ŠOLANJE V RADEČAH PRED LETOM 1905

O začetku šolanja in ustanovitvi šole v Radečah ni znanih podatkov ali zapisov. Prvi podatki, ki pripovedujejo o šolanju v Radečah, segajo v leto 1589. Takrat so zaplenili premoženje protestantu Janezu Kočevarju. Ob tej zaplenitvi je omenjen radeški učitelj. Naslednji podatek pa omenja leto 1595, ko postane ena od Kočevarjevih hiš, kot župnijska posest, bivališče za učitelja.

Viri navajajo, da je 8. avgusta 1613 pogorel trg (današnja Starograjska ulica) s cerkvijo, župniščem in šolo. Leta 1823 je v Radečah poučeval Jurij Skalle. V tem času je bila 25. septembra 1823 javna preizkušnja 97 šolarjev cesarsko-kraljeve trivialne šole po drugem polletnem tečaju. Preizkušnja je bila iz gladkega čitanja, nareka z upoštevanjem pravopisnih pravil, lepopisja, spisja, sklanjanja samostalnikov in pridevnikov ter računanja, pisnega in na izust. V sredini 19. stoletja je poučeval Jakob Goleš. Omenjen je bil leta 1850, ko se je šola preselila v obnovljeno kaplanijo za cerkvijo. Šola v Radečah, doslej trivialna, je postala leta 1869 enorazredna obča ljudska šola.

Pouk v četrtem razredu se je pričel 16. oktobra 1889. V šolski okoliš radeške šole, so spadala naselja: Radeče, Brunška Gora, Dobrava, Goreljce, Hotemež, Jelovo, Log, Loška Gora, Močilno, Njivice, Prapretno, Rudna vas, Stari Dvor, Vrhovo, Žebnik in Podkraj. Zaradi velike oddaljenosti nekaterih učencev iz vasi Podkraj, ki je spadala v radeško faro, je bila z odlokom deželnega šolskega sveta, 29. decembra 1893, ustanovljena ekskurendna šola, kjer se je poučevalo dvakrat tedensko in je bila sestavni del matične šole v Radečah. Po letu 1900 je bilo na radeški šoli že veliko otrok. Za tolikšno število otrok je bilo šolskih prostorov v dosedanji šoli premalo. Grofica Lovenfeldova je priskočila na pomoč in šoli dala v uporabo veliko sobo v prvem nadstropju graščine v trgu.

GRADNJA ŠOLE NA GRIČU LETA 1905/06

Radečani in šolsko vodstvo so se obrnili na deželni šolski svet, da odobri zidanje nove šolske stavbe. Ta je prošnji ugodil in krajnemu šolskemu svetu z odlokom št. 2852, dne 28. avgusta 1904, dal nalogo, da poskrbi za gradnjo. Krajni šolski svet in občinski možje so se dogovarjali, kje bi izbrali najbolj primeren kraj za gradnjo šole. Po daljšem razmisleku in preudarku so se odločili, da bi jo bilo najbolj pametno postaviti na griču nad trgom. “Od tam bo lep razgled na trg, pa tudi šolo samo bo s trga prav prijetno pogledati. Na šoli bo tudi ura, ki bo šolarjem in drugim kazala čas”, je bilo povedano. V začetku maja 1905 so pričeli kopati temelje in konec septembra je bila stavba pod streho. Urejanje notranjosti pa je trajalo še leta 1905 in 1906.

Veliko več o zgodovini in razvoju šole na griču lahko najdete v Publikaciji ob 100-letnici šole na griču, ki jo je izdal JZ OŠ Marjana Nemca Radeče leta 2005. Publikacijo dobite na sedežu šole in v šolski knjižnici.