Šolska prehrana

V letošnjem šolskem letu starši prehrano za svojega otroka urejate preko portala eAsistent.

Prijava na šolsko prehrano poteka vsak junij za naslednje šolsko leto.

Odjave posameznih obrokov zaradi odsotnosti učenca sprejemamo preko eAsistenta za starše, ki jo omogoča že osnovni brezplačni paket ali po telefonu v šolsko kuhinjo.

Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 15. ure ali v izjemnih primerih (bolezen ali kakšen drug izredni dogodek) do 8. ure isti dan.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola (tekmovanja, ekskurzije …), odjavi šola.

Obrok je potrebno odjaviti tudi, če je subvencioniran, sicer strošek nekoriščenega in neodjavljenega obroka krijete starši sami.