1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda, ki je izdal katalog: JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
Tel.: (03) 56 80 100Elektronski naslov: tajnistvo.osljra@guest.arnes.si
Domača spletna stran: https://jzosmn.radece.si/
Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja: Jana Wetz, ravnateljica zavoda
Tel.: (03) 56 80 102
Elektronski naslov: os.radece@guest.arnes.si
Datum prve objave: 14. 1. 2011
Datum zadnje objave: 23. 2. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://jzosmn.radece.si/
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole/vrtca po predhodnem dogovoru v času uradnih ur.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:
 • osnovnošolsko splošno izobraževanje
 • dejavnost vrtca in predšolske vzgoje
 • drugo izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Matična šola – JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija
Ravnateljica: Jana Wetz
Tel.: (03) 56 80 102Podružnična šola Svibno, Svibno 18, 1433 Radeče, Slovenija
Vodja podružnične šole: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130Enota Vrtec Radeče:
– Enota Biba Baja, Kolenov graben 6, 1433 Radeče, Slovenija, tel.: (03) 56 80 123
– Enota Čira Čara, Šolska pot 9, 1433 Radeče, Slovenija, tel.: (03) 56 80 122
Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Metka Zahrastnik, tel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: os.vrtecradece@guest.arnes.si
Organigram zavoda: organigram
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb
Pristojna oseba: Ravnateljica zavoda: Jana Wetz
Tel.: (03) 56 80 100
Elektronski naslov: os.radece@guest.arnes.siVodja podružnične šole Svibno: Jolanda Mohar
Tel.: (03) 56 80 130Pomočnica ravnateljice za enoto vrtca: Metka Zahrastnik
Tel.: (03) 56 80 122
Elektronski naslov: os.vrtecradece@guest.arnes.si
2.c seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Državni predpisi: Zakon o osnovni šoli
Zakon o vrtcih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih naročilih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o računovodstvu
Zakon o zavodih
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno služboZa pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s spletnimi stranmi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in spletnimi stranmi Uradnega lista RS.Drugi državni predpisi so dostopni na Pravno-informacijskem sistemu RS.
Predpisi lokalne skupnosti: Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Interni akti: Šolski pravilniki in pravila

Zakoni, pravilniki in sklepi vrtca

Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili registrirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov
2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt šole 2023/2024
Publikacija šole 2023/2024
Letni delovni načrt za enoto Vrtec Radeče 2023/2024
Publikacija Vrtca Radeče 2023/2024
Letno poročilo šole in vrtca 2023
2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • volitve v svet zavoda
 • postopek imenovanja ravnatelja
 • postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
 • postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • postopek sprejema otrok v šolo
 • postopek sprejema otrok v vrtec
 • postopek sprejema LDN
 • postopek potrditve letnega poročila
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc:
 • evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

(povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: /
2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij: Šolski koledar za šolsko leto 2023/2024

Cenik malic in kosil za šolsko leto 2023/2024

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna preko spletne strani: jzosmn.radece.si
Fizični dostop Informacije so fizično dostopne na sedežu JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, v času uradnih ur od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00.
Stroški Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov