Poslanstvo in vizija JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

Vizija izraža zrcalo ciljev, pričakovanj, vrednot in željá vseh, ki sodelujejo v oblikovanju odprtega, dinamičnega in spodbudnega zavoda. Jedro zrcalijo vrednote, ki jih vzgojitelji, učitelji in ostali delavci vrtca in šole, otroci in učenci, starši ter občani poudarjamo kot ključne v razvoju dobre osnovne šole.

Poslanstvo temelji na dveh najpomembnejših ciljih zavoda; to sta posredovanje različnih znanj in veščin ter oblikovanje pozitivne osebnosti. Zelo pomembna je prav tesna povezanost oz. prepletanje obeh dejavnikov. V današnjih divjih časih, ko vse preveč hitimo, je znanje dosegljivo na vsakem koraku, je le en klik stran, osebnostna oziroma čustvena vez med otroki pa se vedno bolj odmika, manjkata osebnostni pristop in zgled. Čas, ki ga otroci preživijo v izobraževalni ustanovi, se daljša, zato je zelo pomembno, da na šoli med učenci, učitelji in vsemi, ki sodelujejo v procesu vzgoje otrok, vladajo odkriti, spoštljivi in topli odnosi. Pozitivno vzdušje torej, ki temelji na partnerskem sodelovanju, za višjo kakovost dela in v zadovoljstvo vseh. Otrokom bodimo zgled. Učenci morajo imeti možnost, da se izkažejo na različnih področjih; tako učnih kot vseživljenjskih. Začutiti morajo, da smo sicer na različnih bregovih, a gremo v isto smer in stremimo k skupnemu cilju: vzgojiti vedoželjne, samozavestne, odgovorne, poštene, dobre mlade ljudi, ki se bodo v svoj kraj pogosto in vedno radi vračali tudi po tem, ko bodo odšli iskat nove poti.

To pa lahko dosežemo postopoma in vztrajno z uresničevanjem strateških ciljev:

 • z uresničevanjem vsakoletnega delovnega načrta šole skladno z zakonodajo,
 • z gradnjo sodelovalnih odnosov med delavci vrtca in šole, otroci, učenci in starši,
 • z razvijanjem aktivnega pridobivanja znanja in veščin,
 • s spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti,
 • z izkustvenim, raziskovalnim in vseživljenjskim učenjem,
 • s pridobivanjem ročnih spretnosti pri praktičnem pouku,
 • s skrbjo za izboljšanje bralne, pisne, likovne in glasbene kulture,
 • z gradnjo sistema civilizacijskih vrednot,
 • s skrbjo za učence s posebnimi potrebami,
 • z uresničevanjem načrta za delo z nadarjenimi učenci,
 • s kulturnim obnašanjem in pozitivnim odnosom do hrane,
 • s skrbjo za naravo in poudarjanjem pomembnosti lokalno pridelane hrane,
 • z ohranjanjem psiho-fizične aktivnosti,
 • z razvijanjem zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti,
 • s spodbujanjem državljanske odgovornosti,
 • s spodbujanjem solidarnosti in medsebojne pomoči,
 • s spodbujanjem sprejemanja drugačnosti in medsebojne strpnosti,
 • s stalnim strokovnim spopolnjevanjem in izobraževanjem,
 • z vzgajanjem za red in spoštovanjem pravil.

Majhni in veliki, takšni in drugačni, vsi sprejeti, varni, zdravi, spoštovani

– v naši hiši pritlehni – raziskujemo, sodelujemo, ustvarjamo,

se igramo, torej se učimo,

da zrasli bomo v srečne in še večje.

Poslanstvo in vizijo šole uresničujemo s sodelovanjem otrok, učencev, vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev, staršev, lokalne skupnosti in strokovnih institucij.

Vaša ravnateljica Jana Wetz