Postopek vpisa v prvi razred

Vpis otrok v osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli. Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Vabilo boste prejeli po pošti.

Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.

Prepis na drugo osnovno šolo

Vpis otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Pred izdajo soglasja o prepisu se matična šola in šola, na katero starši želijo prepisati otroka, medsebojno posvetujeta in dogovorita.

Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

Roditeljski sestanek

Srečanje staršev z učiteljicami, ki bodo poučevale v prvem razredu, je vsako leto predvidoma konec maja. Takrat prejmete vse potrebne informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.

Za kakršnekoli dodatne informacije o vpisu v prvi razred se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko.