Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo.

Za našo šolo je v šolskem letu 2023/2024 kot 3. predmet za devetošolce izbrana LIKOVNA UMETNOST.

Dosežki NPZ so za šolo dodatna informacija o znanju učencev in hkrati smernice za kakovostnejše poučevanje in učenje.

SLJ MAT TJA 6. r.

tretji predmet 9. r.

6. in 9. razred 7. 5. 2024 9. 5. 2024 13. 5. 2024

Vse potrebne informacije najdete na spletnih straneh, http://www.ric.si in v Publikacija z informacijami o NPZ.