Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo.

Za našo šolo je v šolskem letu 2022/2023 kot 3. predmet za devetošolce izbrana GLASBENA UMETNOST.

Dosežki NPZ so za šolo dodatna informacija o znanju učencev in hkrati smernice za kakovostnejše poučevanje in učenje.

SLJ MAT TJA 6. r.

tretji predmet 9. r.

6. in 9. razred 4. 5. 2023 8. 5. 2023 10. 5. 2023

Vse potrebne informacije najdete na spletnih straneh, http://www.ric.si in v Publikacija z informacijami o NPZ.