Projekti

BRALNA PISMENOST

EKO ŽIVIMO

ZDRAVA ŠOLA

KULTURNA ŠOLA

GLEDALIŠKI ABONMA

 

UPOŠTEVANJE VREDNOT: ODGOVORNOST IN SPOŠTOVANJE

Pozdravljanje, dobra medsebojna komunikacija, redno prinašanje šolskih potrebščin in vestno pisanje domačih nalog, upoštevanje pravil hišnega reda.

SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA V PODRUŽNIČNI ŠOLI

Poučevanje v kombiniranem oddelku (1., 2. in 3., 4. razred), spremljanje in uvajanje novosti za delo v kombiniranih oddelkih. Uvajanje številčnih ocen in novih učbenikov v 3. razredu.    

UVAJAJNJE IKT PRI POUKU, E-KOMPETENTEN UČITELJ

Šola je opremljena z dvema interaktivnima tablama, zato se bodo vsi učenci seznanili z osnovami delovanja in uporabo le-te. Z delovanjem in uporabo interaktivne table se bomo predstavili tudi staršem. Pri pouku učenci vseh razredov uporabljajo interaktivne učbenike, učenci prvih treh razredov tudi delovne učbenike. Za doseganje e-kompetentnosti učitelja se bomo vse zaposlene v okviru seminarjev e-šolstva izobraževale na seminarjih in individualno.

ZGODNJE UVAJANJE TUJEGA JEZIKA

To je nadstandardni projekt, ki ga financira ustanoviteljica. S projektom želimo učencem spodbuditi interes za učenje tujega jezika. Vanj so vključeni učenci 1. in 2. in 3. razreda. Poučevanje poteka med poukom s hkratno prisotnostjo razredničarke in učitelja tujega jezika. Vsebine so prilagojene obravnavanim temam znotraj pouka.

PROJEKT TUTORSTVO

V letošnjem šolskem letu smo tutorstvo namenili branju v 3. razredu. Učenci, ki so za branje motivirani bodo spremljali in spodbujali sošolce, ki jim branje predstavlja oviro za uspešnejše delo v šoli.

NADARJENI UČENCI

V šolskem letu 2020/2021 bomo učencem, ki na posameznem področju izkazujejo višje sposobnosti pripravili naloge, s katerimi bodo imeli možnost svoja znanja nadgraditi in jih predstaviti sošolcem.

OPISNO OCENJEVANJE v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

ŠTEVILČNO OCENJEVANJE v 3. razredu.

BRALNA ZNAČKA

Spodbujanje učencev za branje knjig glede na lasten interes in obvezno branje knjig za domače branje v 4. razredu.  

DELO Z UČENCI S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Pomoč učencem s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

RAZVIJANJE DOMOVINSKE VZGOJE

Pred državnimi prazniki bomo prisostvovali na šolski proslavi, ter sami za učence I. in II. VIO pripravili kulturni program ob 27. aprilu in 1. maju. Odgovorna Jolanda Mohar.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Vsi učenci se bodo seznanjali z osnovnim rokovanjem v računalniškem programu Word in Slikar, se seznanili s programom MS Teams za delo na daljavo. Učili se bodo smiselno in varno uporabljati svetovni splet, uporabljati tablice, uvajali bomo posamezne elemente dela z interaktivno tablo. Pri pouku bomo uporabljali e-učbenike in delovne zvezke.

ŠOLSKI EKOVRTOVI

ZELIŠČNI VRT

V sodelovanju z DKŽ Arnika Svibno smo že v preteklem šolskem letu uredili zeliščni vrt, v letošnjem bomo zelišča dodajali, jih sušili in uporabili.

DEJAVNOSTI OB TEDNU OTROKA

Ob tednu otroka bomo organizirali dejavnosti, s katerimi krepimo medsebojne odnose. Skupaj z učenci matične šole bomo izvedli naravoslovni dan Na kmetiji in naravoslovni dan Od izliva do izvira Sopote. Zadolžene vse učiteljice.

VESELI DECEMBER

Predšolskim otrokom in krajanom se bomo predstavili z gledališko predstavo Žogica Nogica. Pridružili se bomo prireditvam, ki se bodo v okviru veselega decembra odvijale na matični šoli in se s svojimi izdelki pridružili na novoletni stojnici v Radečah.

ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK in KRPAN

Projekt bo potekal v okviru popestritve ur športe vzgoje.

NAŠA MALA KNJIŽNICA

To ni navaden projekt. KUD Sodobnost International želi vzgajati mlade bralce, ki se bodo ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja. Namenjen je učencev od 1. do 4. razreda.

Na začetku šolskega leta bomo prijavljenim učencem razdelili brezplačne knjižice Ustvarjalnik z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost dodatno spodbujale zanimive dejavnosti in številne nagradne naloge.

  • Pri IZMENJAVI LITERARNEGA JUNAKA bomo izdelali lutko literarnega junaka ali junakinje. Skupaj z zvezkom za risbe in zapiske bo junak obiskoval učence na domu. Skupine, ki bodo to želele, bodo lahko lutko zamenjale s skupino z druge šole.
  • Prejeli bomo PISMO PRESENEČENJA, ki ga posebej za otroke, vključene v projekt NMK, napiše eden od pisateljev.
  • Najaktivnejše razrede čaka OBISK PRESENEČENJA.
  • Prejeli bomo KNJIŽNE RAZGLEDNICE z izvrstnimi ilustracijami, na katere bomo lahko zapisali svoje mnenje o prebranih knjigah.
  • Razred, ki bo ustvaril najdaljši BRALNI VLAKEC, bo nagrajen.
  • Pripravili nam bodo LIKOVNO-LITERARNI NATEČAJ.