1. SPLOŠNI PODATKI O UPRAVLJAVCU SPLETNEGA MESTA
V Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato zagotavljamo, da vse osebne podatke vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in drugimi relevantnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
1.a Upravljavec spletnega mesta in vaših podatkov
Naziv: JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
Sedež: Šolska pot 5, 1433 Radeče
Upravljavec spletnega mesta spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil za namene s katerimi vnaprej niste bili seznanjeni. Ker lahko na spletni strani obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na upravljavca, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Upravljavec se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev svoje spletne strani.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih obdelujemo. Upravljavec ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Kontaktni podatki upravljavca:
o   telefonska števila: +386 3 56 80 100
o   elektronski naslov: tajnistvo.osljra@guest.arnes.si
1.b Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)
Upravljavec je javni organ, zato je skladno s členom 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO). Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je imenovana na podlagi poklicnih odlik in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov ter zmožnosti za izpolnjevanje nalog iz člena 39 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vsi posamezniki, katerih podatke upravljavec obdeluje (starši oziroma zakoniti zastopniki, učenci, otroci, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki) imajo možnost, da se glede vseh vprašanj, ki so vezana na obdelavo njihovih osebnih podatkov, obrnejo neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov preko objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko omenjeni posamezniki obrnejo tudi z namenom uresničevanja pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov in so podrobneje opisane v nadaljevanju.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO):
o   telefonska številka: +386 31 692 832
o   elektronski naslov: dpo@egalpb.si
2. OBDELAVA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec s to izjavo skrbi za obveščanje posameznikov in uporabnikov tega spletnega mesta o tem kateri osebni podatki se zbirajo, s kakšnimi nameni se zbirajo in dalje obdelujejo, ali in pod kakšnimi pogoji se posredujejo tretjim osebam ter o drugih pomembnejših okoliščinah zbiranja in obdelave osebnih podatkov, pri čemer je osebni podatek informacija, ki vas identificira kot posameznika. Z informiranjem posameznikov uresničujemo zahtevo po transparentni obdelavi vaših osebnih podatkov.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za vnaprej opredeljene namene. Upravljavec obdeluje osebne podatke staršev oziroma zakonitih zastopnikov, učencev, otrok, zaposlenih, članov organov šole in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno oziroma kadar ima upravljavec za to ustrezno pravno podlago.

o   Osebne podatke staršev oziroma zakonitih zastopnikov, učencev in otrok obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja učencev in otrok, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje zaposlenih pri upravljavcu ter za svetovanje in obveščanje staršev oziroma zakonitih zastopnikov učencev in otrok.

o   Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih delovnopravnih postopkov.

o   Osebne podatke članov organov šole (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.

Vedno, kadar bo upravljavec nameraval nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovil informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije. Upravljavec se obenem zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal nepooblaščenim osebam brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja s strani posameznika.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo na podlagi relevantnih predpisov oziroma po predhodno izraženi volji (soglasju) staršev oziroma zakonitih zastopnikov, zaposlenih ali članov organov šole. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti šole, z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

2.a Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

o   Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP)

o   Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo in 177/20)

o   Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15– ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A)

o   Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)

o   Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06– uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)

o   Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08)

o   Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07– uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj in 123/21)

o   Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/1346/14 in 46/16 – ZOFVI-K)

o   Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/0898/09 – ZIUZGK, 36/1062/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21)

o   ter drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, ki upravljavcu nalagajo obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov državnim organom ali drugim upravljavcem z namenom izpolnjevanja lastnih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti.

2.b Upravljavec v določenih primerih zaproša posameznike za podajo soglasja v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova na namen lažje komunikacije, za objavo fotografij učenca v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje učenca v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
2.c Upravljavec osebne podatke učencev, staršev, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov učencev in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo ali vrtec.
2.d Upravljavec na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema) in za namen zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje.
Roki oziroma obdobje hrambe osebnih podatkov

Upravljavec osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo upravljavec osebne podatke hranil zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo upravljavec podatke hranil znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih pogodbenih obveznosti upravljavca.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci dejavnosti obdelave, ki je priloga internega akta, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Upravljavec skladno členom 30 Splošne uredbe o varstvu podatkov vodi Evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki jo stalno ažurira. S klikom tukaj so vam na voljo informacije posamezniku na podlagi člena 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vsebina se sproti dopolnjuje, zato vas vljudno prosimo, da se v primeru, da ne najdete želenih informacij, obrnete na upravljavca preko objavljenih kontaktnih podatkov.

3. PRAVICE POSAMEZNIKOV
Obstoj pravic posameznika

Posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo, želimo zagotavljati vse pravice, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov. Kot posameznik imate pravico, da zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, njihov popravek, izbris (”pozabo”) ali omejitev obdelave v zvezi z njimi ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi soglasja imate tudi pravico, da ga kadar koli delno ali v celoti prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi soglasja izvajala do njenega preklica. Preklic je lahko trajne ali začasne narave.

Vašo zahtevo bomo obravnavali skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj je uveljavljanje pravic odvisno od pravne podlage na osnovi katere obdelujemo vaše osebne podatke.

Postopek uveljavljanja pravic

Navedene pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo prinesete osebno k nam, jo pošljete na naš sedež na naslov Šolska pot 5, 1433 Radeče, oziroma preko elektronske pošte na naslov tajnistvo.osljra@guest.arnes.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo moramo odgovoriti nemudoma oziroma najkasneje v enem (1) mesecu od prejema zahteve, v izjemnih primerih v dveh (2) mesecih.

 3.a Zahtevki za uveljavljanje vaših pravic
Z namenom lažjega in preglednejšega uresničevanja pravic posameznikov, smo pripravili naslednje obrazce zahtevkov, ki jih lahko kot posameznik uporabite:

o   Zahtevek za seznanitev z lastnimi podatki;

o   Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelave osebnih podatkov;

o   Zahtevek za posredovanje osebnih podatkov.

Pravica do vložitve pritožbe

V primeru, da menite, da kot upravljavec kršimo veljavne predpise s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe zaradi kršitve zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov pri nadzornem organu Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

4. DODATNE INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE TEGA SPLETNEGA MESTA
Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, za katere ta izjava o varovanju zasebnosti ne velja. Ko zapuščate našo spletno stran, si vnovič preberite izjave o varovanju zasebnosti na strani, ki jo obiskujete.

Upravljavec spletne strani, niti nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršne koli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Izjava o varovanju zasebnosti (pdf) se bo spremenila ob vsaki spremembi nabora vaših osebnih podatkov, namena obdelave osebnih podatkov ali spremembi drugih pomembnejših okoliščin, zato vas prosimo, da njeno vsebino redno spremljate.

 

Datum zadnje posodobitve:      2. 9. 2022
OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV