Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci vsake oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole pa izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.

Skupnosti učencev šole se sestane najmanj dvakrat letno. Na začetku šolskega leta sprejme letni program dela.

Mentorica skupnosti učencev šole v šolskem letu 2022/2023 je Mateja Kukovičič.

Naloge skupnosti učencev šole so:

  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev,
  • sodelovanje na šolskem, medobčinskem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu,
  • načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije),
  • predlaganje izboljšav bivalnega okolja,
  • opravljanje drugih nalog, o katerih se dogovorijo učenci.

V šolskem letu 2022/2023 je tema otroškega parlamenta Duševno zdravje otrok in mladih. Svoje ideje in pobude bomo razvijali v okviru rednih sestankov. Posvetili se bomo tudi učenju komunikacijskih veščin, spletnemu bontonu, šoli človekovih pravic, ugotavljali, kako smo si različni, in ob tem razvijali medsebojno spoštovanje.