Učne težave se pri učencih razprostirajo na kontinuum od lažjih do zelo težkih, od enostavnih do zapletenih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih. Učne težave se pojavijo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Največkrat so posledica učinkovanja različnih dejavnikov, ki se prepletajo.

 

 

Pri delu z učenci, ki imajo v osnovni šoli težave pri učenju, razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči:

  • Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja.
  • Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialno-pedagoške službe.
  • Individualna in skupinska pomoč.
  • Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove.
  • Program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.

Kadar je iz vmesnih in končnih poročil o delu z učencem, ki jih napiše izvajalec pomoči na vsaki stopnji, razvidno, da ima učenec izrazite učne težave in kljub vsem prilagoditvam pri poučevanju in učenju ne napreduje, se staršem predlaga postopek usmerjanja v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da učenec potrebuje še več pomoči in prilagoditev, kot jih je imel do sedaj.

Postopek usmerjanja navadno sprožijo starši po posvetovanju s svetovalno delavko.

Obrazec:  Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja

Na takšen način učenec dobi odločbo z opredeljenim številom ur dodatne strokovne pomoči in vrsto izvajalca ter potrebnimi prilagoditvami.

 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo:

Marjanca Confidenti, specialna pedagoginja  marjanca.confidenti@guest.arnes.si

Tadeja Plahuta Golež, pedagoginja tadeja.plahuta@guest.arnes.si

Monika Povše, socialna pedagoginja  monika.napret@guest.arnes.si

Mateja Kukovičič, socialna pedagoginja mateja.kukovicic@guest.arnes.si

 

Učiteljice DSP so dosegljive tudi po telefonu 03 56 80 107.