Posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora je tudi SVET STARŠEV, v katerem so predstavniki staršev vsakega oddelka in jih starši izberejo na prvih roditeljskih sestankih na začetku šolskega leta.

po 66. členu ZOFVI:

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje na šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij med starši, učitelji, vodstvom (na relaciji Svet staršev – razredni oddelek in obratno). Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica.

SVET STARŠEV:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

POSLOVNIK O DELU SVET STARŠEV

ZAPISNIKI