Za starše so organizirani tudi roditeljski sestanki. Roditeljski sestanki bodo namenjeni tudi učenju
učenja, predstavitvi uvajanja strategij za večjo bralno pismenost, poglabljanju in ozaveščanju pomena
branja in razumevanja prebranega z nadaljevanjem vseh aktivnosti promocije in pozitivnega odnosa
do branja. Strokovni delavci, razredniki, se bodo usmerili na sodelovanje s starši. Še naprej jih bomo
seznanjali s pomenom branja v predšolskem obdobju (vrtec) in razvoja govora otroka za razvoj vseh
njegovih zmožnosti. V šoli bodo učitelji starše osveščali o pomembnosti branja za učenje.

Tabelo roditeljskih sestankov najdete na v Letnem delovnem načrtu šole za šol. leto 2022/2023 na strani 47 in 48.