tujega jezika, spodbujanje večjezičnosti in ustvarjanje kulture večjezičnosti s pomočjo raznolike jezikovne ponudbe v šoli, so prednostni cilji evropskih iniciativ (Eurydice, 2005). Hkrati spodbuja zgodnje učenje jezikov tudi Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO).

Prva srečanja otrok s tujim jezikom v zgodnjem starostnem obdobju so osnova, na kateri si otroci izoblikujejo predstavo, si pridobijo temelje, zanimanje in veselje za tuje jezike. Raziskave kažejo, da so učenci najbolj dovzetni za sprejemanje tujega jezika med 4. in 8. letom starosti, kar je povezano z njihovim razvojem. V tem obdobju se učijo naravno, intuitivno. Dojemljivi so za razvijanje slušne podobe, saj brez težav posnemajo, pridobivajo ritem, intonacijo, naglas in celotno glasovno podobo jezika. Ta njihova sposobnost v kasnejšem obdobju ni tako izrazita, saj z razvojem sklepanja in abstraktnega razmišljanja upade.

Najpomembnejši cilji zgodnjega učenja tujega jezika so:

  • otrok pridobi "posluh za tuj jezik" in način izgovorjave tistih glasov, ki jih ni v materinem jeziku,
  • otrok razvija slušno razumevanje v dani situaciji,
  • otrok se odziva na spodbude in vprašanja v vsakdanji situaciji,
  • otrok prepoznava in poimenuje osnovne stvari iz njegovega najbližjega okolja,
  • otrok pridobi pozitiven odnos do tujega jezika in druge kulture.

Otroci so v zgodnjem starostnem obdobju zelo dojemljivi za slušno podobo jezika, zato je temeljna spretnost, ki jo razvijamo na tej stopnji, slušno razumevanje tujega jezika. V tem obdobju učenja tujega jezika je jezikovni vnos pri učencih bistveno večji kot iznos. Sestavni del procesa učenja je tudi t. i. tiho obdobje, ko učenci jezik samo sprejemajo. Učenci ogromno akumulirajo, kopičijo. Vsebine bodo povezane s kurikulom vrtca in projektom Pomahajmo v svet. Otroci bodo cilje usvajali po pristopu CLIL, saj se na ta način najbolj približamo naravnemu usvajanju jezikov.

Vodja projekta: Neža Božič

 

OBISKI V KNJIŽNICI:

za knjižno vzgojo pred vstopom v šolo lahko veliko storimo v vrtcu, seveda tudi s pomočjo staršev.

  • Vsak prvi delovni torek v mesecu, od 9.00 do 11.00 obiščejo knjižnico otroci iz enote ČIRA ČARA,
  • vsak tretji delovni torek v mesecu, od 9.00 do 11.00 obiščejo knjižnico otroci iz enote BIBA BAJA.
  • Obiskujemo pa tudi knjižnico v ČIRI ČARI in v ŠOLI.

Otroci, ki bodo v naslednjem letu odšli v šolo, pa bodo skupaj, pod vodstvom knjižničarke, enkrat mesečno opravljali bralno značko v knjižnici, v dopoldanskem času. Projekt se imenuje “Knjižni moljček”.

Vodja projekta: Metka Zahrastnik