Svet zavoda OŠ

Svet zavoda JZ-OŠ-MN

po 46. členu ZOFVI:

Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. 

Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka, učenca oziroma dijaka, mandat predstavnikov študentov s statusom študenta, mandat predstavnikov odraslih pa s statusom udeleženca izobraževanja odraslih.

Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi določa drugače.

PRAVILNIK SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI:

Zapisnik 1. seje SZ

Zapisnik 2. seje SZ

Zapisnik 1. dopisne seje SZ

Zapisnik 2. dopisne seje SZ

Zapisnik 3. dopisne seje SZ

Zapisnik 4. dopisne seje SZ

Zapisnik 5. dopisne seje SZ

Zapisnik 6. dopisne seje SZ

Zapisnik 7. dopisne seje SZ

Zapisnik konstruktivne seje SZ

Zapisnik 8. dopisne seje SZ 2019-20

Zapisnik 3 seje SZ 2019-2020